Portal - Piwniczna - Zdr鎩
Strona g堯wna / Statut Szko造
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZ.ZENIA
EGZAMIN 紎MOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szko造 Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szko造
Oddzia Przedszkolny
Samorz康 Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodzic闚
Podzia godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz program闚 nauczania
Wykaz podr璚znik闚
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SΣCHU
Odblaskowa Szko豉
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwi您ania Cyfrowe w klasie I
安ietlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szko豉 na weso這
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
STATUT SZKOΧ

 

 

STATUT

 

 

SZKOΧ PODSTAWOWEJ

 

W ΜMNICY ZDROJU

 

 

 

 

Spis tre軼i

 

Rozdzia 1      Nazwa i typ Szko造. 3

Rozdzia 2      Cele i zadania Szko造. 5

Rozdzia 3      Organy Szko造. 14

Rozdzia 4      Organizacja Szko造. 24

Rozdzia 5      Nauczyciele i inni pracownicy  Szko造. 41

Rozdzia 6      Szczegó這we warunki i sposób oceniania wewn徠rzszkolnego. 52

Rozdzia 7      Uczniowie Szko造. 81

Rozdzia 8      Przyjmowanie dzieci i uczniów do Szko造. 89

Rozdzia 9      Oddzia przedszkolny. 91

Rozdzia 10    Postanowienia ko鎍owe. 105

 

 

 

 

ROZDZIA 1


Nazwa i typ Szko造

§ 1

1.      Szko豉 Podstawowa im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej zwana dalej „Szko陰” jest publiczn o鄉ioletni szko陰 podstawow z oddzia豉mi przedszkolnymi, w której w ostatniej klasie przeprowadza si egzamin ósmoklasisty.

 

2.      Szko豉 ma siedzib w υmnicy Zdroju nr 336.

 

3.      Organem prowadz帷ym Szko喚 jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój. Rada Miasta i Gminy oraz Urz康 maj siedzib w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Rynek 20.

 

4.      Organem sprawuj帷ym nadzór pedagogiczny nad Szko陰 jest Ma這polski Kurator O鈍iaty.

 

5.      Szko豉 ma ustalony obwód Uchwa陰 Nr XXXVI/229/17 Rady Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju z dnia 31 marca 2017r.

 

6.      Do Szko造 w陰czone zosta這 z dniem 1 wrze郾ia 2017r. Gimnazjum Publiczne im. majora Juliana Zubka ps. „Tatar” w υmnicy Zdroju, wchodz帷e w sk豉d Zespo逝 Szkolno-Gimnazjalnego w υmnicy Zdroju zwane dalej „gimnazjum”. Zasady funkcjonowania gimnazjum okre郵aj zapisy  § 79 Statutu.

 

§ 2

Ilekro w Statucie jest mowa bez bli窺zego okre郵enia o:

1)        Statucie – nale篡 przez to rozumie Statut Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

2)        przedszkolu – nale篡 przez to rozumie oddzia造 przedszkolne w Szkole Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

3)        organie prowadz帷ym –  nale篡 przez to rozumie Miasto i Gmin Piwniczna – Zdrój;

4)        Radzie Pedagogicznej – nale篡 przez to rozumie Rad Pedagogiczn Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

5)        Dyrektorze – nale篡 przez to rozumie Dyrektora Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

6)        nauczycielu – nale篡 przez to rozumie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

7)        wychowawcy – nale篡 przez to rozumie wychowawc oddzia逝;

8)        rodzicach – nale篡 przez to rozumie tak瞠 prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawuj帷e piecz zast瘼cz nad dzieckiem;

9)        uczniach – nale篡 przez to rozumie uczniów Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

10)         dzieciach – nale篡 przez to rozumie dzieci oddziaów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju;

11)         ustawie – rozumie si przez to ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo O鈍iatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59).


 

ROZDZIA 2
Cele i zadania Szko造

§ 3

1.      Kszta販enie w Szkole sk豉da si z:

1)      edukacji wczesnoszkolnej obejmuj帷ej klasy I – III;

2)      edukacji przedmiotowej obejmuj帷ej klasy IV – VIII.

 

2.      Celem edukacji wczesnoszkolnej jest:

1)      wspieranie ca這軼iowego rozwoju dziecka;

2)      zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawo軼i poznawczej;

3)      wprowadzanie uczniów w 鈍iat warto軼i.

 

3.      Celami edukacji w klasach IV – VIII s:

1)      dba這嗆 o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, spo貫czny i moralny ucznia;

2)      wprowadzanie uczniów w 鈍iat warto軼i, w tym ofiarno軼i, wspó逍racy, solidarno軼i, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postepowania i budowanie relacji spo貫cznych, sprzyjaj帷ych bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

3)      wzmacnianie poczucia to窺amo軼i indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

4)      formowanie u uczniów poczucia godno軼i w豉snej osoby i szacunku dla godno軼i innych osób;

5)      rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywno嗆, innowacyjno嗆 i przedsi瑿iorczo嗆;

6)      rozwijanie umiej皻no軼i krytycznego i logicznego my郵enia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

7)      ukazywanie warto軼i wiedzy jako podstawy do rozwoju umiej皻no軼i;

8)      rozbudzanie ciekawo軼i poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

9)      wyposa瞠nie uczniów w taki zasób wiadomo軼i oraz kszta速owanie takich umiej皻no軼i, które pozwalaj w sposób bardziej dojrza造 i uporz康kowany zrozumie 鈍iat;

10)    wspieranie ucznia w rozpoznawaniu w豉snych predyspozycji i okre郵aniu drogi dalszej edukacji;

11)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pog喚bianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawo軼i poznawczej;

12)    kszta速owanie postawy otwartej wobec 鈍iata i innych ludzi, aktywno軼i w 篡ciu spo貫cznym oraz odpowiedzialno軼i za zbiorowo嗆;

13)    zach璚anie do zorganizowanego i 鈍iadomego samokszta販enia opartego na umiej皻no軼i przygotowania w豉snego warsztatu pracy;

14)    ukierunkowanie ucznia ku warto軼iom.

 

§ 4

1.      Do zada Szko造 na etapie edukacji wczesnoszkolnej nale篡:

1)      豉godne wprowadzanie dziecka w 鈍iat wiedzy;

2)      przygotowanie do wykonywania obowi您ków ucznia;

3)      wdra瘸nie do samorozwoju;

4)      wspieranie wielokierunkowej aktywno軼i dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umo磧iwiaj帷ych eksperymentowanie i nabywanie do鈍iadcze oraz poznawanie polisensoryczne, stymuluj帷ych jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, spo貫cznym i poznawczym;

5)      zapewnienie prawid這wej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku da uzyskania ci庵這軼i procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijaj帷ych si w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

6)      wspieranie:

a)      aktywno軼i dziecka kszta速uj帷ej umiej皻no嗆 korzystania z rozwijaj帷ych si umys這wych procesów poznawczych, niezb璠nych do tworzenia w豉snych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b)      wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia si dziecka, prowadz帷e do osi庵ni璚ia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia si,

c)      wybór lub opracowanie programu nauczania opartego na tre軼iach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich mo磧iwo軼i percepcyjnych, wyobra瞠 i rozumowania oraz uwzgl璠niaj帷ego potrzeby i mo磧iwo軼i uczniów rozwijaj帷ych si w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

7)      planowa realizacja programu nauczania szanuj帷a godno嗆 uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspieraj帷a indywidualno嗆, oryginalno嗆, wzmacniaj帷a poczucie warto軼i, zaspokajaj帷a potrzeb poczucia sensu aktywno軼i w豉snej i wspó責zia豉nia w grupie;

8)      zapewnienie dost瘼u do warto軼iowych w kontek軼ie rozwoju ucznia 廝óde informacji i nowoczesnych technologii;

9)      organizacja zaj耩:

a)      dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwa rozwojowych dzieci, wywo逝j帷ych zaciekawienie, zdumienie i rado嗆 odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczu w豉snych i innych osób, sprzyjaj帷ych utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i spo貫cznego,

b)      umo磧iwiaj帷ych nabywanie do鈍iadcze poprzez zabaw, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksploracj, przeprowadzanie bada, rozwi您ywanie problemów w zakresie adekwatnym do mo磧iwo軼i i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzgl璠nieniem indywidualnych mo磧iwo軼i ka盥ego dziecka,

c)      wspieraj帷ych aktywno軼i dzieci, rozwijaj帷ych nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych warto軼i, takich jak: bezpiecze雟two w豉sne i grupy, sprawno嗆 fizyczna, zaradno嗆, samodzielno嗆 odpowiedzialno嗆 i poczucie obowi您ku,

d)      wspieraj帷ych rozumienie do鈍iadcze, które wynikaj ze stopniowego przej軼ia z dzieci雟twa w wiek dorastania,

e)      umo磧iwiaj帷ych poznanie warto軼i i norm spo貫cznych, których 廝ód貫m jest rodzina, spo貫czno嗆 szkolna, spo貫czno嗆 lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowa wynikaj帷ych z tych warto軼i, a mo磧iwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

f)       wspieraj帷ych poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzeb jej wspó速worzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzgl璠niaj帷ych mo磧iwo軼i percepcji i rozumienia tych zagadnie na danym etapie rozwoju dziecka,

g)      wspieraj帷ych dostrzeganie 鈔odowiska przyrodniczego i jego eksploracj, mo磧iwo嗆 poznania warto軼i i wzajemnych powi您a sk豉dników 鈔odowiska przyrodniczego, poznanie warto軼i i norm, których 廝ód貫m jest zdrowy ekosystem, oraz zachowa wynikaj帷ych z tych warto軼i, a tak瞠 odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego 鈔odowiska,

h)      umo磧iwiaj帷ych zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów,
w tym krajów Unii Europejskiej, ró積orodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a tak瞠 zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowo軼i, uwzgl璠niaj帷ych mo磧iwo軼i percepcji i rozumienia tych zagadnie na danym etapie rozwoju dziecka;

10)    organizacja przestrzeni edukacyjnej:

a)      ergonomicznej, zapewniaj帷ej bezpiecze雟two oraz mo磧iwo嗆 osi庵ania celów edukacyjnych i wychowawczych,

b)      umo磧iwiaj帷ej aktywno嗆 ruchow i poznawcz dzieci, nabywanie umiej皻no軼i spo貫cznych, w豉軼iwy rozwój emocjonalny oraz zapewniaj帷ej poczucie bezpiecze雟twa,

c)      stymuluj帷ej systematyczny rozwój wra磧iwo軼i estetycznej i poczucia to窺amo軼i, umo磧iwiaj帷ej integracj uczniów, ich dzia豉lno嗆 artystyczn, spo貫czn i inn wynikaj帷 z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;

11)    wspó責zia豉nie z rodzicami, ró積ymi 鈔odowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 廝ód這 istotnych warto軼i, na rzecz tworzenia warunków umo磧iwiaj帷ych rozwój to窺amo軼i dziecka;

12)    systematyczne uzupe軟ianie, za zgod rodziców, realizowanych tre軼i wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikaj帷e z pojawienia si w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpiecze雟twa i harmonijnego rozwoju;

13)    systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia si dziecka, prowadz帷e do osi庵ni璚ia przez nie umiej皻no軼i samodzielnego uczenia si.

 

2.      Do zada Szko造 na etapie edukacji przedmiotowej nale篡:

1)      rozwijanie umiej皻no軼i celowego i 鈍iadomego pos逝giwania si j瞛ykiem polskim w mowie i pi鄉ie, w tym dba這嗆 o wzbogacanie zasobu s這wnictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich norm poprawno軼iowych;

2)      kszta販enie w zakresie porozumiewania si w j瞛ykach obcych nowo篡tnych, zarówno w mowie jak i w pi鄉ie;

3)      przygotowanie 鈍iadomych odbiorców i uczestników kultury muzycznej;

4)      zapoznanie uczniów z wa積ymi wydarzeniami z dziejów narodu polskiego, z lokalnymi miejscami wa積ymi dla pami璚i narodowej, zapoznanie z symbolami narodowymi, pa雟twowymi i religijnymi; wyja郾ienie ich znaczenia oraz kszta速owanie szacunku wobec nich;

5)      rozbudzanie poczucia mi這軼i do ojczyzny przez szacunek i przywi您anie do tradycji i historii w豉snego narodu oraz jego osi庵ni耩, kultury oraz j瞛yka ojczystego;

6)      kszta速owanie zrozumienia takich warto軼i jak: prawda, dobro, sprawiedliwo嗆, pi瘯no, rozwijanie wra磧iwo軼i moralnej i estetycznej oraz rozwijanie wyobra幡i historycznej;

7)      kszta速owanie postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów;

8)      przybli瞠nie uczniowi najbli窺zego otoczenia, stworzenie mo磧iwo軼i poznania sk豉dników krajobrazu i zale積o軼i zachodz帷ych w przyrodzie;

9)      doskonalenie umiej皻no軼i w豉軼iwego reagowania w wypadku kontaktu z organizmami zagra瘸j帷ymi 篡ciu i zdrowiu;

10)    wyja郾ianie uczniom dynamicznych przemian gospodarczych i spo貫cznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków;

11)    kszta速owanie u uczniów postaw patriotycznych i poczucia dumy z bycia Polakiem;

12)    ugruntowywanie 鈍iadomo軼i w豉snej warto軼i i korzeni oraz to窺amo軼i terytorialnej;

13)    rozwijanie u uczniów ch璚i poznawania 鈍iata, kszta速owanie u nich w豉軼iwej postawy wobec przyrody i 鈔odowiska;

14)    dostarczanie uczniom narz璠zi poznawania przyrody, prowadzenie do rozumienia jej podstawowych prawid這wo軼i i umo磧iwianie korzystania ze zdobytej wiedzy i rozwini皻ych postawi umiej皻no軼i;

15)    rozbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczaj帷ego 鈍iata;

16)    kszta速owanie u uczniów podstaw rozumowania naukowego obejmuj帷ego rozpoznawanie zagadnie naukowych, wyja郾ianie zjawisk fizycznych w sposób naukowy, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych;

17)    kszta販enie u uczniów umiej皻no軼i funkcjonowania w konkretnych sytuacjach 篡ciowych, rozwi您ywanie typowych i nietypowych problemów, którym trzeba stawi czo豉 w ró積ych etapach 篡cia;

18)    kszta販enie u uczniów umiej皻no軼i rozwi您ywania problemów z ró積ych dziedzin ze 鈍iadomym wykorzystaniem metod i narz璠zi wywodz帷ych si z informatyki oraz umiej皻no軼i programowania;

19)    opanowanie przez uczniów praktycznych metod dzia豉 technicznych poprzez realizacj prostych projektów opartych na przetwarzaniu ró積ych materiaów przy u篡ciu odpowiednich narz璠zi i urz康ze;

20)    kszta速owanie u uczniów obyczaju aktywno軼i fizycznej i troski o zdrowie w okresie ca貫go 篡cia;

21)    przygotowywanie uczniów do w豉軼iwego zachowania oraz odpowiednich reakcji
w sytuacjach stwarzaj帷ych zagro瞠nie dla zdrowia i 篡cia, m.in. umiej皻no嗆 udzielania pierwszej pomocy.

 

3.      Cele i zadania Szko造 uwzgl璠niaj program wychowawczo-profilaktyczny Szko造, który:

1)      obejmuje tre軼i i dzia豉nia o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

2)      tre軼i i dzia豉nia o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzon diagnoz potrzeb i problemów wyst瘼uj帷ych w danej spo貫czno軼i szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)      jest obowi您kowo realizowany przez nauczycieli i innych pracowników Szko造 mi璠zy innymi podczas zaj耩 edukacyjnych, zaj耩 z wychowawc oraz zaj耩 pozalekcyjnych.

 

§ 5

1.      Zadania Szko造, o których mowa w § 4 ust. 1 s realizowane poprzez:

1)      kontynuacj rozpocz皻ego w przedszkolu procesu adaptacji do wspó逍racy w grupie oraz procesu indywidualnej i grupowej aktywno軼i poznawczej;

2)      niezwykle staranny dobór tre軼i, 鈔odków, strategii, metod kszta販enia w celu ukazania uczniom scalonego obrazu 鈍iata i u豉twienia jego rozumienia;

3)      organizacj edukacji dzieci jako dynamicznego procesu nadawania osobistego sensu i rozumienia ci庵le zmieniaj帷ej si rzeczywisto軼i, a nie jako przekaz gotowych informacji;

4)      traktowanie edukacji polonistycznej jako procesu poznawania j瞛yka mówionego i pisanego w kontakcie ze 鈍iatem zewn皻rznym, w tym z otoczeniem spo貫czno-przyrodniczym oraz kultur regionaln i narodow;

5)      takie planowanie zaj耩 przez nauczyciela, aby wiedza matematyczna uk豉da豉 si w logicznie powi您any system prowadz帷y od my郵enia konkretno-obrazowego w kierunku my郵enia poj璚iowego;

6)      takie dbanie przez nauczyciela o organizacj przestrzeni, aby uczniowie mogli eksplorowa, obserwowa i do鈍iadcza (odkrycie istnienia okre郵onych procesów zachodz帷ych w otoczeniu uczniów);

7)      dzia豉nia wykorzystuj帷e mnogo嗆 technik plastycznych oraz poprzez umo磧iwienie dzieciom postrzegania warto軼i wizualnych, które zawarte s w otoczeniu oraz w naturze;

8)      zaspokojenie podstawowej potrzeby dziecka jak jest potrzeba ruchu;

9)      pomoc uczniom w rozbudzaniu w sobie pozytywnego nastawienia do nauki j瞛yka obcego nowo篡tnego oraz budowaniu postawy otwarto軼i i szacunku wobec ró積orodno軼i j瞛yków, kultur i narodowo軼i, przy jednoczesnym wspieraniu ucznia w budowaniu poczucia w豉snej warto軼i i wiary we w豉sne mo磧iwo軼i;

10)    takie wyposa瞠nie klasy w edukacji wczesnoszkolnej oraz organizacj przestrzeni, aby umo磧iwi dzieciom swobodny ruch, prac w ró積orodnych grupach, przy sto豉ch, a tak瞠 na odpowiednio przygotowanej pod這dze;

11)    wyposa瞠nie sali w narz璠zia i 鈔odki dydaktyczne ze szczególnym uwzgl璠nieniem du瞠j liczby atrakcyjnych elementów manipulacyjnych, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania oraz urz康zenia umo磧iwiaj帷e prezentacj wytworów pracy uczniów;

12)    aran瘸cj sali do zaj耩, która umo磧iwia i zach璚a dzieci do samodzielnego poszukiwania i odkrywania wiedzy.

 

2.      Zadania Szko造, o których mowa § 4 ust. 2 s realizowane poprzez:

1)      stosowanie rozwi您a metodycznych podczas organizowania procesu dydaktycznego w taki sposób, aby zapewni integracj kszta販enia literackiego, j瞛ykowego i kulturowego oraz rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom o ró積ym typie inteligencji;

2)      wykorzystywanie przez nauczycieli metod takich jak dyskusja i debata, drama lub projekt edukacyjny;

3)      zapewnienie zaj耩 z tego samego j瞛yka obcego nowo篡tnego w I i II etapie edukacyjnym;

4)      prowadzenie zaj耩 z j瞛yka obcego nowo篡tnego w odpowiednio wyposa穎nej sali, z dost瘼em do s這wników, pomocy wizualnych, odtwarzacza p造t CD/plików d德i瘯owych, komputera ze sta造m 陰czem internetowym, umo磧iwiaj帷ej przeprowadzanie 獞icze j瞛ykowych w parach i grupach;

5)      wyposa瞠nie pracowni do prowadzenia zaj耩 z muzyki w instrumenty muzyczne, tablic z pi璚iolini, sprz皻 do odtwarzania, nagrywania i nag豉郾iania d德i瘯u, bibliotek muzyczn;

6)      stwarzania warunków do obcowania z muzyk „na 篡wo” poprzez udzia w koncertach i spektaklach muzycznych, organizowanych w Szkole i poza Szko陰 oraz do publicznej prezentacji umiej皻no軼i muzycznych uczniów;

7)      traktowanie zaj耩 z plastyki jako szansy dla uczniów, którzy wyra瘸j przez sztuk nie tylko w豉sne odczucia i emocje, ale tak瞠 ucz si cierpliwo軼i, dyscypliny i samokontroli podczas powstawania prac oraz anga簑j si, poprzez sztuk, w 篡cie spo貫czne;

8)      zastosowanie w nauczaniu historii ró積ych metod nauczania i 鈔odków dydaktycznych, od klasycznych, jak: opis, pogadanka czy wyk豉d, przez metody aktywizuj帷e, oparte na dzia豉niu, np. przygotowanie prezentacji komputerowych, zaj璚ia z tablic interaktywn, tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z map, gry dydaktyczne, inscenizacje, przedstawienia po wycieczki do muzeów, miejsc pami璚i, korzystanie z rekonstrukcji historycznych, spotkania z ciekawymi lud幟i/鈍iadkami historii, wreszcie – si璕anie po propozycje dydaktyczne, którymi dysponuj zarówno fundacje, jak równie Instytut Pami璚i Narodowej;

9)      stosowanie w nauczaniu wiedzy o spo貫cze雟twie ró積ych metod pracy grupowej,
w tym uczniowskie projekty edukacyjne, stwarzanie sytuacji edukacyjnych, w których ucze stosuje poszczególne metody autoprezentacji, rozwi您ywania konfliktów i problemów, wspó責ecydowania, dyskusji, technologia informacyjno-komunikacyjna, a tak瞠 wycieczki edukacyjne do wybranych instytucji;

10)    wyposa瞠nie pracowni przyrodniczej w albumy do rozpoznawania pospolitych ro郵in, grzybów i zwierz徠, lupy, kompasy, przeno郾y gnomon, termometr, mapy topograficzne lub szczegó這we mapy turystyczne w豉snego terenu oraz stosowanie metod aktywizuj帷ych ucznia i zaj耩 w terenie;

11)    stosowanie podczas nauki geografii ró積ych metod i form kszta販enia, szczególnie kszta販enia poszukuj帷ego, m.in. realizacja projektu edukacyjnego, zaj璚ia w terenie (prowadzenie prac badawczych, obserwacji terenowych), metoda studiów przyk豉dowych, a tak瞠 systematyczne korzystanie z atlasu, 軼iennych map geograficznych oraz zasobów kartograficznych Internetu;

12)    odpowiednie wyposa瞠nie pracowni biologicznej, tj. projektor multimedialny, tablica interaktywna, komputer z g這郾ikami i dost瘼em do Internetu, sprz皻 do przeprowadzania wskazanych w podstawie do鈍iadcze i obserwacji (m.in. przyrz康y optyczne, przyrz康y pomiarowe, odczynniki chemiczne, fartuchy i r瘯awice ochronne, apteczka), przewodniki ro郵in i zwierz徠, atlasy, preparaty mikroskopowe oraz modele obrazuj帷e wybrane elementy budowy organizmu cz這wieka;

13)    nauczanie chemii w najcz窷ciej metod projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metod eksperymentu chemicznego lub innymi metodami pobudzaj帷ymi aktywno嗆 poznawcz uczniów oraz 陰czenie wiedzy teoretycznej z do鈍iadczaln przy wykorzystaniu w do鈍iadczeniach substancji znanych uczniom z codziennego 篡cia (np. naturalne wska幡iki kwasowo-zasadowe, ocet, m彗, cukier), pokazuj帷 w ten sposób obecno嗆 chemii w ich otoczeniu;

14)    nieustanne odwo造wanie si do przyk豉dów z codziennego 篡cia, bogate ilustrowanie kontekstowe oraz czynne badanie zjawisk i procesów fizycznych, eksperymentowanie, rozwi您ywanie zada problemowych oraz praca z materia豉mi 廝ód這wymi podczas nauczania fizyki;

15)    nauczanie matematyki w taki sposób, aby ucze: precyzyjnie si wypowiada, zrozumia sens regu formalnych, samodzielnie wykonywa obliczenia, zarówno pami璚iowe jak i pisemne;

16)    wyposa瞠nie pracowni informatycznej w taki sposób, aby ka盥y ucze podczas zaj耩 mia mo磧iwo嗆 korzystania z osobnego komputera z dost瘼em do Internetu i odpowiednim oprogramowaniem;

17)    nauczanie techniki w taki sposób, aby by這 ono oparte przede wszystkim na innowacyjnym tworzeniu ró積orodnych konstrukcji wszechobecnych w 篡ciu codziennym i zawodowym, rozbudzaj帷 twórcze my郵enie uczniów oraz poprzez umo磧iwienie uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który uko鎍zy 10 lat;

18)    zapewnienie urz康ze i sprz皻u sportowego niezb璠nych do zdobycia przez uczniów umiej皻no軼i i wiadomo軼i oraz kompetencji spo貫cznych okre郵onych w podstawie programowej kszta販enia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne oraz poprzez dzia豉nia kompensuj帷e i koryguj帷e wyst瘼uj帷ych u dzieci wad postawy;

19)    wdra瘸nie uczniów do dba這軼i o bezpiecze雟two w豉sne oraz innych, wskazuj帷,
w jaki sposób uzyska pomoc od osób godnych zaufania i s逝瘺 ratunkowych oraz poprzez symulacj ewakuacji Szko造;

20)    wykszta販enie umiej皻no軼i praktycznych z zakresu pierwszej pomocy, a tak瞠 skorelowanie tre軼i nauczania przedmiotu edukacja dla bezpiecze雟twa z innymi przedmiotami, np. wychowaniem fizycznym oraz z programem wychowawczo- profilaktycznym Szko造;

21)    umo磧iwienie uczniom uczestniczenia w zaj璚iach z przedmiotu wychowanie do 篡cia w rodzinie i dostosowanie tematyki tych zaj耩 do wieku uczniów i ich dotychczas zdobytej wiedzy;

22)    wspó逍rac z rodzicami uczniów w zakresie prawid這wych relacji pomi璠zy nimi
a dzieckiem.

 

3.      W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szko豉:

1)      prowadzi:

a)      obserwacj pedagogiczn w trakcie bie膨cej pracy z uczniem maj帷 na celu:

-       rozpoznanie u uczniów trudno軼i w uczeniu si, w tym u uczniów klas I–III deficytów kompetencji i zaburze sprawno軼i j瞛ykowych oraz ryzyka wyst徙ienia specyficznych trudno軼i w uczeniu si, a tak瞠 potencja逝 ucznia i jego zainteresowa,

-       szczególnych uzdolnie;

b)      wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kszta販enia i zawodu w trakcie bie膨cej pracy z uczniami;

2)      organizuje zaj璚ia w formie:

a)      zaj耩 rozwijaj帷ych uzdolnienia,

b)      zaj耩 rozwijaj帷ych umiej皻no軼i uczenia si,

c)      zaj耩 dydaktyczno-wyrównawczych,

d)      zaj耩 korekcyjno-kompensacyjnych,

e)      zaj耩 logopedycznych,

f)       zindywidualizowanej 軼ie磬i kszta販enia,

g)      porad, konsultacji, warsztatów i szkole dla rodziców uczniów i nauczycieli;

3)      wspó逍racuje:

a)      z rodzicami uczniów,

b)      poradni psychologiczno-pedagogiczn w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególno軼i w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ogranicze w 鈔odowisku utrudniaj帷ych funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w 篡ciu szko造 oraz efektów dzia豉 podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych dzia豉,

c)      placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)      innymi szko豉mi,

e)      organizacjami pozarz康owymi oraz innymi instytucjami i podmiotami dzia豉j帷ymi na rzecz rodziny, dzieci i m這dzie篡.

 

4.      W zakresie organizowania opieki nad dzie熤i niepe軟osprawnymi Szko豉:

1)      organizuje nauk w integracji z uczniami pe軟osprawnymi;

2)      dostosowuje nauczanie do indywidualnych mo磧iwo軼i psychofizycznych oraz tempa uczenia si ucznia.

 

5.      Przy realizacji zada, o których mowa w ust. 1 i 2 Szko豉 uwzgl璠nia nast瘼uj帷e zasady bezpiecze雟twa:

1)      uczniowie s pod sta陰 kontrol i nadzorem nauczycieli;

2)      za bezpiecze雟two uczniów w trakcie zaj耩 edukacyjnych i innych zaj耩 odpowiada nauczyciel prowadz帷y te zaj璚ia.

 

6.      Szko豉 promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:

1)      kszta速owanie u uczniów poczucia odpowiedzialno軼i za zdrowie ka盥ej osoby
w rodzinie i w spo貫czno軼i lokalnej;

2)      kszta速owanie hierarchii systemu warto軼i, w którym zdrowie nale篡 do jednych z najwa積iejszych warto軼i w 篡ciu;

3)      wspieranie edukacji rówie郾iczej i programów rówie郾iczych maj帷ych na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospo貫cznych;

4)      zach璚anie do zdrowego stylu 篡cia oraz stwarzanie uczniom realnych i atrakcyjnych mo磧iwo軼i dokonywania zdrowych wyborów;

5)      umo磧iwianie rozwoju ich potencja逝 fizycznego, psychicznego i spo貫cznego oraz wzmacnianie w nich poczucia w豉snej warto軼i;

6)      zapewnienie sprzyjaj帷ego zdrowiu 鈔odowiska do nauki;

7)      systematyczne badania bilansowe, fluoryzacj realizowane przez piel璕niark szkoln;

8)      udzia i realizacj ró積orodnych programów o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczym;

9)      wspó逍rac z rodzicami w celu wyeliminowania nawyku kupowania niezdrowej 篡wno軼i;

10)    zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej, zaj璚ia na basenie oraz na 鈍ie篡m powietrzu;

11)    udzia w zawodach, wycieczkach, biwakach i rajdach turystycznych;

12)    popularyzowanie wiedzy z zakresu:

a)      prawid這wego od篡wiania si,

b)      korzy軼i p造n帷ych z aktywno軼i fizycznej,

c)      zmiany nawyków 篡wieniowych i wi瘯szej dba這軼i o spo篡wanie 郾iadania w domu,

d)      higieny osobistej,

e)      aktywnego sp璠zania czasu wolnego,

f)       wp造wu ruchu na zdrowie cz這wieka (nadwaga, choroby przewlek貫).


 

ROZDZIA 3
Organy Szko造

§ 6

Organami Szko造 s:

1)      Dyrektor;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców;

4)      Samorz康 Uczniowski.

 

§ 7

1.      Stanowisko Dyrektora powierza i odwo逝je z niego organ prowadz帷y.

 

2.      Zasady powo造wania i odwo造wania Dyrektora ze stanowiska okre郵aj przepisy ustawy.

 

3.      Dyrektor w szczególno軼i:

1)      kieruje dzia豉lno軼i Szko造 oraz reprezentuje j na zewn徠rz;

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)      sprawuje opiek nad dzie熤i i uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia豉nia prozdrowotne;

4)      realizuje uchwa造 Rady Pedagogicznej, podj皻e w ramach jej kompetencji stanowi帷ych;

5)      dysponuje 鈔odkami okre郵onymi w planie finansowym Szko造 zaopiniowanym przez Rad Pedagogiczn i ponosi odpowiedzialno嗆 za ich prawid這we wykorzystanie;

6)      wykonuje zadania zwi您ane z zapewnieniem bezpiecze雟twa dzieciom, uczniom
i nauczycielom w czasie zaj耩 organizowanych przez Szko喚;

7)      wspó責zia豉 ze szko豉mi wy窺zymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)      stwarza warunki do dzia豉nia w Szkole: wolontariuszy, stowarzysze i  innych organizacji, w szczególno軼i organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia豉lno嗆 wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej, opieku鎍zej i innowacyjnej Szko造;

9)      odpowiada za realizacj zalece wynikaj帷ych z orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego ucznia;

10)    wspó逍racuje z piel璕niark szkoln sprawuj帷 profilaktyczn opiek zdrowotn nad dzie熤i i m這dzie膨, w tym udost瘼nia imi, nazwisko i numer Pesel dziecka i ucznia celem w豉軼iwej realizacji tej opieki;

11)    wykonuje inne zadania wynikaj帷e z przepisów szczególnych.

 

4.      Ponadto Dyrektor:

1)      kontroluje spe軟ianie obowi您ku:

a)      przygotowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat zamieszka貫
w obwodzie Szko造,

b)      szkolnego przez dzieci zamieszka貫 w obwodzie Szko造;

2)      informuje Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój o nieprzyj璚iu dziecka do przedszkola;

3)      powiadamia dyrektora szko造, w obwodzie której dziecko lub ucze mieszka o spe軟ianiu przez nie obowi您ku przygotowania przedszkolnego lub obowi您ku szkolnego;

4)      odracza, na uzasadniony wniosek rodziców rozpocz璚ie spe軟iania przez dziecko zamieszka貫 w obwodzie Szko造 obowi您ku szkolnego o jeden rok szkolny;

5)      na wniosek rodziców mo瞠 zezwoli, w drodze decyzji, na spe軟ianie przez dziecko lub ucznia obowi您ku odpowiednio – przygotowania przedszkolnego lub obowi您ku szkolnego poza przedszkolem lub Szko陰;

6)      na wniosek rodziców odracza rozpocz璚ie spe軟iania przez dziecko zamieszka貫
w obwodzie Szko造 a posiadaj帷e orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego -obowi您ku szkolnego w danym roku szkolnym, nie d逝瞠j ni do ko鎍a roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko鎍zy 9 lat;

7)      na podstawie uchwa造 Rady Pedagogicznej wyst瘼uje do ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania z wnioskiem o wyra瞠nie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzaj帷ego rok szkolny, w którym jest planowane rozpocz璚ie tego eksperymentu;

8)      mo瞠 z w豉snej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatyw wyst徙i Dyrektor lub wniosku z這穎nego przez inny podmiot ni Samorz康 Uczniowski – tak瞠 po uzyskaniu opinii Samorz康u Uczniowskiego, wprowadzi obowi您ek noszenia przez uczniów na terenie Szko造 jednolitego stroju;

9)      na wniosek lub za zgod rodziców, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, mo瞠 zezwoli uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczy nauczyciela – opiekuna;

10)    w porozumieniu z organem prowadz帷ym organizuje nauczanie dla ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

11)    we wspó逍racy z rodzicami dzieci i uczniów, poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradniami specjalistycznymi organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w przedszkolu i Szkole;

12)    organizuje wspomaganie przedszkola i Szko造 w zakresie realizacji zada z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegaj帷e na zaplanowaniu i przeprowadzeniu dzia豉 maj帷ych na celu popraw jako軼i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13)    po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz康u Uczniowskiego ustala w danym roku szkolnym dni wolne od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni;

14)    w terminie do 30 wrze郾ia informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt 13.

 

5.      Dyrektor jest kierownikiem zak豉du pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nieb璠帷ych nauczycielami.

 

6.      Dyrektor w szczególno軼i decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szko造;

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz康kowych nauczycielom i innym pracownikom Szko造;

3)      wyst瘼owania z wnioskami, po zasi璕ni璚iu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznacze, nagród i innych wyró積ie dla nauczycieli oraz pozosta造ch pracowników Szko造;

4)      powierzenia stanowiska Wicedyrektora lub odwo豉nia z tego stanowiska, po zasi璕ni璚iu opinii organu prowadz帷ego oraz Rady Pedagogicznej.

 

7.      Dyrektor jest przewodnicz帷ym Rady Pedagogicznej:

1)      przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej;

2)      jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz這nków o terminie
i porz康ku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

8.      Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikaj帷e ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia豉lno軼i Szko造.

 

9.      Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególno軼i za:

1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom Szko造;

2)      realizacj zada zgodnie z uchwa豉mi Rady Pedagogicznej, podj皻ymi w ramach jej kompetencji stanowi帷ych, oraz zarz康zeniami organu prowadz帷ego i organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny;

3)      tworzenie warunków do rozwijania samorz康nej i samodzielnej pracy uczniów;

4)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada i ich doskonaleniu zawodowym;

5)      zapewnienie w miar mo磧iwo軼i odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zada dydaktycznych i opieku鎍zo-wychowawczych;

6)      zapewnienie bezpiecze雟twa uczniom i nauczycielom w czasie zaj耩 organizowanych przez Szko喚.

 

10.     W wykonywaniu swoich zada Dyrektor wspó逍racuje z Rad Pedagogiczn, Rad Rodziców, rodzicami i Samorz康em Uczniowskim.

 

11.     Szczegó這wy przydzia zada, kompetencji i odpowiedzialno軼i Dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

 

§ 8

1.      W Szkole dzia豉 Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Rad Pedagogiczn”, która jest kolegialnym organem Szko造 w zakresie realizacji jej statutowych zada dotycz帷ych kszta販enia, wychowania i opieki.

 

2.      W sk豉d Rady Pedagogicznej wchodz: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog równie bra udzia, z g這sem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodnicz帷ego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji, w szczególno軼i organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia豉lno嗆 wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej Szko造.

3.      Zebrania Rady Pedagogicznej s organizowane przed rozpocz璚iem roku szkolnego, w ka盥ym okresie w zwi您ku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zako鎍zeniu rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych oraz w miar bie膨cych potrzeb. Zebrania mog by organizowane na wniosek organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadz帷ego albo, co najmniej
1/3 cz這nków Rady Pedagogicznej.

 

4.      Osoby bior帷e udzia w zebraniu Rady Pedagogicznej s obowi您ane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mog narusza dobra osobiste dzieci, uczniów lub ich rodziców, a tak瞠 nauczycieli i innych pracowników Szko造.

 

5.      Do kompetencji stanowi帷ych Rady Pedagogicznej nale篡:

1)      zatwierdzanie planów pracy Szko造;

2)      podejmowanie uchwa w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwa w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich przez Rad Rodziców;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szko造;

5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szko陰 przez organ sprawuj帷y nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szko造;

6)      ustalanie regulaminu swojej dzia豉lno軼i;

7)      uchwalanie Statutu albo jego zmian;

8)      zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;

9)      przedstawienie kuratorowi o鈍iaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania;

10)    decyzja o przed逝瞠niu okresu nauki uczniowi niepe軟osprawnemu, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespo逝, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szko豉ch, oraz zgody rodziców ucznia.

 

6.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno軼i:

1)      organizacj pracy Szko造, w tym tygodniowy rozk豉d zaj耩 edukacyjnych;

2)      projekt planu finansowego Szko造;

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie odznacze, nagród i innych wyró積ie dla nauczycieli oraz pozosta造ch pracowników Szko造;

4)      propozycje Dyrektora w sprawach przydzia逝 nauczycielom sta造ch prac i zaj耩 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p豉tnych zaj耩 dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych;

5)      powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wy這ni kandydata albo do konkursu nikt si nie zg這si;

6)      powierzenie stanowiska Wicedyrektora w Szkole;

7)      odwo豉nie ze stanowiska Wicedyrektora w Szkole;

8)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra w豉軼iwego do spraw o鈍iaty i wychowania lub kuratora o鈍iaty (z wy陰czeniem wniosku na nagrod dla Dyrektora);

9)      ocen pracy Dyrektora;

10)    propozycj ustalenia dodatkowych dni wolnych od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych;

11)    wzór jednolitego stroju obowi您uj帷ego uczniów w Szkole;

12)    propozycje zaj耩 wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

13)    zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

14)    wprowadzenie dodatkowych zaj耩 edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

15)    dopuszczenie do u篡tku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespó nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;

16)    program z zakresu doradztwa zawodowego opracowanego przez nauczyciela na rok szkolny 2017/2018 przed dopuszczeniem do u篡tku w Szkole przez Dyrektora;

17)    program nauczania z zaj耩 edukacyjnych z zakresu kszta販enia ogólnego dla klas VII i VIII opracowanego przez nauczyciela lub zespó nauczycieli w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 przed dopuszczeniem do u篡tku w Szkole przez Dyrektora;

18)    zestaw podr璚zników lub materiaów edukacyjnych obowi您uj帷y we wszystkich oddzia豉ch danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

19)    organizacj dodatkowych zaj耩 z j瞛yka obcego nowo篡tnego innego ni j瞛yk obcy nowo篡tny nauczany w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych;

20)    materia造 獞iczeniowe obowi您uj帷e w poszczególnych oddzia豉ch w danym roku szkolnym;

21)    organizacj dodatkowych zaj耩 dla których nie zosta豉 ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj耩 zosta w陰czony;

22)    program wychowawczo-profilaktyczny Szko造.

 

7.      Ponadto Rada Pedagogiczna:

1)      deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wy豉niaj帷ej kandydata na stanowisko Dyrektora;

2)      mo瞠 wyst徙i z wnioskiem o odwo豉nie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole;

3)      dokonuje wyboru przedstawiciela do zespo逝 rozpatruj帷ego odwo豉nie nauczyciela od oceny pracy;

4)      mo瞠 wyst徙i z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowi您ku noszenia przez uczniów na terenie Szko造 jednolitego stroju.

 

8.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian.

 

9.      Do czasu powo豉nia Rady Szko造 jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

 

10.     Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikaj帷e ze swoich kompetencji w formie uchwa. Uchwa造 podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów w obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków Rady Pedagogicznej.

 

11.     Zebrania Rady Pedagogicznej s protoko這wane.

 

12.     Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwa niezgodnych z przepisami prawa. Sposób post瘼owania w przypadku wstrzymania uchwa造 okre郵a ustawa.

13.     Zadania i obowi您ki przewodnicz帷ego Rady Pedagogicznej oraz cz這nków Rady Pedagogicznej, sposób g這sowania, formy i sposób protoko這wania i dokumentowania zebra Rady Pedagogicznej, zadania zespoów rady okre郵a ,,Regulamin dzia豉lno軼i Rady Pedagogicznej Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju”. Regulamin nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem.

 

§ 9

1.      W Szkole dzia豉 Rada Rodziców, która reprezentuje ogó rodziców uczniów Szko造.

 

2.      W sk豉d Rady Rodziców wchodz po jednym przedstawicielu rad oddzia這wych, wybranych w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddzia逝.

 

3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodziców w ka盥ym roku szkolnym.

 

4.      Rada Rodziców uchwala „Regulamin dzia豉lno軼i Rady Rodziców Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej
w υmnicy Zdroju
. Regulamin nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem.

 

5.      Regulamin, o którym mowa w ust. 4 okre郵a w szczególno軼i:

1)      wewn皻rzn struktur i tryb pracy Rady;

2)      szczegó這wy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddzia這wych oraz przedstawicieli rad oddzia這wych, o których mowa w ust. 2;

3)      zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

6.      Rada Rodziców mo瞠 wyst瘼owa do Dyrektora i innych organów Szko造, organu prowadz帷ego oraz organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szko造.

 

7.      Do kompetencji Rady Rodziców nale篡:

1)      uchwalanie regulaminu swojej dzia豉lno軼i;

2)      uchwalanie w porozumieniu z Rad Pedagogiczn programu wychowawczo--profilaktycznego Szko造;

3)      delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej wy豉niaj帷ej kandydata na stanowisko Dyrektora;

4)      wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespo逝 rozpatruj帷ego odwo豉nie nauczyciela od oceny pracy;

5)      wnioskowanie o powo豉nie Rady Szko造;

6)      wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

7)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno軼i kszta販enia lub wychowania Szko造;

8)      opiniowanie zestawu podr璚zników lub materiaów edukacyjnych obowi您uj帷y we wszystkich oddzia豉ch danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

9)      opiniowanie materiaów 獞iczeniowych obowi您uj帷ych w poszczególnych oddzia豉ch w danym roku szkolnym;

10)    opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole;

11)    opiniowanie projektu planu finansowego sk豉danego przez Dyrektora;

12)    opiniowanie podj璚ia dzia豉lno軼i w szkole stowarzysze lub innych organizacji;

13)    wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowi您ku noszenia przez uczniów na terenie Szko造 jednolitego stroju;

14)    uzgodnienie wzoru jednolitego stroju;

15)    opiniowanie pracy nauczyciela sta篡sty, i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta簑;

16)    opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta簑;

17)    opiniowanie propozycji zaj耩 wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

18)    opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zaj耩 edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

19)    opiniowanie dodatkowych zaj耩 edukacyjnych z j瞛yka obcego nowo篡tnego innego ni j瞛yk obcy nowo篡tny nauczany w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych;

20)    opiniowanie dodatkowych zaj耩 edukacyjnych da których nie zosta豉 ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj耩 zosta w陰czony do szkolnego zestawu programów  nauczania;

21)    zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zaj耩 edukacyjno-wychowawczych.

 

8.      Je瞠li Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpocz璚ia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rad Pedagogiczn w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szko造, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawuj帷ym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowi您uje do czasu uchwalenia programu przez Rad Rodziców w porozumieniu z Rad Pedagogiczn.

 

§ 10

1.         W Szkole dzia豉 samorz康 uczniowski, zwany dalej „Samorz康em”. Samorz康 tworz wszyscy uczniowie Szko造.

 

2.         Zasady wybierania i dzia豉nia organów Samorz康u okre郵a „Regulamin Samorz康u Uczniowskiego Szko造 Podstawowej im. 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pu趾u Strzelców Podhala雟kich Armii Krajowej w υmnicy Zdroju” uchwalany przez ogó uczniów w g這sowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorz康u s jedynymi reprezentantami ogó逝 uczniów.

 

3.         Regulamin Samorz康u nie mo瞠 by sprzeczny ze Statutem Szko造.

 

4.         Samorz康 mo瞠 przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szko造, w szczególno軼i dotycz帷ych realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania si z programem nauczania, z jego tre軼i, celem i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny post瘼ów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji 篡cia szkolnego, umo磧iwiaj帷e zachowanie w豉軼iwych proporcji mi璠zy wysi趾iem szkolnym a mo磧iwo軼i rozwijania i zaspokajania w豉snych zainteresowa;

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo organizowania dzia豉lno軼i kulturalnej, o鈍iatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w豉snymi potrzebami i mo磧iwo軼iami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6)      prawo wyboru nauczyciela pe軟i帷ego rol opiekuna samorz康u.

 

5.      Do kompetencji Samorz康u nale篡:

1)      uchwalanie regulaminu swojej dzia豉lno軼i;

2)      przedstawienie wniosków o przyznanie uczniom  stypendium Prezesa Rady Ministrów;

3)      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowi您ku noszenia przez uczniów na terenie Szko造 jednolitego stroju;

4)      opiniowanie w sprawie wniosku Dyrektora o wprowadzeniu obowi您ku noszenia przez uczniów na terenie Szko造 jednolitego stroju;

5)      opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju;

6)      opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych;

7)      opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora;

8)      powo造wanie rady wolontariatu.

 

6.         Samorz康, w porozumieniu z Dyrektorem, mo瞠 podejmowa dzia豉nia z zakresu wolontariatu. Dzia豉lno嗆 ta jest dobrowolna.

 

7.         Dla sprawnej koordynacji zada z zakresu wolontariatu Samorz康 ze swojego sk豉du mo瞠 wy這ni rad wolontariatu.

 

8.         Rada wolontariatu mo瞠 koordynowa zadania z zakresu wolontariatu mi璠zy innymi poprzez diagnozowanie potrzeb spo貫cznych w 鈔odowisku szkolnym czy w otoczeniu Szko造, opiniowanie ofert, decydowanie o dzia豉niach do realizacji.

 

9.         Struktur rady wolontariatu i jej kompetencje ustala Samorz康 w regulaminie Samorz康u.

 

§ 11

1.      Organy Szko造 dzia豉j zgodnie z opracowanymi przez siebie programami (planami, harmonogramami) dzia豉nia na dany rok lub kilka lat.

 

2.      O swoich dzia豉niach informuj si wzajemnie:

1)      na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

2)      na zebraniach swoich przedstawicieli zwo豉nych na pro軸 Dyrektora;

3)      poprzez udzia Dyrektora w zebraniach organów Szko造 (Rada Rodziców, Samorz康).

 

3.      Przedstawiciele Rady Rodziców i/lub Samorz康u mog by zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

4.      Ka盥y organ wymieniony w § 6 dzia豉 samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem o鈍iatowym i ze Statutem Szko造.

5.      Wspó逍raca organów odbywa si poprzez wzajemne informowanie, konsultacje lub wspó責ecydowanie we wszystkich obszarach funkcjonowania Szkoy, a w szczególno軼i w sprawach:

1)        dydaktyki, wychowania i opieki nad dzieckiem i uczniem;

2)        dokonywania zmian w zapisach Statutu Szko造;

3)        organizacji pracy Szkoy;

4)        organizacji przestrzeni Szkoy i terenu wokó niej;

5)        ustalania szczegó這wych warunków i sposobu oceniania wewn徠rzszkolnego;

6)        opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego Szko造;

7)        eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w Szkole.

 

§ 12

1.      畝den z organów Szko造 nie powinien inicjowa sytuacji spornych dotycz帷ych spraw Szko造 i spo貫czno軼i szkolnej.

 

2.      Dyrektor ma prawo wydawa zalecenia wszystkim organom Szko造, je瞠li ich dzia豉lno嗆 narusza interesy Szko造 i nie s逝篡 jej rozwojowi i dobremu imieniu.

 

3.      Ka盥y organ powinien d捫y do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewn徠rz Szko造, kieruj帷 si zasad obiektywizmu i z zachowaniem nast瘼uj帷ych zasad:

1)         kluczowe problemy Szko造 s rozwi您ywane we wspólnym dzia豉niu przedstawicieli poszczególnych organów;

2)        ka盥y organ rozstrzyga sprawy sporne pomi璠zy swoimi cz這nkami;

3)        Dyrektor poprzez prowadzone negocjacje d捫y do rozwi您ania sporu;

4)        sprawy sporne pomi璠zy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga Dyrektor, który mo瞠 w tym zakresie wspó逍racowa odpowiednio
z przewodnicz帷ym Rady Rodziców lub z przewodnicz帷ym Samorz康u Uczniowskiego.

 

4.      W przypadku braku porozumienia organów na poziomie Szko造, kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadz帷y Szko喚. Spraw do  rozstrzygni璚ia organowi prowadz帷emu przekazuje Dyrektor.

 

5.      Samorz康 i Rada Rodziców maj prawo z這篡 pisemne za瘸lenie do Dyrektora, je瞠li ich uprawnienia nie s w dzia豉lno軼i Szko造 respektowane.

 

6.      Rada Rodziców mo瞠 z這篡 skarg na dzia豉nia Dyrektora do organu prowadz帷ego Szko喚 lub do organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny nad Szko陰.

 

7.      W przypadku sporu kompetencyjnego Dyrektor mo瞠 powo豉 komisj nadzwyczajn w celu rozwi您ania tego sporu, w sk豉d której wchodzi po jednym przedstawicielu ka盥ego organu Szko造.

 

8.      Komisja rozstrzyga spór zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów przy obecno軼i pe軟ego sk豉du. Rozstrzygni璚ie to jest ostateczne.

 

9.      W przypadku sporu personalnego Dyrektor zwo逝je w trybie nadzwyczajnym zebranie ogólne danego organu Szko造 i przedstawia wnioski, które zmierzaj do wygaszenia sporu (propozycje mog dotyczy zmian personalnych w uk豉dach danego organu Szko造).

 

10.     Spory pomi璠zy Dyrektorem a Rad Pedagogiczn w pierwszej instancji b璠 rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej. W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mog zwróci si o pomoc w rozwi您anie sporu do organu nadzoruj帷ego.


 

Rozdzia 4
Organizacja Szko造

§ 13

1.      Terminy rozpoczynania i ko鎍zenia zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, przerw 鈍i徠ecznych oraz ferii zimowych i letnich okre郵aj przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

2.      Rok szkolny dzieli si na dwa okresy:

1)      I okres rozpoczyna si od pierwszego dnia zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym i trwa do 31 stycznia, z zastrze瞠niem ust. 5;

2)      II okres rozpoczyna si pierwszego powszedniego dnia lutego.

 

3.      Klasyfikacj 鈔ódroczn przeprowadza si w ostatnim tygodniu stycznia, z zastrze瞠niem ust. 5.

 

4.      Klasyfikacj roczn przeprowadza si w ostatnim tygodniu zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych w Szkole.

 

5.      Je瞠li ferie zimowe wypadaj w ostatnim tygodniu stycznia, klasyfikacj 鈔ódroczn przeprowadza si w ostatnim tygodniu przed feriami.

 

§ 14

1.      Szczegó這w organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  okre郵a arkusz organizacji Szko造.

 

2.      Arkusz organizacji Szko造 opracowuje Dyrektor po zasi璕ni璚iu opinii zwi您ków zawodowych.

 

3.      Arkusz organizacji Szko造 zatwierdza organ prowadz帷y, po zasi璕ni璚iu opinii organu sprawuj帷ego nadzór pedagogiczny.

 

§ 15

1.      Podstawow jednostk organizacyjn Szko造 jest oddzia. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz si wszystkich obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych przewidzianych szkolnym planem nauczania i programami dopuszczonymi do u篡tku w Szkole.

 

2.      Szko豉 prowadzi równie oddzia造 przedszkolne dla dzieci od trzeciego do pi徠ego roku 篡cia oraz dla dzieci sze軼ioletnich. Szczegó這we zasady pracy oddzia逝 przedszkolnego s opisane w rozdziale 9 Statutu.

 

3.      Liczba uczniów w oddziale wynosi nie wi璚ej jak 25.

 

4.      W przypadku przyj璚ia z urz璠u, w okresie od rozpocz璚ia do zako鎍zenia zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, do oddzia逝 klasy I, II lub III ucznia zamieszka貫go w obwodzie Szko造, Dyrektor po poinformowaniu rady oddzia這wej danego oddzia逝, dzieli dany oddzia, je瞠li liczba uczniów jest zwi瘯szona ponad liczb okre郵on w ust. 3.

 

5.      Na wniosek rady oddzia這wej oraz za zgod organu prowadz帷ego Szko喚, Dyrektor mo瞠 odst徙i od podzia逝, o którym mowa ust. 4, zwi瘯szaj帷 liczb uczniów w oddziale ponad liczb okre郵on w ust. 3. Liczba uczniów w oddziale mo瞠 by zwi瘯szona nie wi璚ej ni o 2 uczniów.

 

6.      Je瞠li liczba uczniów w oddziale I–III zostanie zwi瘯szona zgodnie z ust. 5, w Szkole zatrudnia si asystenta nauczyciela.

 

7.      Oddzia, w którym liczb uczniów zwi瘯szono zgodnie z ust. 5, mo瞠 funkcjonowa ze zwi瘯szon liczb uczniów w ci庵u ca貫go etapu edukacyjnego.

 

8.      Zasady podzia逝 uczniów na grupy podczas niektórych zaj耩 edukacyjnych reguluj odr瑿ne przepisy.

 

9.      Organizacj  zaj耩 dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych reguluj przepisy dotycz帷e organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko豉ch publicznych.

 

10.     Niektóre zaj璚ia mog by prowadzone w grupach mi璠zyoddzia這wych oraz mi璠zyklasowych, a tak瞠 poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 

§ 16

1.      Organizacj obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩 edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na  podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szko造, z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

2.      Przerwy mi璠zylekcyjne trwaj 5 lub 10 minut, z wyj徠kiem przerwy na spo篡cie obiadu, która trwa 20 minut.

 

§ 17

1.      Ustala si nast瘼uj帷y sposób zapisu obecno軼i i nieobecno軼i uczniów na zaj璚iach lekcyjnych:

1)      ǀ (kreska pionowa) – ucze obecny na zaj璚iach lekcyjnych;

2)      brak oznacze – ucze nieobecny na zaj璚iach lekcyjnych;

3)       + (plus) – nieobecno嗆 usprawiedliwiona lub ucze zwolniony z obecno軼i na zaj璚iach lekcyjnych przez rodzica;

4)      S – spó幡ienie (do 10 minut);

5)      U (zapisane kolorem czerwonym) – ucieczka ucznia z zaj耩 edukacyjnych;

6)      Z – wyjazd ucznia z opiekunem na zawody sportowe, na narty itp.;

7)      K – udzia ucznia w konkursie;

8)      W – udzia ucznia w wycieczce.

 

2.      Za wpisanie oznacze do dziennika lekcyjnego odpowiedzialny jest nauczyciel sprawdzaj帷y na danych zaj璚iach edukacyjnych obecno嗆 uczniów. Wpisu oznacze wymienionych w pkt 6-8 nauczyciel dokonuje na podstawie listy sporz康zonej przez nauczyciela, pod opiek którego ucze bierze udzia w konkursie, zawodach lub wycieczce.

§ 18

1.      Podstawowymi formami dzia豉lno軼i dydaktyczno-wychowawczej Szko造 s:

1)      obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne;

2)      dodatkowe zaj璚ia edukacyjne, do których zalicza si:

                                     a)          zaj璚ia z j瞛yka obcego nowo篡tnego innego ni j瞛yk obcy nowo篡tny nauczany w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

                                    b)          zaj璚ia, dla których nie zosta豉 ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj耩 zosta w陰czony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3)      zaj璚ia rewalidacyjne dla uczniów niepe軟osprawnych;

4)      zaj璚ia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      zaj璚ia rozwijaj帷e zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6)      zaj璚ia z zakresu doradztwa zawodowego.

 

2.      Zaj璚ia wymienione w ust. 1 pkt 3–5 mog by prowadzone tak瞠 z udzia貫m wolontariuszy.

3.      Zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone s w systemie:

1)      kszta販enia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2)      klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

 

4.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj耩 edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj帷 ogólny tygodniowy czas zaj耩 ustalony w tygodniowym rozk豉dzie zaj耩.

 

5.      W klasach I–III podzia逝 godzin w ka盥ym oddziale na poszczególne obowi您kowe zaj璚ia edukacyjne (edukacja polonistyczna, j瞛yk obcy nowo篡tny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja spo貫czna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadz帷y te zaj璚ia. W przypadku powierzenia prowadzenia zaj耩 z zakresu j瞛yka obcego nowo篡tnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zaj耩 okre郵a ramowy plan nauczania.

 

§ 19

1.      Religia jako szkolny przedmiot nieobowi您kowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyra瘸j takie 篡czenie.

 

2.      砰czenie wyra穎ne jest w formie pisemnego o鈍iadczenia, nie musi by ponawiane w kolejnym roku szkolnym, mo瞠 natomiast zosta zmienione.

 

3.      Uczniowie nie korzystaj帷y z lekcji religii obj璚i s zaj璚iami opieku鎍zo-wychowawczymi.

 

4.      Nauczyciel religii wchodzi w sk豉d Rady Pedagogicznej.

 

5.      Ocena z religii umieszczana jest na 鈍iadectwie szkolnym, wliczana jest do 鈔edniej ocen, lecz nie ma wp造wu na promocj do klasy programowo wy窺zej ani na uko鎍zenie Szko造 przez ucznia.

 

§ 20

1.      Dla wszystkich uczniów klas IV–VIII organizowane s zaj璚ia edukacyjne „Wychowanie do 篡cia w rodzinie”.

 

2.      Udzia ucznia w zaj璚iach „Wychowanie do 篡cia w rodzinie” nie jest obowi您kowy.

 

3.      Ucze nie bierze udzia逝 w zaj璚iach, je瞠li jego rodzice zg這sz Dyrektorowi w formie pisemnej rezygnacj z udzia逝 ucznia w zaj璚iach.

 

4.      Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zaj璚iach „Wychowania do 篡cia w rodzinie”, maj zapewnion opiek w 鈍ietlicy szkolnej.

 

5.      Zaj璚ia nie podlegaj ocenie i nie maj wp造wu na promocj ucznia do klasy programowo wy窺zej ani na uko鎍zenie szko造 przez ucznia.

 

§ 21

1.      Obowi您kowe zaj璚ia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII Szko造 mog by realizowane w formie:

1)      zaj耩 klasowo-lekcyjnych;

2)      zaj耩 do wyboru przez uczniów:

                                a)          zaj耩 sportowych,

                               b)          zaj耩 rekreacyjno-zdrowotnych,

                                c)          zaj耩 tanecznych lub

                               d)          aktywnej turystyki.

 

2.      Zaj璚ia wybrane przez uczniów mo瞠 prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego prowadz帷y zaj璚ia klasowo-lekcyjne lub inny nauczyciel maj帷y odpowiednie uprawnienia.

 

3.      Zaj璚ia do wyboru przez uczniów mog by prowadzone w grupach oddzia這wych, mi璠zyoddzia這wych i mi璠zyklasowych, w wymiarze nie wi瘯szym, ni 2 godz. lekcyjne tygodniowo.

§ 22

1.      W Szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora.

 

2.      Stanowisko Wicedyrektora powierzane jest na okres pe軟ienia stanowiska przez Dyrektora.

 

3.      Zakres zada i odpowiedzialno軼i Wicedyrektora okre郵a § 34.

 

§ 23

1.      Szko豉 mo瞠 przyjmowa studentów szkó wy窺zych kszta販帷ych nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego mi璠zy Dyrektorem a szko陰 wy窺z lub (za jego zgod) poszczególnymi nauczycielami a szko陰 wy窺z.

 

2.      Szko豉 mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 innowacyjn i eksperymentaln zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

 

§ 24

1.      Wolontariat w Szkole to 鈍iadoma, dobrowolna i bez wynagrodzenia dzia豉lno嗆 podejmowana przez uczniów na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczaj帷a poza wi瞛i kole瞠雟ko-rodzinne.

 

2.      Celami wolontariatu w Szkole jest:

1)      rozwój u uczniów kompetencji spo貫cznych;

2)      aktywne uczestnictwo uczniów w 篡ciu spo貫cznym;

3)      uczenie wra磧iwo軼i i otwarto軼i na drugiego cz這wieka, wspó責zia豉nia w grupie i decyzyjno軼i;

4)      rozwój przez uczniów swoich pasji i odkrywanie nowych zainteresowa;

5)      mo磧iwo嗆 poznania przez uczniów nowych miejsc i osób;

6)      wyrabianie u uczniów odpowiedzialno軼i za siebie i innych;

7)      rozwój wspó逍racy mi璠zy Szko陰 a lokalnymi organizacjami i instytucjami.

 

3.      Podstawow form dzia豉nia wolontariatu uczniowskiego w Szkole jest Szkolny Klub Wolontariusza.

 

4.      Szkolny Klub Wolontariusza posiada :

1)      nauczyciela opiekuna (koordynatora dzia豉) wybranego wed逝g zasad przyj皻ych przez rad wolontariatu;

2)      regulamin swojej pracy;

3)      roczny plan dzia豉;

4)      kodeks etyczny wolontariusza.

 

5.      Uczniowie podejmuj帷y dzia豉nia w zakresie wolontariatu musz mie uko鎍zone
13 lat oraz musz posiada pisemn zgod przynajmniej jednego z rodziców.

 

6.      Je郵i uczniowie s wolontariuszami w ramach zaj耩 dodatkowych w Szkole i dzia豉j pod sta陰 opiek nauczyciela, mog by wolontariuszami bez wzgl璠u na wiek.

 

7.      Podejmowane dzia豉nia ucznia w zakresie wolontariatu nie mog odbywa si podczas obowi您kowych zaj耩 lekcyjnych oraz innych zaj耩, do udzia逝 w których ucze si zobowi您a.

 

8.      Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji powinny by okre郵one
w porozumieniu – umowie wolontariackiej zawartej pomi璠zy wolontariuszem
a korzystaj帷ym. Umowa ta musi by podpisana przez rodzica wolontariusza, jako reprezentanta osoby niepe軟oletniej oraz powinna by podpisana równie przez wolontariusza.

 

 

§ 25

1.      Szko豉 udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

 

2.      Zadania te wype軟iaj wszyscy nauczyciele, a szczególnie wychowawcy.

 

3.      Zadania te realizowane s poprzez:

2)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;

3)      nadzór nad realizacj obowi您ku szkolnego przez uczniów Szko造;

4)      udzielanie rodzicom konsultacji i porad u豉twiaj帷ych rozwi您ywanie przez nich trudno軼i w wychowywaniu w豉snych dzieci;

5)      rozpoznawanie warunków 篡cia i nauki uczniów sprawiaj帷ych trudno軼i w realizacji zada Szko造;

6)      rozpoznawanie sposobów sp璠zania czasu wolnego przez uczniów wymagaj帷ych szczególnej pomocy i opieki wychowawczej;

7)      opracowywanie wniosków dotycz帷ych uczniów wymagaj帷ych szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

8)      stworzenie uczniom warunków pozwalaj帷ych skorzysta im z zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno-turystycznego;

9)      organizowanie pomocy wyrównuj帷ej braki w wiadomo軼iach szkolnych uczniom napotykaj帷ym na szczególne trudno軼i w nauce;

10)  opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców uczniów;

11)    organizowanie opieki i pomocy tak瞠 materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin zagro穎nych alkoholizmem, uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo, uczniom zagro穎nym niedostosowaniem spo貫cznym, przewlekle chorym  i kalekim;

12)    wspó逍rac z piel璕niark szkoln;

13)    wspó逍rac z poradni psychologiczno-pedagogiczn.

 

§ 26

1.      Biblioteka szkolna zwana dalej „bibliotek”, jest pracowni szkoln s逝膨c realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci
i m這dzie篡, potrzeb i zainteresowa uczniów, zada dydaktyczno-wychowawczych szko造, oraz kszta販eniu i doskonaleniu nauczycieli, a tak瞠
  popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w鈔ód rodziców oraz wiedzy o regionie i kraju.

 

2.      Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie ksi璕ozbioru biblioteki, pracownie multimedialn oraz czytelnie.

 

3.      Z biblioteki mog korzysta uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szko造, studenci odbywaj帷y praktyk pedagogiczn w Szkole, rodzice oraz po uzyskaniu zgody Dyrektora inne osoby, na zasadach ogólnie przyj皻ych:

1)      udost瘼nianie zbiorów biblioteki odbywa si w godzinach otwarcia;

2)      w bibliotece ma prawo przebywa ucze w wyznaczonych godzinach oraz wypo篡czaj帷y ksi捫ki lub pracuj帷y w czytelni;

3)      w bibliotece obowi您uje zachowanie ciszy, spokoju i porz康ku;

4)      w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spo篡wa posi趾ów;

5)      ksi璕ozbiór wypo篡czalni jest udost瘼niany uczniom do domu, tak瞠 na okres ferii i wakacji;

6)      z ksi璕ozbioru podr璚znego mo積a korzysta tylko w czytelni;

7)      u篡tkownicy maj wolny dost瘼 do pó貫k;

8)      wydawnictwa stanowi帷e ksi璕ozbiór podr璚zny, zbiory wideoteki udost瘼nia nauczyciel – bibliotekarz;

9)      mo積a wypo篡czy nie wi璚ej ni 3 ksi捫ki na okres nie przekraczaj帷y
2 tygodni, zwrot winien nast徙i niezw這cznie po przeczytaniu;

10)    ucze przygotowuj帷y si do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypo篡czy jednorazowo wi璚ej ni trzy ksi捫ki;

11)    wypo篡czon ksi捫k nale篡 obejrze i zg這si bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia;

12)    wypo篡czone ksi捫ki nale篡 szanowa;

13)    w przypadku zgubienia lub zniszczenia ksi捫ki czytelnik musi zwróci tak sam ksi捫k, o tej samej lub wy窺zej warto軼i, po uprzednim porozumieniu si
z bibliotekarzem;

14)    przed zako鎍zeniem roku szkolnego wszystkie ksi捫ki powinny by obowi您kowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników);

15)    kontrol stanu czytelnictwa oddziaów oraz terminowo軼i zwrotu ksi捫ek przeprowadza bibliotekarz;

16)    kontrol zbiorów biblioteki zarz康za dyrektor zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami;

17)    w bibliotece znajduj si stanowiska komputerowe dost瘼ne dla uczniów
i nauczycieli.

 

4.      Pomieszczenia biblioteki i czytelni umo磧iwiaj:

1)      korzystanie z czytelni;

2)      korzystanie z programów multimedialnych i Internetu;

3)      przygotowywanie si do zaj耩 nauczycielom, doskonalenie zawodowe nauczycieli;

4)      dostarczanie nauczycielom i uczniom 鈔odków dydaktycznych;

5)      wspomaganie dzia豉 Szko造 w realizacji programów nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;

6)      prowadzenie zaj耩 z uczniami gównie w zakresie edukacji czytelniczej
i medialnej;

7)      prowadzenie zaj耩 pozalekcyjnych.

 

5.      Biblioteka i czytelnia szkolna s逝篡:

1)      udost瘼nianiu ksi捫ek i innych 廝óde informacji;

2)      realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych Szko造;

3)      przygotowaniu uczniów do samokszta販enia;

4)      rozwijaniu i rozbudzaniu indywidualnych zainteresowa uczniów;

5)      poszukiwaniu, porz康kowaniu i wykorzystywaniu informacji z ró積ych 廝óde;

6)      doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;

7)      popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w鈔ód rodziców;

8)      integracji rodziców i skupianiu ich wokó realizacji wspólnych celów;

9)      realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;

10)     wyrabianiu i pog喚bianiu u uczniów nawyku czytania i uczenia si;

11)     kszta速owaniu kultury czytelniczej uczniów;

12)     organizowaniu dzia豉 rozwijaj帷ych wra磧iwo嗆 kulturow i spo貫czn;

13)     efektywnemu pos逝giwaniu si technologi informacyjn;

14)     podejmowaniu wspó逍racy z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami.

 

6.      Godziny pracy biblioteki s corocznie dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli.

 

7.      Bezpo鈔edni nadzór nad bibliotek sprawuje Dyrektor, który:

1)      zapewnia pomieszczenia i ich wyposa瞠nie, warunkuj帷e prawid這w prac biblioteki, bezpiecze雟two i nienaruszalno嗆 mienia;

2)      zapewnia 鈔odki finansowe na dzia豉lno嗆 biblioteki;

3)      kontroluje stan ewidencji;

4)      zarz康za scontrum zbiorów bibliotecznych;

5)      odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza;

6)      inspiruje i kontroluje wspó逍rac grona pedagogicznego z bibliotek;

7)      obserwuje i ocenia prac nauczyciela – bibliotekarza.

 

8.      Biblioteka szkolna wspó逍racuje z uczniami na zasadach:

1)      鈍iadomego i aktywnego udzia逝 uczniów w ró積ych formach upowszechniania
i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad ksi捫kami, wystaw ksi捫kowych, itp.;

2)      partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych;

3)      pomocy uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce, sprawiaj帷ym trudno軼i wychowawcze.

 

9.      Uczniowie:

1)      mog korzysta ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece;

2)      najaktywniejsi czytelnicy mog by nagradzani;

3)      s informowani o aktywno軼i czytelniczej;

4)      sp璠zaj帷y czas w czytelni s otaczani indywidualn opiek;

5)      otrzymuj pomoc w korzystaniu z ró積ych 廝óde informacji, a tak瞠 w doborze literatury i kszta速owania nawyków czytelniczych;

6)      na zaj璚iach czytelniczych mog korzysta z czasopism i ksi璕ozbioru podr璚znego.

 

10.     Biblioteka szkolna wspó逍racuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania si w celu:

1)      rozbudzania potrzeb i zainteresowa uczniów;

2)      doradztwa w doborze literatury samokszta販eniowej;

3)      wspó速worzenia warsztatu informacyjnego biblioteki;

4)      rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji;

5)      wspó逝czestnictwa w dzia豉niach maj帷ych na celu upowszechnienie wiedzy
w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 

11.     Nauczyciele i inni pracownicy Szko造:

1)      mog z這篡 zamówienie na literatur pedagogiczn, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne;

2)      na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literatur do pracowni przedmiotowych, a tak瞠 przeprowadza lekcje biblioteczne lub cz窷 zaj耩;

3)      korzystaj z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece;

4)      Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele otrzymuj informacj o stanie czytelnictwa;

5)      maj mo磧iwo嗆 korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

 

12.     Biblioteka szkolna wspó逍racuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w:

1)      rozwijania kultury czytelniczej uczniów;

2)      popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania;

3)      wspó逝dziale rodziców w imprezach czytelniczych.

 

13.     Rodzice:

1)      mog korzysta ze zbiorów gromadzonych w bibliotece;

2)      s informowani o aktywno軼i czytelniczej dzieci;

3)      maj mo磧iwo嗆 wgl康u do Statutu Szko造 i szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.

 

14.     Biblioteka szkolna wspó逍racuje z innymi bibliotekami wspó逝czestnicz帷 w organizacji imprez w innych bibliotekach b康 o鈔odkach informacji.

 

15.     Wspó逍raca z Miejsk Bibliotek Publiczn:

1)        lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej;

2)        udzia w konkursach poetyckich i plastycznych;

3)        udzia w spotkaniach z pisarzami, poetami, twórcami ludowymi itp.

 

16.     W Szkole zatrudnieni s nauczyciele bibliotekarze, którzy gromadz, opracowuj
i udost瘼niaj zasoby biblioteki, inspiruj i koordynuj dzia豉nia w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w Szkole.

 

17.     Nauczyciele bibliotekarze na równi z innymi nauczycielami uczestnicz w dydaktyczno-wychowawczej pracy Szko造. S cz這nkami Rady Pedagogicznej.

 

18.     Nauczyciele bibliotekarze powinni pozyskiwa zaufanie i sympati uczniów oraz wytwarza wokó siebie mi陰, twórcz atmosfer, 篡czliwie oddzia造wa na czytelników.

 

19.     Do zada nauczyciela bibliotekarza nale篡:

1)      w zakresie pracy pedagogicznej:

a)      udost瘼nianie zbiorów biblioteki,

b)      prowadzenie dzia豉lno軼i informacyjnej i czytelniczej,

c)      udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

d)      poznawanie uczniów i ich pozyskiwanie, poznawanie ich potrzeb czytelniczych i zainteresowa,

e)      udzielanie porad przy wyborze lektury,

f)       przysposabianie czytelniczo – informacyjne prowadzone z poszczególnymi uczniami i grupami oraz na lekcjach bibliotecznych z ca造m oddzia貫m,

g)      organizowanie ró積orodnych dzia豉 rozwijaj帷ych wra磧iwo嗆 kulturow i spo貫czn poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych,

h)      wspó責zia豉nie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,

i)       wspó逍raca z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i ko豉mi zainteresowa oraz innymi bibliotekami,

j)       stosowanie ró積ych form inspiracji czytelnictwa,

k)      wspó逍raca z instytucjami kultury i placówkami o鈍iatowymi, m.in. poprzez organizacj i udzia w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,

l)       popularyzowanie wiedzy pedagogicznej w鈔ód rodziców,

m)   popularyzowanie nowoczesnych mo磧iwo軼i medialnych usprawniaj帷ych szybkie dotarcie do ró積orodnych informacji dost瘼nych w bibliotece i innych 廝ód豉ch informacji,

n)      prowadzenie ró積ych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, umiej皻no軼i korzystania z informacji,

o)      opiekowanie si zespo豉mi uczniów wspó逍racuj帷ych z bibliotek i pomagaj帷ych bibliotekarzowi w pracy,

p)      wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie w豉軼iwej lektury i informacji,

q)      udzia w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,

r)       sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywaj帷ymi w bibliotece i czytelni,

s)      promocja biblioteki i czytelnictwa.

 

2)      w zakresie prac organizacyjno-technicznych:

a)        informowanie Rady Pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypo篡cze i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych oddzia豉ch na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

b)        gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów, w tym podr璚zników, 獞icze i materiaów edukacyjnych dla uczniów,

c)        sporz康zanie planów pracy,

d)        sporz康zanie okresowych i rocznych sprawozda z prowadzonej dzia豉lno軼i,

e)        organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki,

f)         inwentaryzacja i zabezpieczanie zbiorów,

g)        pe軟ienie funkcji doradczo-informacyjnej w zakresie materiaów dydaktycznych gromadzonych w Szkole,

h)        udzia w kontroli zbiorów (skontrum),

i)         uzgadnianie stanu maj徠kowego z ksi璕owo軼i,

j)         doskonalenie warsztatu swojej pracy,

k)        troszczenie si o w豉軼iw organizacj, wyposa瞠nie i estetyk lokalu bibliotecznego.

 

20.     Nauczyciele bibliotekarze zobowi您ani s prowadzi polityk gromadzenia zbiorów, kieruj帷 si zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analiz obowi您uj帷ych w Szkole programów i ofert rynkow oraz mo磧iwo軼iami finansowymi Szko造.

 

§ 27

1.      W Szkole funkcjonuje 鈍ietlica szkolna, zwana dalej „鈍ietlic”.

 

2.      Do 鈍ietlicy przyjmowani s uczniowie, którzy zostaj d逝瞠j w Szkole ze wzgl璠u na czas pracy ich rodziców, organizacj dowo瞠nia lub dojazdu uczniów do Szko造 i inne okoliczno軼i, które wymagaj zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole.

 

3.      Do 鈍ietlicy przyjmowani s uczniowie na podstawie kart zg這sze sk豉danych przez rodziców w terminie okre郵onym przez Dyrektora.

 

4.      Godziny pracy 鈍ietlicy s ustalane przez Dyrektora w porozumieniu z rodzicami i corocznie dostosowane do potrzeb uczniów wym. w pkt. 2.

 

5.      W 鈍ietlicy prowadzone s zaj璚ia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie mo瞠 przekracza 25.

 

6.      Praca 鈍ietlicy ma na celu:

1)      zapewnienie opieki uczniom zapisanym do 鈍ietlicy;

2)      w豉軼iw organizacj czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;

3)      zapewnienie warunków do odrabiania zada domowych;

4)      wdra瘸nie do samodzielnej pracy umys這wej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom maj帷ym trudno軼i w nauce;

5)      prowadzenie pracy wychowawczej zmierzaj帷ej do kszta速owania u wychowanków w豉軼iwej postawy spo貫czno-moralnej.

 

7.      安ietlica zapewnia zaj璚ia 鈍ietlicowe uwzgl璠niaj帷e:

1)      pomoc w odrabianiu zada domowych;

2)      rozwój zainteresowa uczniów;

3)      uwra磧iwianie wychowanków na warto軼i uniwersalne, jak np. mi這嗆, przyja潯, dobro, odpowiedzialno嗆;

4)      uwra磧iwianie wychowanków na ró積ego rodzaju zagro瞠nia wynikaj帷e z 篡cia we wspó販zesnym 鈍iecie;

5)      propagowanie zdrowego stylu 篡cia.

 

8.      Do zakresu zada wychowawcy 鈍ietlicy nale篡:

1)      opracowanie rocznego planu pracy 鈍ietlicy;

2)      zapewnienie bezpiecze雟twa dzieciom przebywaj帷ym w 鈍ietlicy;

3)      pomoc w odrabianiu zada domowych;

4)      organizacja ró積ego rodzaju zaj耩, w tym ruchowych, rozwijaj帷ych zainteresowania wychowanków oraz stymuluj帷ych do aktywno軼i.

 

9.      Do obowi您ków ucznia przebywaj帷ego w 鈍ietlicy nale篡:

1)      kulturalne zachowywanie si na zaj璚iach 鈍ietlicowych;

2)      stosowanie si do polece wychowawcy 鈍ietlicy;

3)      przestrzeganie przyj皻ych zasad pracy grupowej;

4)      nie dokuczanie i nie przeszkadzanie innym uczestnikom 鈍ietlicy;

5)      dbanie o czysto嗆 i estetyczny wygl康 鈍ietlicy;

6)      poszanowanie sprz皻u i wyposa瞠nia pomieszcze 鈍ietlicy.

 

10.     Dzieci, które:

1)      nie maj uko鎍zonych siedmiu lat:

a)      do 鈍ietlicy przyprowadzane s:

-        przed zaj璚iami – przez rodzica lub osob upowa積ion i przekazywane pod opiek nauczyciela 鈍ietlicy,

-        po zako鎍zonych zaj璚iach – przez nauczyciela, który ko鎍zy z nimi zaj璚ia i przekazywane s pod opiek nauczyciela 鈍ietlicy,

b)      ze 鈍ietlicy odbierane s obowi您kowo przez rodzica lub osob upowa積ion przez rodzica do odbioru dziecka ze 鈍ietlicy, a dzieci doje盥瘸j帷e odprowadzane s przez nauczyciela 鈍ietlicy do autobusu i przekazywane osobie sprawuj帷ej opiek podczas dowozu;

2)      maj uko鎍zone siedem lat:

a)      przed zaj璚iami lub po ich zako鎍zeniu do 鈍ietlicy zg豉szaj si same informuj帷 o tym nauczyciela 鈍ietlicy,

b)      po zako鎍zeniu zaj耩 w 鈍ietlicy same udaj si do domu informuj帷 o tym nauczyciela 鈍ietlicy, a dzieci doje盥瘸j帷e odprowadzane s przez nauczyciela 鈍ietlicy do autobusu i przekazywane osobie sprawuj帷ej opiek podczas dowozu.

 

§ 28

1.      Szko豉 wspó逍racuje z Powiatow Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Nowym S帷zu, Filia w Starym S帷zu oraz innymi placówkami wspieraj帷ymi prac Szko造 celem:

1)      uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielaj帷ych uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole;

2)      udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwi您anej z wychowywaniem i kszta販eniem dzieci i m這dzie篡.

 

2.    Osob wyznaczon do koordynowania wspó逍racy jest pedagog szkolny.

 

3.     W Szkole mog dzia豉, z wyj徠kiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególno軼i organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia豉lno嗆 wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej Szko造.

 

4.    Podj璚ie dzia豉lno軼i w Szkole przez stowarzyszenie lub inn organizacj, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyra穎nej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia豉lno軼i oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

 

 

§ 29

1.      Rodzice maj prawo i obowi您ek do wychowania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny, zgodny z w豉snymi przekonaniami religijnymi, a Szko豉 ma wspomaga wychowawcz rol rodziny.

 

2.      Rodzice s zobowi您ani do:

1)      dope軟ienia czynno軼i zwi您anych ze zg這szeniem dziecka do Szko造;

2)      przekazania Dyrektorowi uznanych przez nich za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie  i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Szkole odpowiedniej opieki oraz metod opieku鎍zo-wychowawczych;

3)      informowania wychowawcy o sprawach mog帷ych mie wp造w na nauk i zachowanie dziecka;

4)      zapewnienia regularnego ucz瘰zczania dziecka na zaj璚ia szkolne;

5)      systematycznego kontrolowania Zeszytu do zaj耩 z wychowawc, o którym mowa w ust 4;

6)      informowania wychowawcy o nieobecno軼i dziecka w Szkole, nie pó幡iej ni trzeciego dnia jego nieobecno軼i oraz usprawiedliwiania tej nieobecno軼i zgodnie z § 59 ust. 3 Statutu;

7)      zapewnienia dziecku warunków umo磧iwiaj帷ych przygotowanie si do zaj耩 szkolnych;

8)      brania udzia逝 w organizowanych przez Szko喚 zebraniach wywiadowczych;

9)      informowania Dyrektora w terminie do 30 wrze郾ia ka盥ego roku o realizacji rocznego obowi您kowego przygotowania przedszkolnego lub obowi您ku szkolnego w innej szkole lub poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszka貫go w obwodzie Szko造 a przebywaj帷ego czasowo poza miejscem zamieszkania);

10)    zapewnienia dziecku warunków nauki okre郵onych w zezwoleniu w przypadku  dziecka realizuj帷ego roczne obowi您kowe przygotowanie przedszkolne lub obowi您ek szkolny poza Szko陰 na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach;

11)    zapewnienia dziecku do lat siedmiu opieki w drodze do Szko造 i w czasie powrotu ze Szko造;

12)    w przypadku dziecka do siódmego roku 篡cia pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach maj帷ych prawo odbierania dziecka ze Szko造;

13)    wspierania procesu nauczania i wychowania;

14)    systematycznego kontaktu z wychowawc oddzia逝;

15)    aktywnego anga穎wania si w ró積e formy dzia豉nia Szko造;

16)    wspó責zia豉nia z organami Szko造 w celu przeciwdzia豉nia przemocy, uzale積ieniom, demoralizacj i innymi przejawami patologii spo貫cznej.

 

3.      Dla zapewnienia jak najlepszych wyników kszta販enia i wychowania uczniów konieczna jest wspó逍raca rodziców z organami Szko造. W ramach tej wspó逍racy rodzice maj prawo do:

1)      kontaktów z Dyrektorem, wychowawc oddzia逝,  nauczycielami i specjalistami;

2)      uzyskiwania bie膨cej rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, tj. jego zachowania, post瘼ów w nauce, przyczyn trudno軼i w nauce albo o szczególnych uzdolnieniach;

3)      zwalniania dziecka z cz窷ci w danym dniu obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych z zachowaniem zasady, 瞠:

a)      zwolni mo積a dziecko osobi軼ie lub telefonicznie kontaktuj帷 si w tym celu z wychowawc lub nauczycielem prowadz帷ym zaj璚ia w dniu zwolnienia lub w dniu poprzedzaj帷ym dzie zwolnienia,

b)      pisemnie w Zeszycie, o którym mowa w ust. 4. Pisemna pro軸a musi zawiera dat zwolnienia, proponowan godzin zwolnienia, rzeczowe uzasadnienie powodu zwolnienia oraz formu喚: „Bior odpowiedzialno嗆 za bezpiecze雟two córki/syna od chwili zwolnienia jej/go z zaj耩 edukacyjnych” oraz podpis rodzica. Nauczyciel lub wychowawca zwalniaj帷y ucznia wpisuje godzin zwolnienia i podpisuje pro軸;

4)      uzyskania informacji, na miesi帷 przed konferencj klasyfikacyjn roczn, o zagro瞠niu ocen (ocenami) niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz nagann ocen z zachowania i nieklasyfikowaniem;

5)      pomocy i porad pedagoga i innych specjalistów pracuj帷ych w Szkole w sprawach wychowania swojego dziecka;

6)      uzyskania pomocy i porad w sprawach wyboru szko造 ponadpodstawowej i zawodu przez dziecko (dotyczy uczniów klasy VII i VIII;

7)      dyskrecji i poszanowania prywatno軼i w rozwi您ywaniu problemów dziecka i rodziny;

8)      brania udzia逝 (za zgod nauczyciela prowadz帷ego zaj璚ia i Dyrektora) w niektórych zaj璚iach edukacyjnych i zaj璚iach wychowawczych;

9)      wyst瘼owania z inicjatywami wzbogacaj帷ymi 篡cie Szko造;

10)    wyst瘼owania z wnioskiem do Dyrektora o zmian wychowawcy oddzia逝;

11)    wyra瘸nia i przekazywania organowi sprawuj帷emu nadzór pedagogiczny  opinii na temat pracy Szko造.

 

4.      Do obustronnych kontaktów rodziców z wychowawc uczniowie od klasy IV do VIII posiadaj tzw. „Zeszyt do zaj耩 z wychowawc”, który:

1)      jest codziennie noszony przez ucznia do Szko造;

2)      oprócz kontaktu osobistego lub telefonicznego jest jedynym dokumentem s逝膨cym do wzajemnej wymiany informacji pomi璠zy wychowawc a rodzicami;

3)      s逝篡 rodzicom do:

a)      wpisania pro軸y o zwolnienie swojego dziecka z cz窷ci obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych w danym dniu,

b)      usprawiedliwienia nieobecno軼i swojego dziecka na obowi您kowych zaj璚iach edukacyjnych trwaj帷ej nie wi璚ej jak 3 dni nauki szkolnej,

c)      wpisania pro軸y dotycz帷ej posiadania telefonu komórkowego przez dziecko w Szkole,

d)      przekazania istotnej informacji o swoim dziecku maj帷ej wp造w na bie膨c sytuacj dziecka w Szkole;

4)      s逝篡 wychowawcy i innym nauczycielom do:

a)      informowania o zebraniach z rodzicami, wycieczkach, wyjazdach czy imprezach klasowych lub szkolnych,

b)      przekazywania istotnych bie膨cych informacji o uczniu.

 

5.      Rodzice maj prawo dzia豉 w strukturach Rady Rodziców w zakresie okre郵onym przez regulamin Rady Rodziców.

 

§ 30

1.      Dzia豉lno嗆 Szko造 w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje nast瘼uj帷e formy:

1)      wycieczki przedmiotowe (tak瞠 wyjazdowe  imprezy sportowe);

2)      wycieczki krajoznawczo – turystyczne (jedno, dwu lub kilkudniowe), w których udzia nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiej皻no軼i specjalistycznych, w tym pos逝giwania si specjalistycznym sprz皻em;

3)      wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy w璠rowne, w których udzia wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiej皻no軼i specjalistycznych, w tym pos逝giwania si specjalistycznym sprz皻em;

4)      imprezy krajoznawczo – turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, z豉zy, rajdy, sp造wy, zloty);

5)      wycieczki zagraniczne.

 

2.      Organizowanie przez szko喚 krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1)      poznawanie w豉snego i innych krajów, 鈔odowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

2)      poznawanie kultury i j瞛yka innych pa雟tw;

3)      poszerzanie wiedzy z ró積ych dziedzin 篡cia spo貫cznego, gospodarczego i kulturalnego;

4)      wspomaganie rodziny i szko造 w procesie wychowania;

5)      pokazanie uczniom ró積ych form sp璠zania czasu wolnego;

6)      upowszechnianie w鈔ód dzieci i uczniów zasad ochrony 鈔odowiska naturalnego oraz umiej皻no軼i korzystania z zasobów przyrody;

7)      podnoszenie sprawno軼i fizycznej;

8)      upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

9)      zapobieganie patologii spo貫cznej;

10)    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania si w ró積ych sytuacjach.

 

3.      Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza Dyrektor spo鈔ód pracowników pedagogicznych Szko造 o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji okre郵onych form krajoznawstwa i turystyki, a w przypadku obozu w璠rownego – uko鎍zony kurs dla kierowników obozów w璠rownych. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej mo瞠 by osoba posiadaj帷a uprawnienia b康 stopie trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

4.      Kierownikiem lub opiekunem uczniów bior帷ych udzia w wycieczce lub imprezie zagranicznej mo瞠 by osoba znaj帷a j瞛yk obcy w stopniu umo磧iwiaj帷ym porozumienie si w kraju docelowym, jak równie w krajach znajduj帷ych si na trasie planowanej wycieczki lub imprezy, z wyj徠kiem wycieczek organizowanych przez biuro podró篡, które zapewnia pilota (opiekuna) wycieczki.

 

5.      Opiekunem wycieczki lub imprezy mo瞠 by nauczyciel lub inna osoba pe軟oletnia, która uzyska zgod Dyrektora.

 

6.      Do zada kierownika wycieczki lub imprezy nale篡:

1)      opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy;

2)      opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;

3)      przygotowanie karty wycieczki wraz z list uczestników;

4)      zapewnienie warunków do pe軟ej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

5)      zapoznanie uczestników z zasadami bezpiecze雟twa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania;

6)      opieka nad uczniami bior帷ymi udzia w wycieczce;

7)      dysponowanie 鈔odkami finansowymi przeznaczonymi na organizacj wycieczki lub imprezy;

8)      dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zako鎍zeniu.

 

7.      Kierownik i opiekunowie potwierdzaj w豉snor璚znym podpisem na karcie wycieczki przyj璚ie odpowiedzialno軼i za bezpiecze雟two powierzonych im dzieci i uczniów.

 

8.      Udzia uczniów w wycieczce (z wyj徠kiem przedmiotowych odbywaj帷ych si w ramach obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców, którzy powinni przed jej rozpocz璚iem pokry koszty zwi您ane z udzia貫m w niej ich dziecka.

 

9.      Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pe軟ego bezpiecze雟twa powinna by przestrzegana poni窺za zasada:

1)      liczba uczestników wycieczki na terenie tej samej miejscowo軼i pozostaj帷ych pod opiek jednego opiekuna jest równa liczbie uczniów w oddziale;

2)      liczba uczestników wycieczki poza jej terenem pozostaj帷ych pod opiek jednego opiekuna nie mo瞠 przekra­cza 15 osób;

3)      liczba uczestników wycieczki górskiej lub turystyki kwalifikowanej pozostaj帷ych pod opiek jednego opiekuna nie mo瞠 przekra­cza 10 osób;

 

10.     Liczba opiekunów mo瞠 ulec zmianie uwzgl璠niaj帷 wiek, stan zdrowia, ewentualn niepe軟osprawno嗆 uczestników wycieczki, a tak瞠 specyfik zaj耩, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich b璠 si one odbywa造.

 

11.     Zabrania si prowadzenia wycieczek podczas burzy, 郾ie篡cy, go這ledzi.

 

12.     Uczestnicy wycieczek i imprez powinni by obj璚i ubezpieczeniem od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadków, a wycieczek zagranicznych musz obowi您kowo posiada takie ubezpieczenie.

 

13.     W przypadku ra膨cego naruszenia przez ucznia ustalonych przez kierownika wycieczki zasad kierownik wycieczki zawiadamia jego rodziców oraz Dyrektora. Rodzice zobowi您ani s do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

 

§ 31

1.      W celu umieszczenia fotografii dzieci i uczniów Szko造 na gazetce 軼iennej i/lub na  stronie Internetowej Szko造, a tak瞠 w prasie np. lokalnej wymagana jest pisemna zgoda rodzica dziecka na przetwarzanie danych osobowych podczas kreowania pozytywnego wizerunku.

 

2.      Zgoda rodzica dziecka na przetwarzanie danych osobowych podczas kreowania pozytywnego wizerunku nie jest konieczna w przypadku fotografii i filmów, w których nie s w podpisach umieszczone imiona i nazwiska dzieci i uczniów lub ka盥a z fotografowanych osób stanowi pewien szczegó uj皻ej ca這軼i.

 

§ 32

1.      W Szkole mog dzia豉, z wyj徠kiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególno軼i organizacje harcerskie, których celem statutowym jest dzia豉lno嗆 wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej, opieku鎍zej i innowacyjnej Szko造.

 

2.      Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi materia造 informacyjne zwi您ane z planowan dzia豉lno軼i w Szkole, w tym tre軼i i metody pracy.

 

3.      Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor wyra瘸 zgod na dzia豉lno嗆 okre郵aj帷 czas dzia豉nia, warunki dzia豉lno軼i  udost瘼niaj帷  pomieszczenia oraz, w miar mo磧iwo軼i, zasoby Szko造.

 

4.      Dyrektor monitoruje dzia豉nia stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodno嗆 tre軼i i metod z przyj皻ymi ustaleniami.

 

5.      W razie powzi璚ia w徠pliwo軼i, co do zgodno軼i dzia豉nia z przyj皻ymi ustaleniami, Dyrektor zawiesza dzia豉nie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane tre軼i i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.

 

6.      Opinia Rady Rodziców, co do dalszego dzia豉nia stowarzyszenia lub organizacji jest wi捫帷a.


 

Rozdzia 5
Nauczyciele i inni pracownicy  Szko造

§ 33

1.      W szkole zatrudniani s nauczyciele i inni pracownicy Szko造.

2.      Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szko造 reguluj odr瑿ne przepisy.

 

§ 34

1.      Do zakresu zada Wicedyrektora nale篡:

1)      pe軟ienie funkcji Dyrektora w przypadku jego nieobecno軼i w Szkole;

2)      przygotowanie projektów dokumentów programowo – organizacyjnych Szko造, takich jak:

a)    tygodniowy rozk豉d zaj耩 Szko造,

b)   kalendarz imprez i uroczysto軼i szkolnych,

c)    informacja o stanie pracy Szko造 w zakresie mu przydzielonym;

3)      organizowanie i koordynowanie bie膨cej pracy w Szkole;

4)      zapewnienie pe軟ej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;

5)      sprawowanie szczególnego nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zgodnie
z wykazem w rocznym planie pracy Szko造;

6)      pe軟ienie bie膨cego nadzoru kierowniczego nad ca陰 Szko陰 wed逝g ustalonego harmonogramu;

7)      nadzorowanie wype軟iania obowi您ku szkolnego przez uczniów zamieszka造ch
w obwodzie szkolnym;

8)      podejmowanie decyzji w sprawie dora幡ych zmian w podziale godzin;

9)      zatwierdzanie dokumentów stanowi帷ych podstaw do wyp豉ty za godziny ponadwymiarowe, zast瘼stwa i/lub zaj璚ia pozalekcyjne;

10)    wspó逍raca z Rad Rodziców.

 

2.      Wicedyrektor ma prawo do:

1)      przydzielania zada s逝瘺owych i wydawania polece nauczycielom i innym pracownikom Szko造 podczas swego bie膨cego nadzoru nad Szko陰;

2)      przedstawienia projektu oceny pracy wszystkich, a w szczególno軼i podleg造ch bezpo鈔ednio nauczycieli;

3)      wnioskowania do Dyrektora w sprawie nagród, wyró積ie oraz kar porz康kowych dla nauczycieli i pracowników obs逝gi;

4)      u篡wania piecz徠ki osobowej z tytu貫m: Wicedyrektor oraz podpisywania pism, których tre嗆 jest zgodna z zakresem jego zada i kompetencji.

 

3.      Wicedyrektor odpowiada za:

1)      sprawno嗆 organizacyjn i poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych;

2)      poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpo鈔ednim prze這穎nym;

3)      wype軟ianie przez uczniów obowi您ku szkolnego w obwodzie Szko造;

4)      bezpiecze雟two osób i wyposa瞠nie materialne Szko造 podczas pe軟ienia funkcji Wicedyrektora oraz podczas bie膨cego nadzoru nad Szko陰.

 

§ 35

1.      Nauczyciel w swoich dzia豉niach dydaktycznych, wychowawczych i opieku鎍zych ma obowi您ek kierowania si dobrem uczniów, trosk o ich zdrowie, postaw  moraln i obywatelsk, z poszanowaniem godno軼i osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarno軼i, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo軼i i wolno軼i.

 

2.      Do zakresu zada nauczyciela nale篡:

5)      prawid這wa organizacja procesu dydaktycznego;

6)      efektywna realizacja przyj皻ego programu nauczania;

7)      dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy;

8)      realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego Szko造;

9)      dba這嗆 o pomoce naukowe i sprz皻 szkolny;

10)    wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno軼i oraz zainteresowa;

11)    indywidualizowanie procesu nauczania;

12)    zachowanie bezstronno軼i i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwego traktowania;

13)    udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodze szkolnych;

14)    kontrolowanie obecno軼i uczniów na wszystkich zaj璚iach i niezw這czne informowanie wychowawcy oddzia逝 o niezapowiedzianej nieobecno軼i;

15)    podejmowanie dzia豉 maj帷ych na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ka盥ego ucznia, stosownie do jego potrzeb i mo磧iwo軼i.

 

3.      Nauczyciel ma obowi您ek:

1)      rzetelnie realizowa zadania zwi您ane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko造: dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z, w tym zadania zwi您ane z zapewnieniem bezpiecze雟twa uczniom w czasie zaj耩 organizowanych przez Szko喚;

2)      wspiera ka盥ego ucznia w jego rozwoju;

3)      kszta販i i wychowywa m這dzie w umi這waniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno軼i sumienia i szacunku dla ka盥ego cz這wieka;

4)      dba o kszta速owanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju i przyja幡i mi璠zy lud幟i ró積ych narodów, ras i 鈍iatopogl康ów;

5)      jasno formu這wa wymagania wobec uczniów, udziela uczniom i ich rodzicom informacji o post瘼ach i uzyskanych ocenach z nauki, zachowania oraz frekwencji;

6)      d捫y do pe軟i w豉snego rozwoju osobowego;

7)      w klasie VII i VIII – prowadzi zaj璚ia zwi您ane z wyborem kierunku kszta販enia
i zawodu oraz planowaniem kszta販enia i kariery zawodowej;

8)      w trakcie bie膨cej pracy z uczniami prowadzi obserwacj pedagogiczn maj帷 na celu rozpoznanie u uczniów:

a)      trudno軼i w uczeniu si, w tym – w przypadku uczniów klas I–III – deficytów kompetencji i zaburze sprawno軼i j瞛ykowych oraz ryzyka wyst徙ienia specyficznych trudno軼i w uczeniu si, a tak瞠 potencja逝 ucznia i jego zainteresowa lub

b)      szczególnych uzdolnie;

9)      w przypadku stwierdzenia, 瞠 ucze ze wzgl璠u na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz mo磧iwo軼i psychofizyczne wymaga obj璚ia pomoc psychologiczno-pedagogiczn:

a)    niezw這cznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bie膨cej pracy z uczniem,

b)   informuje wychowawc o potrzebie obj璚ia tego ucznia pomoc w trakcie bie膨cej pracy z nim;

10)    bra udzia w zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zespoów powo豉nych przez Dyrektora;

11)    punktualnie rozpoczyna i ko鎍zy zaj璚ia dydaktyczne;

12)    stosowa procedur Niebieskiej Karty wobec uczniów, u których zaobserwowano znaki przemocy domowej;

13)    bezwzgl璠nie przestrzega zapisów Statutu i regulaminu pracy.

 

4.      Nauczyciel ma prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno pracowników, jak i uczniów;

2)      wolno軼i g這szenia w豉snych pogl康ów, nienaruszaj帷ych godno軼i innych ludzi;

3)      wspó責ecydowania o wyborze programu nauczania i podr璚znika, swobody wyboru metody jego realizacji;

4)      jawnej i umotywowanej oceny w豉snej pracy;

5)      sta貫go rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

§ 36

1.      W Szkole mo積a zatrudni pedagoga, logoped, doradc zawodowego oraz innych nauczycieli specjalistów.

 

2.      Do zada pedagoga szkolnego nale篡 w szczególno軼i:

1)      prowadzenie bada i dzia豉 diagnostycznych dzieci i uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych dzieci i uczniów w celu okre郵enia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa i uzdolnie dzieci i uczniów oraz przyczyn niepowodze edukacyjnych lub trudno軼i w funkcjonowaniu dzieci i uczniów, w tym barier i ogranicze utrudniaj帷ych funkcjonowanie dziecka lub ucznia i jego uczestnictwo w 篡ciu przedszkola lub Szko造;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu lub Szkole w celu rozwi您ywania problemów wychowawczych stanowi帷ych barier i ograniczaj帷ych aktywne i pe軟e uczestnictwo dziecka lub ucznia w 篡ciu przedszkola lub Szko造;

3)      udzielanie dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie dzia豉 z zakresu profilaktyki uzale積ie i innych problemów dzieci i uczniów;

5)      minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie ró積ych form pomocy w 鈔odowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym dzieci i uczniów;

6)      inicjowanie i prowadzenie dzia豉 mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych mo磧iwo軼i, predyspozycji i uzdolnie dzieci i uczniów;

8)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych dzieci i uczniów w celu okre郵enia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa i uzdolnie dzieci i uczniów oraz przyczyn niepowodze edukacyjnych lub trudno軼i w funkcjonowaniu dzieci lub uczniów, w tym barier i ogranicze utrudniaj帷ych funkcjonowanie dziecka lub ucznia i jego uczestnictwo w 篡ciu przedszkola lub Szko造,

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3.      Do zada logopedy szkolnego nale篡 w szczególno軼i:

1)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie bada przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju j瞛ykowego dzieci i uczniów;

2)      prowadzenie zaj耩 logopedycznych dla dzieci i uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i uczniów oraz eliminowania jej zaburze;

3)      podejmowanie dzia豉 profilaktycznych i zapobiegaj帷ych powstawaniu zaburze komunikacji j瞛ykowej we wspó逍racy z rodzicami uczniów;

4)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych dzieci i uczniów w celu okre郵enia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa i uzdolnie dzieci i uczniów oraz przyczyn niepowodze edukacyjnych lub trudno軼i w funkcjonowaniu dzieci lub uczniów, w tym barier i ogranicze utrudniaj帷ych funkcjonowanie dziecka lub ucznia i jego uczestnictwo w 篡ciu przedszkola lub Szko造,

b)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

4.      Do zada doradcy zawodowego nale篡 w szczególno軼i:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kszta販enia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udost瘼nianie informacji edukacyjnych i zawodowych w豉軼iwych dla danego poziomu kszta販enia;

3)      prowadzenie zaj耩 zwi您anych z wyborem kierunku kszta販enia i zawodu
z uwzgl璠nieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowa
i uzdolnie uczniów;

4)      koordynowanie dzia豉lno軼i informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szko喚;

5)      wspó逍raca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ci庵這軼i dzia豉
w zakresie zaj耩 zwi您anych z wyborem kierunku kszta販enia i zawodu;

6)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w Szkole w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 37

1.      Dyrektor powierza ka盥y oddzia szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi ucz帷emu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawc”.

 

2.      Dla zapewnienia ci庵這軼i i skuteczno軼i pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje si danym oddzia貫m w ci庵u ca貫go etapu edukacyjnego.

 

3.      Dyrektor mo瞠 podj望 decyzj o zmianie wychowawcy w danym oddziale:

1)      z w豉snej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

2)      w przypadku rezygnacji nauczyciela z pe軟ienia zada wychowawcy;

3)      na uzasadniony wniosek rodziców danego oddzia逝;

4)      z innej wa積ej przyczyny

 

4.      Zmiana wychowawcy mo瞠 nast徙i przed rozpocz璚iem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, tak瞠 w trakcie trwania roku szkolnego.

 

5.      Formy spe軟iania zada wychowawcy powinny by dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 鈔odowiskowych Szko造.

 

6.      Do zakresu zada wychowawcy nale篡:

1)      tworzenie warunków wspomagaj帷ych rozwój ucznia, jego proces uczenia si oraz przygotowanie do 篡cia w rodzinie i spo貫cze雟twie;

2)      podejmowanie dzia豉 umo磧iwiaj帷ych rozwi您ywanie sporów w zespole uczniów oraz pomi璠zy uczniami a innymi cz這nkami spo貫czno軼i szkolnej;

3)      inspirowanie i wspomaganie dzia豉 zespo這wych uczniów;

4)      koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego oddzia逝;

5)      realizowanie zada zwi您anych z ocenianiem zachowania ucznia;

 

7.      W przypadku stwierdzenia lub powzi璚ia informacji, 瞠 ucze ze wzgl璠u na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz mo磧iwo軼i psychofizyczne wymaga obj璚ia pomoc psychologiczno-pedagogiczn wychowawca oddzia逝:

1)      informuje innych nauczycieli i/lub specjalistów o potrzebie obj璚ia ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczn w trakcie ich bie膨cej pracy z uczniem;

2)      we wspó逍racy z innymi nauczycielami i/lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn w ramach zintegrowanych dzia豉 nauczycieli i specjalistów oraz bie膨cej pracy z uczniem;

3)      wspó逍racuje z rodzicami oraz, w zale積o軼i od potrzeb, z innymi podmiotami.

 

8.      Ponadto wychowawca:

1)      na pro軸 rodziców zwalnia uczniów z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych i usprawiedliwia ich nieobecno軼i;

2)      w przypadku braku informacji od rodziców o powodach nieobecno軼i ich dziecka w szkole przekraczaj帷ej 3 dni nauki szkolnej podejmuje dzia豉nia maj帷e wyja郾i powód tej nieobecno軼i;

3)      udziela upomnienia uczniowi, który w danym miesi帷u opu軼i co najmniej 15 godzin lekcyjnych i ich nie usprawiedliwi;

4)      podejmuje dzia豉nia egzekwuj帷e systematyczny udzia w obowi您kowych zaj璚iach edukacyjnych ucznia, u którego cz瘰to powtarzaj si nieobecno軼i nieusprawiedliwione;

5)      w przypadku opuszczenia przez ucznia bez usprawiedliwienia co najmniej 30 godzin lekcyjnych licz帷 od pocz徠ku danego okresu informuje o tym pedagoga szkolnego;

6)      jest zobowi您any do weryfikowania usprawiedliwie nieobecno軼i ucznia podczas spotka z rodzicami.

9.      Wychowawca w celu realizacji zada, o których mowa w ust. 6:

1)      otacza indywidualn opiek ka盥ego wychowanka;

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)        ró積e formy 篡cia zespo這wego rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e zespó uczniowski,

b)        ustala tre軼i i formy zaj耩 tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)      wspó責zia豉 z nauczycielami ucz帷ymi w jego oddziale, uzgadniaj帷 z nimi i koordynuj帷 ich dzia豉nia wychowawcze wobec ogó逝 uczniów, a tak瞠 wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z ró積ymi trudno軼iami i niepowodzeniami);

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opieku鎍zo-wychowawczych uczniów,

b)      wspó責zia豉nia, tzn. udzielania im pomocy w ich dzia豉niach wychowawczych wobec uczniów i otrzymywania od nich pomocy w swoich dzia豉niach,

c)      w陰czania ich w sprawy 篡cia klasy i Szko造;

5)      wspó逍racuje z pedagogiem szkolnym, logoped, piel璕niark szkoln i innymi specjalistami 鈍iadcz帷ymi wykwalifikowan pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno軼i, tak瞠 zdrowotnych, oraz zainteresowa i szczególnych uzdolnie uczniów.

10.     Wychowawca oddzia逝 realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1)      opracowanie planu wychowawczego dla danego oddzia逝 w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny Szko造;

2)      poinformowanie rodziców uczniów o programie wychowawczo-profilaktycznym, planie wychowawczym oddzia逝 i zasadami oceniania;

3)      diagnoz potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywan na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego;

4)      kszta速owanie osobowo軼i ucznia;

5)      systematyczn wspó逍rac z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, piel璕niark;

6)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej;

7)      wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo;

8)      motywowanie ucznia do osi庵ania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego mo磧iwo軼iami i zainteresowaniami;

9)      dbanie o regularne ucz瘰zczanie uczniów na zaj璚ia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowi您ku szkolnego;

10)    informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecno軼iach ucznia;

11)    trosk o rozwijanie zainteresowa ucznia poprzez zach璚anie do udzia逝 w ró積ych formach zaj耩 pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych;

12)    dbanie o prawid這we stosunki mi璠zy wychowankami;

13)    wyrabianie u uczniów poczucia wspó這dpowiedzialno軼i za porz康ek, estetyk, czysto嗆 na terenie klasy, szko造, miejscowo軼i, w której mieszkaj;

14)    wywieranie wp造wu na w豉軼iwe zachowanie uczniów w Szkole i poza ni, badanie przyczyn niew豉軼iwego zachowania si uczniów – podejmowanie 鈔odków zaradczych w porozumieniu z zespo貫m uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia;

15)    ochron przed skutkami demoralizacji i uzale積ie, podejmowanie niezb璠nych dzia豉 profilaktycznych, opieku鎍zych i wychowawczych;

16)    wdra瘸nie do dbania o higien, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w Szkole i poza ni;

17)    informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bie膨cych, 鈔ódrocznych i rocznych z poszczególnych zaj耩 edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osi庵ni璚iach, sukcesach, trudno軼iach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych;

18)    rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji okre郵onej zarz康zeniami Dyrektora;

19)    opracowanie i wdra瘸nie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we wspó逍racy z pozosta造mi wychowawcami – programu wychowawczo-profilaktycznego Szko造;

20)    wspó逍raca z bibliotek w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

 

11.     Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych dzia豉niach wychowawczych od dyrekcji Szko造, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych nauczycieli, doradców metodycznych i instytucji wspomagaj帷ych Szko喚.

 

§ 38

1.      W Szkole zatrudnia si:

1)      sekretarza szko造;

2)      wo幡;

3)      sprz徠aczki;

4)      konserwatora.

 

2.      Nawi您anie i rozwiazywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu Pracy.

 

3.      Do zakresu zada sekretarza Szko造 nale篡:

1)      przyjmowanie i rozdzia nadchodz帷ej korespondencji;

2)      rejestrowanie pism wchodz帷ych i wychodz帷ych;

3)      wysy豉nie korespondencji, tak瞠 drog elektroniczn;

4)      przyjmowanie telefonów;

5)      zamawianie druków szkolnych;

6)      zabezpieczenie i prowadzenie ewidencji druków 軼is貫go zarachowania;

7)      zabezpieczenie i prowadzenie ewidencji piecz璚i urz璠owych oraz s逝瘺owych;

8)      wystawianie ró積orodnych druków i za鈍iadcze;

9)      obs逝ga interesantów, udzielanie informacji;

10)    prowadzenie ewidencji delegacji s逝瘺owych;

11)    wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji;

12)    za豉twianie spraw zwi您anych z przyjmowaniem uczniów do Szko造 i przenoszeniem uczniów do innej szko造;

13)    prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli, pracowników obs逝gi, znajomo嗆 przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy;

14)    przechowywanie dokumentacji uczniów oraz innych dokumentów, zgodnie
z odr瑿nymi przepisami;

15)    sporz康zanie i wydawanie duplikatów i odpisów 鈍iadectw oraz innej dokumentacji dla uczniów zgodnie z odr瑿nymi przepisami;

16)    prowadzenie ksi璕i ewidencji uczniów, zak豉danie  i oprawianie  ksi璕i ocen. Informowanie  Dyrektora o zauwa穎nych problemach z realizacj obowi您ku szkolnego przez uczniów;

17)    archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcj kancelaryjn;

18)    gromadzenie i w豉軼iwe przechowywanie zarz康ze, rozporz康ze i okólników;

19)    zabezpieczenie tajno軼i i poufno軼i spraw, w tym ochrona danych osobowych;

20)    obs逝ga kserokopiarki, centralki telefonicznej, faksu i skanera;

21)    sporz康zanie sprawozdania SIO w zakresie zajmowanego stanowiska;

22)    dokonywanie zakupów materiaów biurowych, 鈔odków czysto軼i innych uzgodnionych z Dyrektorem;

23)    wykonywanie innych czynno軼i zleconych przez Dyrektora, wynikaj帷ych
z potrzeb placówki.

 

4.      Do zakresu zada wo幡ej nale篡:

1)      systematyczna kontrola korytarzy, pomieszcze i terenu wokó Szko造, usuwanie lub informowanie Dyrektora o zagro瞠niach tam wyst瘼uj帷ych;

2)      przewietrzanie korytarzy podczas odbywaj帷ych si zaj耩 lekcyjnych;

3)      utrzymywanie w czysto軼i korytarza gównego i szatni;

4)      zwracanie uwagi na osoby obce wchodz帷e na teren Szko造, sprawdzanie w jakim celu przysz造 itp.;

5)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

 

5.      Do zakresu zada sprz徠aczki nale篡:

1)      utrzymywanie czysto軼i w przydzielonym rejonie;

2)      mycie okien w okresie ferii zimowych i letnich;

3)      zg豉szanie kierownictwu Szko造 zauwa穎nych uszkodze, nieprawid這wo軼i w dzia豉niu sprz皻ów oraz sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia lub 篡cia innych osób;

4)      wykonywanie innych zada zleconych przez Dyrektora.

 

6.      Do zakresu zada konserwatora nale篡:

1)      utrzymywanie w pe軟ej sprawno軼i urz康ze elektrycznych i wszystkich punktów 鈍ietlnych;

2)      utrzymywanie w pe軟ej sprawno軼i urz康ze wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i sanitarnych;

3)      utrzymywanie w pe軟ej sprawno軼i urz康ze odgromowych i przeciwpo瘸rowych;

4)      dba這嗆 i utrzymywanie w pe軟ej sprawno軼i powierzonego sprz皻u;

5)      dokonywanie drobnych napraw ró積ego rodzaju sprz皻u szkolnego;

6)      w okresie zimy dba這嗆 o w豉軼iwe utrzymanie terenu wokó Szko造 (chodniki
i parking);

7)      wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

7.      Szczegó這wy przydzia zada dla wszystkich pracowników administracji i obs逝gi  opracowuje Dyrektor.

 

§ 39

1.      Szko豉 zapewnia bezpiecze雟two uczniów w czasie zaj耩 organizowanych przez Szko喚 poprzez:

1)      wyposa瞠nie pomieszcze do nauki w stoliki i krzes豉 odpowiednie do wzrostu uczniów;

2)      u篡wanie sprawnych 鈔odków dydaktycznych i pomocy naukowych;

3)      zabezpieczony i sprawny sprz皻, i wyposa瞠nie w szczególno軼i w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;

4)      opracowane regulaminy korzystania z pracowni z okre郵eniem warunków bezpiecze雟twa;

5)      opracowanie „Regulaminu organizacji dowozu uczniów”;

6)      organizacj dy簑rów podczas przerw mi璠zylekcyjnych;

7)      obj璚ie monitoringiem kamer Szko造 oraz terenu wokó budynku;

8)      organizowanie próbnych ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników Szko造 zgodnie z przepisami dotycz帷ymi ochrony przeciwpo瘸rowej;

9)      instalowanie oprogramowania zabezpieczaj帷ego przed dost瘼em do tre軼i, które mog stanowi zagro瞠nie dla prawid這wego rozwoju ucznia na stanowiskach komputerowych z dost瘼em do Internetu. Oprogramowanie to jest systematycznie aktualizowane.

 

2.      Zadania zwi您ane z zapewnieniem bezpiecze雟twa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizuj w ni瞠j okre郵onych sposobach i formach:

1)      punktualne rozpoczynanie i ko鎍zenie zaj耩 lekcyjnych;

2)      rzetelne pe軟ienie dy簑rów podczas przerw mi璠zylekcyjnych;

3)      w klasach I-III nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia pozostaje z uczniami tak瞠 podczas przerwy mi璠zylekcyjnej;

4)      nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zaj耩;

5)      kontrolowanie obecno軼i uczniów i odnotowywanie nieobecno軼i uczniów na zaj璚iach;

 

3.      W zakresie zapewnienia uczniom bezpiecze雟twa w czasie zaj耩 organizowanych przez Szko喚 inni pracownicy s obowi您ani do:

1)      zwracania uwagi uczniom na niew豉軼iwe ich zdaniem zachowanie;

2)      nie wpuszczania uczniów do kuchni, kot這wni oraz innych pomieszcze, w których uczniowie mogliby by nara瞠ni na niebezpiecze雟two.

 

4.      W ka盥ym przypadku zagro瞠nia bezpiecze雟twa, zdrowia lub 篡cia dziecka lub ucznia nauczyciel lub inny pracownik Szko造 natychmiast informuje Dyrektora b康 Wicedyrektora, który w zale積o軼i od sytuacji wzywa odpowiednie s逝瘺y i zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia.

 

5.      W razie wypadku dziecka lub ucznia nauczyciel lub inny pracownik Szko造 obowi您any jest do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczaj帷y dopuszczenie osób niepowo豉nych.

 

6.      O ka盥ym zaistnia造m wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szko造 zawiadamiaj Dyrektora.

 

7.      O wypadku, do którego dosz這 w wyniku zatrucia, zawiadamia si niezw這cznie pa雟twowego inspektora sanitarnego. O wypadku 鄉iertelnym, ci篹kim i zbiorowym zawiadamia si niezw這cznie prokuratora i kuratora o鈍iaty.

 

§ 40

1.      W Szkole utworzone s zespo造 nauczycieli do realizacji zada Szko造 okre郵onych w Statucie.

 

2.      Zespo造 nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powo逝je Dyrektor.

 

3.      Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y powo造wany przez Dyrektora na wniosek tego zespo逝. Dyrektor, na wniosek przewodnicz帷ego zespo逝, mo瞠 wyznaczy do realizacji okre郵onego zadania lub zada zespo逝 innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szko造. W pracach zespo逝 mog bra udzia równie osoby nieb璠帷e pracownikami Szko造.

 

4.       Zespó okre郵a plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespo逝 odbywa si podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

5.      W Szkole dzia豉j:

1)      zespo造 dydaktyczno-wychowawcze;

2)      zespo造 powo造wane dora幡ie.

 

§ 41

1.      Szko豉 organizuje zaj璚ia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.

 

2.      Zaj璚ia, o których mowa w ust. 1, s prowadzone niezale積ie od pomocy w wyborze kierunku kszta販enia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zaj耩 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

3.      Cele kszta販enia w zakresie doradztwa zawodowego to:

1)      przygotowanie uczniów do podj璚ia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych, wyboru szko造 ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz do roli pracownika  na wspó販zesnym rynku pracy;

2)      przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ci庵造mi zmianami we wspó販zesnym 鈍iecie;

3)      kszta速owanie proaktywnych postaw we wspó販zesnym 鈍iecie;

 

4.      Cele wymienione w pkt. 3 s osi庵ane poprzez:

1)      wycieczki do szkó ponadpodstawowych;

2)      spotkania z przedstawicielami zawodów;

3)      organizowanie konkursów zawodoznawczych;

4)      udzia w przedsi瞝zi璚iach lokalnych, jak: targi szkó i zawodów, gie責y, lekcje pokazowe w szko豉ch;

5)      wycieczki do firm i zak豉dów pracy;

6)      udzia w programach fundacji.

 

5.      Szko豉 w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego wspó責zia豉 z:

1)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

2)      poradniami specjalistycznymi;

3)      pracodawcami;

4)      Wojewódzkim Urz璠em Pracy;

5)      szko豉mi ponadpodstawowymi.

 

6.      Organizacja zada Szko造 na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego uwzgl璠nia w nim udzia rodziców uczniów.

 

7.      Szko豉 corocznie, nie pó幡iej ni do 15 wrze郾ia, opracowuje na dany rok szkolny program dzia豉 z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzgl璠nia udzia  przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych wspó逍racuj帷ych ze Szko陰.

 

8.      Program dzia豉, o którym mowa w ust. 7 winien uwzgl璠nia tre軼i zwi您ane z:

1)      poznawaniem ró積ych zawodów i 軼ie瞠k edukacyjnych;

2)      diagnozowaniem w豉snych predyspozycji i preferencji zawodowych - zainteresowa, uzdolnie, mocnych i s豉bych stron, cech osobowo軼i, ogranicze zdrowotnych itp.;

3)      konfrontowaniem w豉snych mo磧iwo軼i i osi庵ni耩 z wymaganiami szkó  i pracodawców;

4)      planowaniem w豉snej kariery edukacyjno-zawodowej;

5)      analiz potrzeb rynku pracy i mo磧iwo軼i zatrudnienia na lokalnym, krajowym i mi璠zynarodowym rynku pracy;

6)      radzeniem sobie w sytuacjach trudnych zwi您anych z aktywno軼i zawodow, np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu;

7)      uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, równie poza systemem o鈍iatowy;

8)      rozwijaniem umiej皻no軼i interpersonalnych i autoprezentacji.

 

9.      Zadania zwi您ane z planowaniem i realizowaniem zada z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje zatrudniony doradca zawodowy lub wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel spe軟iaj帷y wymagania okre郵one w odr瑿nych przepisach.

 

10.     W roku szkolnym 2017/2018 zaj璚ia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego s realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadz帷ego te zaj璚ia.

 

11.     Zakres zada doradcy zawodowego okre郵a § 36 ust. 4.

Rozdzia 6
Szczegó這we warunki i sposób oceniania wewn徠rzszkolnego

§ 42

1.      Ocenianiu podlegaj:

1)      osi庵ni璚ia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

 

2.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post瘼ów w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do:

1)      wymaga okre郵onych w podstawie programowej kszta販enia ogólnego oraz wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)      wymaga edukacyjnych wynikaj帷ych z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

 

3.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc, nauczycieli oraz uczniów danego oddzia逝 stopnia respektowania przez ucznia zasad wspó鹵ycia spo貫cznego i norm etycznych oraz obowi您ków okre郵onych w Statucie.

 

4.      Ocenianie osi庵ni耩 edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania wewn徠rzszkolnego, które ma na celu:

1)      informowanie ucznia o poziomie jego osi庵ni耩 edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o post瘼ach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania w豉snego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszych post瘼ów w nauce i zachowaniu;

5)      dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post瘼ach i trudno軼iach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umo磧iwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

5.      Ocenianie wewn徠rzszkolne obejmuje:

1)      formu這wanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb璠nych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 鈔ódrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ustalanie ocen bie膨cych i 鈔ódrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, a tak瞠 鈔ódrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalanie warunków i trybu otrzymania wy窺zych ni przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o post瘼ach i trudno軼iach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

6.      Nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji  o tym, co zrobi dobrze i jak powinien si dalej uczy, oraz wskazówek do samodzielnego planowania w豉snego rozwoju, a rodzicom tak瞠 informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

7.      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworz spójne z ocenianiem wewn徠rzszkolnym Przedmiotowe Warunki i Sposób Oceniania, zwane dalej PWO, z  uwzgl璠nieniem indywidualnych mo磧iwo軼i ucznia, które:

1)      okre郵aj kryteria oceny z poszczególnych form pracy ucznia, za szczegó這wy opis wymaga w danym oddziale z poszczególnych dziaów umieszczaj w swoich planach nauczania. Wskazane s kryteria, jakie ucze musi spe軟ia, aby osi庵n望 okre郵one w planie nauczania umiej皻no軼i na dan ocen;

2)      zawieraj:

a)      sposoby sprawdzania post瘼ów w nauce i ich cz瘰totliwo嗆,

b)      kryteria wagi ocen cz御tkowych w ocenianiu 鈔ódrocznym i rocznym oraz zasady ich poprawiania,

c)      wskazówki dla ucznia w przypadku jego nieobecno軼i na zaj璚iach oraz
w czasie zapowiadanych sprawdzianów i zadawanych terminowych prac,

d)      wymagania edukacyjne, czyli oczekiwane osi庵ni璚ia na poszczególne oceny.

 

§ 43

1.      Wymagania edukacyjne s to zamierzone osi庵ni璚ia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kszta販enia w zakresie wiadomo軼i, umiej皻no軼i i postaw.

 

2.      Wymagania edukacyjne opracowuj nauczyciele na bazie obowi您uj帷ej podstawy programowej i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zaj耩 edukacyjnych i dla danego etapu kszta販enia.

 

3.      Nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych informuje na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego uczniów  i ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezb璠nych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 鈔ódrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych, wynikaj帷ych z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osi庵ni耩 edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych.

 

4.      Nauczyciel jest obowi您any dostosowa wymagania edukacyjne wynikaj帷e z realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia:

1)      posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustale zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2)      posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)      posiadaj帷ego opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudno軼iach w uczeniu si lub inn opini poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazuj帷 na potrzeb takiego dostosowania na podstawie tej opinii;

4)      nieposiadaj帷ego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest obj皻y pomoc psychologiczno-pedagogiczn w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo磧iwo軼i psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5)      posiadaj帷ego opini lekarza o ograniczonych mo磧iwo軼iach wykonywania przez ucznia okre郵onych 獞icze fizycznych na zaj璚iach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

5.      Wychowawca na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wy窺zej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 44

1.      Ocenianie zachowania obejmuje:

1)      okre郵enie stosunku ucznia do obowi您ków szkolnych, o których mowa w § 59 – 61;

2)      promowanie aktywnej postawy w 篡ciu.

 

2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, nale篡 uwzgl璠ni wp造w tych zaburze lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta販enia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

3.      Ocena zachowania nie ma wp造wu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych;

2)      promocj do klasy programowo wy窺zej lub uko鎍zenie szko造.

 

4.      W I etapie edukacyjnym zachowanie ucznia ocenia si opisowo, a w dzienniku lekcyjnym odnotowuje si za pomoc skrótów: W – wzorowe, B – bardzo dobre, D – dobre, P – poprawne, N – nieodpowiednie.

 

5.      Pocz患szy od kl. IV, 鈔ódroczn, roczn oraz ko鎍ow ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wed逝g nast瘼uj帷ej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

 

6.      Bie膨ce uwagi i informacje na temat zachowania ucznia odnotowywane s w tzw. „Zeszycie uwag”, który:

1)      zak豉da wychowawca dla swojego oddzia逝 na pocz徠ku ka盥ego roku szkolnego;

2)      zawiera miejsce na zapis uwag osobno dla ka盥ego ucznia z podzia貫m na uwagi pozytywne i negatywne.

 

7.      Wszystkie uwagi (zarówno pozytywne jak i negatywne) powinny by wpisywane na bie膨co, z dat wydarzenia i podpisem nauczyciela dokonuj帷ego wpisu.

 

8.      Dokumenty dotycz帷e ucznia, w tym informacje o osi庵ni璚iach, nagrodach, karach i specjalnych wymaganiach edukacyjnych, opieku鎍zych i wychowawczych, znajduj si w dokumentacji wychowawcy.

 

9.      字ódroczn i roczn ocen klasyfikacyjn zachowania wystawia wychowawca, kieruj帷 si kryteriami, o których mowa w § 45 – w przypadku uczniów I etapu edukacyjnego oraz § 46 – w przypadku uczniów II etapu edukacyjnego, po uwzgl璠nieniu:

1)      samooceny ucznia dokonanej ustnie lub pisemnie na godzinie do dyspozycji wychowawcy;

2)      oceny kole瞠雟kiej wyra穎nej ustnie lub pisemnie na godzinie do dyspozycji wychowawcy;

3)      oceny nauczycieli, pracowników Szko造 wyra穎nej pisemnie lub podczas rozmów indywidualnych z wychowawc;

4)      dokumentów na temat ucznia zawartych w dokumentacji wychowawcy,
o których mowa w ust. 6 i 8.

 

10.     Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej 鈔ódrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na tydzie przed konferencj klasyfikacyjn.

 

11.     Wszystkie uwagi dotycz帷e zachowania uczniów nale篡 kierowa do wychowawcy przed ustaleniem oceny.

 

12.     Klasyfikacja 鈔ódroczna zachowania polega na okresowym podsumowaniu oraz ustaleniu 鈔ódrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. Przeprowadza si j na zako鎍zenie I okresu.

 

13.     Klasyfikacja roczna zachowania polega na podsumowaniu oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po uwzgl璠nieniu zasad okre郵onych w ust. 9. Ustalaj帷 roczn ocen klasyfikacyjn zachowania nale篡 uwzgl璠ni zachowanie ucznia podczas ca貫go roku szkolnego.

 

14.     Oceny klasyfikacyjne z zaj耩 edukacyjnych nie maj wp造wu na ocen klasyfikacyjn zachowania.

 

15.     Na pro軸 rodziców wychowawca ustnie uzasadnia ocen zachowania.

16.     Ocena klasyfikacyjna zachowania, wystawiona zgodnie z zasadami okre郵onymi
w ust. 1 – 14, nie mo瞠 by uchylona lub zmieniona, z zastrze瞠niem ust. 17.

 

17.     Ucze lub jego rodzice mog zg這si zastrze瞠nia do Dyrektora, je瞠li uznaj, 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz帷ymi trybu ustalania tej oceny.

 

18.     Zastrze瞠nia, o których mowa w ust. 17 zg豉sza si od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie pó幡iej jednak ni w terminie 2 dni roboczych od dnia zako鎍zenia rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w formie pisemnego wniosku do Dyrektora, zawieraj帷ego szczegó這we uzasadnienie.

 

19.     W przypadku stwierdzenia, 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami dotycz帷ymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powo逝je komisj, która ustala roczn ocen klasyfikacyjn  zachowania.

 

20.     W sk豉d komisji, o której mowa w ust. 19 wchodz:

1)      Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodnicz帷y komisji;

2)      wychowawca oddzia逝;

3)      nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia edukacyjne w danym oddziale;

4)      pedagog szkolny;

5)      psycholog, je瞠li jest zatrudniony w szkole;

6)      przedstawiciel samorz康u uczniowskiego;

7)      przedstawiciel rady rodziców.

 

21.     Komisja, o której mowa w ust. 19 ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w terminie 5 dni od dnia zg這szenia zastrze瞠, o których mowa w ust. 17. Ocena jest ustalona w drodze g這sowania zwyk陰 wi瘯szo軼i g這sów. W przypadku równej liczby g這sów decyduje g這s przewodnicz帷ego komisji.

 

22.     Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 19 sporz康za si protokó, zawieraj帷y w szczególno軼i:

1)      imiona i nazwiska osób wchodz帷ych w sk豉d komisji;

2)      termin posiedzenia komisji;

3)      imi i nazwisko ucznia;

4)      wynik g這sowania;

5)      ustalon ocen klasyfikacyjn zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

23.     Protokó stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

 

24.     Ustalona przez komisj, o której mowa w ust. 19, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo瞠 by ni窺za od ustalonej wcze郾iej oceny. Ustalona przez komisj ocena jest ostateczna.

 

 

 

§ 45

1.      W I etapie edukacyjnym ocena klasyfikacyjna zachowania jest ocen opisow uwzgl璠niaj帷 nast瘼uj帷e kryteria:

1)      stosunek do obowi您ków szkolnych:

a)      przygotowanie do zaj耩 i odrabianie prac domowych,

b)      aktywno嗆 w czasie zaj耩,

c)      wykazywanie si w豉sn inicjatyw,

d)      samodzielno嗆 w dzia豉niu,

e)      punktualno嗆,

f)       umiej皻no嗆 doprowadzania prac i dzia豉 do ko鎍a;

2)      kultura osobista i kontakty spo貫czne:

a)        zgodno嗆 wspó逍racy i zabawy z rówie郾ikami,

b)        ch耩 udzielania pomocy innym,

c)        dotrzymywanie umów i zobowi您a,

d)        panowanie nad w豉snymi emocjami,

e)        dokonywanie trafnej samooceny,

f)         przestrzeganie zasad kultury 篡cia dnia codziennego;

3)      troska o zdrowie i bezpiecze雟two swoje i innych;

4)      dba這嗆 o honor i tradycje Szko造.

 

2.      Szczegó這we kryteria oceniania zachowania w I etapie edukacyjnym:

1)      ocen wzorow – otrzymuje ucze który:

a)      odpowiedzialnie wywi您uje si z powierzonych zada i zobowi您a,

b)      aktywnie uczestniczy w zaj璚iach,

c)      wykazuje du膨 inicjatyw i samodzielno嗆,

d)      jest pracowity i wytrwa造 w d捫eniu do wyznaczonych celów,

e)      zgodnie i twórczo wspó逍racuje w zespole,

f)       jest opieku鎍zy, troskliwy, kole瞠雟ki, prawdomówny, kulturalny,

g)      dotrzymuje zawartych umów,

h)      panuje nad emocjami,

i)       radzi sobie z ró積ymi problemami 篡cia codziennego,

j)       dba o mienie Szko造 i oddzia逝,

k)      potrafi dokona samooceny w豉snego zachowania oraz oceni zachowanie innych;

2)      ocen bardzo dobr – otrzymuje ucze który:

a)        zachowuje si kulturalnie, u篡wa form grzeczno軼iowych, jest kole瞠雟ki, uczynny,

b)        zna zasady bezpiecze雟twa w czasie zabaw (zaj耩) i ich przestrzega,

c)        dotrzymuje warunków zawartych umów,

d)        w miar mo磧iwo軼i stara si wywi您ywa ze swoich obowi您ków,

e)        jest prawdomówny,

f)         potrafi oceni w豉sne zachowanie i zachowanie innych,

g)        jest kole瞠雟ki wobec rówie郾ików,

h)        potrafi wspó逍racowa w zespole;

3)      ocen dobr – otrzymuje ucze który:

a)       zna formy grzeczno軼iowe, cho nie zawsze je stosuje,

b)        stara si kulturalnie nawi您ywa kontakty z rówie郾ikami i doros造mi,

c)        próbuje oceni w豉sne zachowanie,

d)        widzi potrzeb poprawy niektórych zachowa,

e)        nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowi您a,

f)         potrafi jednak przyzna si do b喚du,

g)        pracuje nie zawsze systematycznie,

h)        stara si przestrzega bezpiecze雟twa w czasie zaj耩 i zabaw oraz dotrzymywa umów,

i)         radzi sobie z w豉snymi emocjami,

j)         potrafi pracowa w zespole;

4)      ocen poprawn – otrzymuje ucze który:

a)      zna formy grzeczno軼iowe i zasady kulturalnego zachowania,

b)      ma jednak trudno軼i z ich przestrzeganiem,

c)      rozumie na czym polega kole瞠雟two,

d)      widzi i ocenia niew豉軼iwe zachowanie innych,

e)      ma problemy z ocen w豉snych zachowa i opanowaniem emocji,

f)       ma w豉sne przekonania i zasady post瘼owania, które czasami budz zastrze瞠nia,

g)      nie zawsze wywi您uje si ze swoich zada i zobowi您a,

h)      przeszkadza nauczycielom i kolegom,

i)       w czasie zabaw i gier nie dba o zdrowie i bezpiecze雟two swoje i innych,

j)       unika prac na rzecz oddzia逝 i Szko造,

k)      czasem niszczy mienie oddzia逝 i Szko造;

5)      ocen nieodpowiedni – otrzymuje ucze który:

a)      nie przestrzega zasad kultury s這wa i zachowania,

b)      jest nieuprzejmy, niekole瞠雟ki,

c)      nie potrafi wyci庵n望 wniosków z niew豉軼iwego zachowania, nie panuje nad emocjami,

d)      nie wywi您uje si ze swoich zada i zobowi您a,

e)      nie przestrzega zasad bezpiecze雟twa w szkole i poza ni, w czasie zabaw
i gier swoim zachowaniem zagra瘸 innym,

f)       niszczy mienie swoje i innych,

g)      nigdy nie podejmuje prac na rzecz oddzia逝 i Szko造.

 

3.      Nauczyciel przynajmniej raz w miesi帷u dokumentuje zachowanie ucznia w dzienniku lekcyjnym.

 

4.      Podczas dni otwartych, rozmów indywidualnych i wywiadówek w formie ustnej lub pisemnej wychowawca informuje rodziców o zachowaniu ucznia.

 

§ 46

1.      W II etapie edukacyjnym ocena zachowania uwzgl璠nia nast瘼uj帷e obszary aktywno軼i:

1)      wywi您ywanie si z obowi您ków ucznia:

a)    systematyczne i punktualne ucz瘰zczanie na lekcje i inne zaj璚ia,

b)   systematyczne przygotowanie do zaj耩,

c)    sumienno嗆 w nauce (przygotowywanie si do lekcji, odrabianie prac domowych),

d)   aktywny udzia podczas zaj耩 (na miar swoich mo磧iwo軼i),

e)    punktualno嗆, usprawiedliwianie nieobecno軼i i spó幡ie,

f)    przestrzeganie regulaminów szkolnych,

g)   wywi您ywanie si z zada powierzonych przez Szko喚,

h)   zmiana obuwia;

2)      post瘼owanie zgodne z dobrem spo貫czno軼i szkolnej:

a)    zachowanie na zaj璚iach, podczas przerw, na boisku, poza terenem Szko造 zgodnie z ustalonymi regu豉mi,

b)   reagowanie na wszelkie przejawy z豉 i nietolerancji,

c)    pomoc s豉bszym w nauce i trudnych sytuacjach 篡ciowych,

d)   dba這嗆 o 豉d, porz康ek i estetyk klasy, korytarzy szkolnych i otoczenia Szko造,

e)    czynny udzia w pracach spo貫cznych np. pomoc w dekoracji sal lekcyjnych i korytarzy,

f)    udzia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz zawodach sportowych,

g)   poszanowanie rzeczy w豉snych i kolegów,

h)   umiej皻no嗆 wspó鹵ycia w zespole,

i)     dba這嗆 o higien w豉sn i otoczenia,

j)     dba這嗆 o mienie szkolne - sprz皻 szkolny i pomoce naukowe;

3)      dba這嗆 o honor i tradycje Szko造:

a)    szacunek wobec symboli Szko造 i symboli narodowych: sztandaru, hymnu, god豉,

b)   wspó這rganizowanie imprez i uroczysto軼i szkolnych i 鈔odowiskowych,

c)    tworzenie tradycji i zwyczajów spo貫czno軼i szkolnej,

d)   poszerzenie wiedzy na temat historii Szko造,

e)    godne reprezentowanie Szko造 w 鈔odowisku lokalnym i nie tylko,

f)    dba這嗆 o dobre imi Szko造,

g)   pe軟ienie funkcji klasowych i szkolnych;

4)      dba這嗆  o pi瘯no mowy ojczystej:

a)    poprawne wypowiadanie si zgodnie z norm j瞛ykow,

b)   umiej皻no嗆 stosowania przez ucznia form grzeczno軼iowych w relacjach z nauczycielami, innymi pracownikami Szko造 i rówie郾ikami,

c)    pos逝giwanie si w rozmowie z rówie郾ikami j瞛ykiem literackim,

d)   nieu篡wanie wulgaryzmów, zwrotów i wyra瞠 ordynarnych,

e)    udzia oraz pi瘯no mowy ojczystej prezentowane podczas szkolnych uroczysto軼i (recytacje, pe軟ienie roli konferansjera, prezentowanie utworów wokalnych),

f)    przestrzeganie kultury j瞛yka;

5)      dba這嗆 o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych osób:

a)    bezpieczne zachowanie w budynku szkolnym i na boisku, a tak瞠 poza terenem Szko造,

b)   stosunek do rówie郾ików ( w tym mi璠zy innymi: brak przejawów agresji, wspieranie osób s豉bszych fizycznie),

c)    wystrzeganie si przemocy fizycznej i agresji s這wnej,

d)   nieuleganie na這gom,

e)    zakaz przynoszenia i u篡wania niebezpiecznych narz璠zi,

f)    zachowanie rozwagi i ostro積o軼i w czasie przerw, zaj耩 lekcyjnych, wycieczek szkolnych itp.,

g)   przestrzeganie zasad BHP,

h)   przestrzeganie zasad higieny, dba這嗆 estetyk ubioru i fryzury;

6)      godne, kulturalne zachowanie si w Szkole i poza ni:

a)      kultura zachowania na lekcji, w Szkole i w miejscach publicznych,

b)      u篡wanie zwrotów grzeczno軼iowych,

c)      respektowanie norm obyczajowych moralnych (uczciwo嗆, prawdomówno嗆, 篡czliwo嗆, uprzejmo嗆),

d)      godny udzia w imprez szkolnych i 鈔odowiskowych ( odpowiedni strój),

e)      w豉軼iwe zachowanie podczas wycieczek,

f)       przeciwdzia豉nie przejawom niew豉軼iwego zachowania;

7)      okazywanie szacunku innym osobom:

a)      takt i kultura wobec nauczycieli i pozosta造ch pracowników Szko造,

b)      poszanowanie dla go軼i w Szkole,

c)      w豉軼iwe traktowanie rówie郾ików (bez przemocy psychicznej i fizycznej),

d)      tolerancja wobec osób niepe軟osprawnych, mniejszo軼i narodowych, odmienno軼i religijnych i kulturowych,

e)      okazywanie pomocy i szacunku osobom starszym i niepe軟osprawnym,

f)       przestrzeganie zasad 篡czliwo軼i, uprzejmo軼i, serdeczno軼i w kontaktach z innymi lud幟i.

 

§ 47

1.      Wychowawca ustalaj帷 鈔ódroczn lub roczn ocen klasyfikacyjn zachowania ucznia w II etapie edukacyjnym musi wzi望 pod uwag spe軟ienie nast瘼uj帷ych wymaga:

1)      zachowanie wzorowe otrzymuje ucze, który:

a)      wzorowo wype軟ia obowi您ki szkolne,

b)      nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spó幡ia si na zaj璚ia edukacyjne,

c)      na bie膨co usprawiedliwia swoje godziny nieobecne,

d)      godnie reprezentuje szko喚 w 鈔odowisku; bierze udzia w uroczysto軼iach szkolnych, patriotycznych, pracach u篡tecznych na rzecz Szko造 i 鈔odowiska,

e)      na uroczysto軼iach szkolnych ubrany jest w strój galowy,

f)        zawsze wzorowo zachowuje si w Szkole i poza ni,

g)      jest ch皻ny do pomocy innym w rozwi您ywaniu problemów,

h)      systematycznie nosi obuwie na zmian,

i)       zawsze stosuje si do zakazu wnoszenia na teren Szko造 telefonów komórkowych i urz康ze elektronicznych,

j)       u篡wa poprawnej polszczyzny, form grzeczno軼iowych (nie u篡wa brzydkich sów),

k)      nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie za篡wa narkotyków ani innych 鈔odków psychoaktywnych,

l)       dba o higien osobist, odpowiedni wygl康 i ubiór,  zgodnie z § 61,

m)   jest prawdomówny i zdyscyplinowany,

n)      cieszy si autorytetem, jest wzorem dla kolegów,

o)      dodatkowo spe軟ia jeden z poni窺zych warunków:

-     uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,

-     jest inicjatorem /wspó這rganizatorem prac spo貫cznych na rzecz Szko造 lub 鈔odowiska,

-     jest wolontariuszem;

2)      zachowanie bardzo dobre otrzymuje ucze, który:

a)       bardzo dobrze wype軟ia obowi您ki szkolne,

b)      nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, nie spó幡ia si na lekcje,

c)       na bie膨co usprawiedliwia swoje nieobecno軼i,

d)      systematycznie nosi obuwie na zmian,

e)      zawsze stosuje si do zakazu wnoszenia na teren Szko造 telefonów komórkowych i urz康ze elektronicznych,

f)        bardzo dobrze wywi您uje si z powierzonych zada,

g)       wykazuje ch耩 wspó逍racy z wychowawc, innymi nauczycielami oraz swoimi rówie郾ikami,

h)      jest ch皻ny do pomocy innym w rozwi您ywaniu problemów,

i)        na uroczysto軼iach szkolnych ubrany jest w strój galowy,

j)        kulturalnie zachowuje si w Szkole i poza ni,

k)       dba o kultur s這wa, u篡wa form grzeczno軼iowych (nie u篡wa brzydkich sów),

l)        nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie za篡wa narkotyków ani innych 鈔odków psychoaktywnych,

m)    dba o higien osobist, odpowiedni wygl康 i ubiór,  zgodnie z § 61;

3)      zachowanie dobre otrzymuje ucze, który:

a)      przygotowuje si do zaj耩 edukacyjnych ustnie i pisemnie,

b)      prowadzi zeszyty i dba o wygl康 podr璚zników,

c)      bierze udzia w zaj璚iach edukacyjnych,

d)      opu軼i bez usprawiedliwienia maksymalnie 7 godzin lekcyjnych, czasami spó幡ia si na lekcje,

e)      systematycznie nosi obuwie na zmian,

f)       zawsze stosuje si do zakazu wnoszenia na teren Szko造 telefonów komórkowych i urz康ze elektronicznych,

g)      na uroczysto軼iach ubrany jest w strój galowy,

h)      bierze udzia w uroczysto軼iach klasowych i szkolnych,

i)       na zaj璚iach edukacyjnych pracuje w skupieniu nie przeszkadzaj帷 innym, nie rozmawia z kolegami (kole瘸nkami),

j)       na przerwach zachowuje si w sposób nie zagra瘸j帷y bezpiecze雟twu w豉snemu i innych,

k)      kulturalnie zachowuje si w Szkole i poza ni,

l)       dba o kultur s這wa, u篡wa form grzeczno軼iowych (nie u篡wa brzydkich sów),

m)   nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie za篡wa narkotyków ani innych 鈔odków psychoaktywnych,

n)      dba o higien osobist, odpowiedni wygl康 i ubiór,  zgodnie z § 61;

4)      zachowanie poprawne otrzymuje ucze, który:

a)      zazwyczaj jest przygotowany do zaj耩 edukacyjnych,

b)      stara si by aktywny na podczas zaj耩 edukacyjnych,

c)      szanuje mienie w豉sne i Szko造,

d)      nosi obuwie na zmian,

e)      zawsze stosuje si do zakazu wnoszenia na teren Szko造 telefonów komórkowych i urz康ze elektronicznych,

f)       opu軼i bez usprawiedliwienia maksymalnie 15 godzin lekcyjnych, spó幡ia si na zaj璚ia edukacyjne,

g)      na uroczysto軼iach szkolnych  ubrany jest w strój galowy,

h)      podczas zaj耩 edukacyjnych rozprasza uwag innych uczniów, utrudnia prowadzenie zaj耩, ale wykonuje polecenia nauczyciela,

i)       na przerwach zachowuje si w sposób nic zagra瘸j帷y bezpiecze雟twu w豉snemu i innych, reaguje na uwagi nauczyciela dy簑ruj帷ego,

j)       kulturalnie zachowuje si w szkole i poza ni,

k)      u篡wa form grzeczno軼iowych (nie u篡wa brzydkich sów),

l)       nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków ani innych 鈔odków psychoaktywnych,

m)   nie kradnie,

n)      dba o higien osobist, odpowiedni wygl康 i ubiór,  zgodnie z § 61;

5)      zachowanie nieodpowiednie otrzymuje ucze, który:

a)      cz瘰to jest nieprzygotowany  do lekcji,

b)     opu軼i bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin lekcyjnych, cz瘰to spó幡ia si na lekcje,

c)      swoj postawa wywiera negatywny wp造w na rówie郾ików; stwarza sytuacje konfliktowe,

d)     豉mie normy obowi您uj帷e w 鈔odowisku np. nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania, utrudnia prowadzenie zaj耩 edukacyjnych, nagminnie nie respektuje zarz康ze dotycz帷ych stroju i wygl康u, zakazu wnoszenia do Szko造 telefonów komórkowych i urz康ze elektronicznych, wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami, nie wywi您uje si z podj皻ych zobowi您a, u篡wa wulgaryzmów;

6)      zachowanie naganne otrzymuje ucze, który:

a)      notorycznie jest nieprzygotowany do lekcji,

b)      wagaruje,

c)      nie zmienia obuwia,

d)      notorycznie 豉mie zakaz wnoszenia do Szko造 telefonów komórkowych i urz康ze elektronicznych,

e)      ma lekcewa膨cy stosunek do nauczycieli i kolegów i kole瘸nek,

f)       celowo niszczy mienie Szko造 i w豉sno嗆 innych,

g)      dopuszcza si kradzie篡,

h)      jest notowany przez policj za chuliga雟kie wybryki,

i)       zn璚a si fizycznie lub psychicznie nad s豉bszymi, stosuje szanta, zastraszanie,

j)       na lekcjach: przeszkadza innym w pracy, nie reaguje na uwagi nauczyciela,

k)      na przerwach zachowuje si w sposób zagra瘸j帷y bezpiecze雟twu w豉snemu i innych,

l)       wdaje si w konflikty z kolegami, nie stosuje si do uwag nauczyciela dy簑ruj帷ego,

m)   u篡wa wulgaryzmów w stosunku do kolegów i doros造ch,

n)      pali papierosy, u篡wa i namawia innych do spo篡wania alkoholu, brania 鈔odków odurzaj帷ych,

o)      nie wykazuje ch璚i poprawy.

 

§ 48

1.      Sprawdzanie osi庵ni耩 i post瘼ów uczniów cechuje:

1)      obiektywizm;

2)      indywidualizm;

3)      konsekwencja;

4)      jawno嗆;

5)      systematyczno嗆.

 

2.      Ucze w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)      bie膨ce;

2)      鈔ódroczne i roczne;

3)      ko鎍owe.

 

3.      Ocenie bie膨cej podlegaj:

1)      przygotowanie do lekcji;

2)      wypowiedzi ustne;

3)      prace pisemne;

4)      獞iczenia praktyczne;

5)      aktywno嗆 ucznia.

 

4.      字ódroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych uczniów I etapu edukacyjnego uwzgl璠nia poziom i post瘼y w opanowaniu przez ucznia wiadomo軼i i umiej皻no軼i w stosunku do odpowiednio wymaga i efektów kszta販enia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia zwi您ane z przezwyci篹aniem trudno軼i w nauce lub rozwijaniem uzdolnie.

 

5.      Je瞠li w wyniku klasyfikacji 鈔ódrocznej nauczyciel stwierdzi, 瞠 poziom osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia uniemo磧iwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wy窺zej umo磧iwia uczniowi uzupe軟ienie braków.

 

6.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale篡 przede wszystkim bra pod uwag wysi貫k wk豉dany przez ucznia w wywi您ywanie si z obowi您ków wynikaj帷ych ze specyfiki tych zaj耩, a w przypadku wychowania fizycznego – tak瞠 systematyczno嗆 udzia逝 ucznia w zaj璚iach oraz aktywno嗆 ucznia w dzia豉niach podejmowanych przez Szko喚 na rzecz kultury fizycznej.

 

7.      W przypadku gdy obowi您kowe zaj璚ia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia s prowadzone przez innego nauczyciela ni nauczyciel prowadz帷y zaj璚ia w formie klasowo-lekcyjnej, 鈔ódroczn i roczn ocen klasyfikacyjn z zaj耩 wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadz帷y te zaj璚ia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzgl璠nieniu opinii nauczyciela prowadz帷ego zaj璚ia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

 

8.      Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania okre郵onych 獞icze fizycznych na zaj璚iach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych mo磧iwo軼iach wykonywania przez ucznia tych 獞icze wydanej przez lekarza, na czas okre郵ony w tej opinii.

 

9.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zaj耩 wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku mo磧iwo軼i uczestniczenia ucznia w tych zaj璚iach wydanej przez lekarza, na czas okre郵ony w tej opinii.

 

10.     Dyrektor zwalnia ucznia z wad s逝chu, g喚bok dysleksj rozwojow, z afazj,niepe軟osprawno軼iami sprz篹onymi lub autyzmem, w tym z zespo貫m Aspergera, z nauki drugiego j瞛yka obcego nowo篡tnego do ko鎍a danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego j瞛yka obcego nowo篡tnego.

 

11.     W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego j瞛yka obcego nowo篡tnego, zwolnienie z nauki tego j瞛yka obcego nowo篡tnego mo瞠 nast徙i na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 49

1.      Ocenianie bie膨ce z zaj耩 edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osi庵ni璚iach edukacyjnych pomagaj帷ych w uczeniu si, poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si uczy.

 

2.      W I etapie edukacyjnym stosuje si nast瘼uj帷e formy oceniania bie膨cego:

1)      ustna ocena wobec ca貫j klasy;

2)      ocena punktowa;

3)      krótka informacja pisemna w zeszytach, kartach pracy, sprawdzianach;

4)      znaczki aktywno軼i;

5)      dopuszcza si stosowanie plusów za poprawnie wykonanie zadania lub dodatkow aktywno嗆 oraz minusów za b喚dnie wykonan prac lub jej brak.

 

3.      W dzienniku lekcyjnym, umiej皻no軼i uczniów, nauczyciel odnotowuje w postaci skali punktowej.

 

4.      W drugim okresie klasy trzeciej, w ocenianiu bie膨cym mo積a stosowa zasady oceniania obowi您uj帷e w klasach IV – VIII, tj. oceny cyfrowe.

 

5.         Dopuszcza si stosowanie „+” (plus) i „-„ (minus) przed ocen punktow, a w drugim okresie kl. III przed ocen cyfrow.

 

6.         Kompetencje ucznia  oceniane s w 5 poziomach:

1)      poziom wysoki otrzymuje ucze, który biegle korzysta ze zdobytych wiadomo軼i
w ró積ych sytuacjach, twórczo rozwi您uje problemy, doskonale radzi sobie
w nowych sytuacjach, proponuje 鄉ia貫, odwa積e i twórcze rozwi您ania problemów i zada;

2)      poziom 鈔edni – ucze pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomo軼i, w konkretnych sytuacjach rozwi您uje zadania i problemy, a wskazane b喚dy potrafi poprawi;

3)      poziom zadowalaj帷y – ucze stosuje zdobyte wiadomo軼i i rozwi您uje 豉twe zadania z pomoc nauczyciela i rozwi您uje niektóre zadania i problemy o 鈔ednim stopniu trudno軼i;

4)      poziom niski – ucze wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich dzia豉niach i w rozwi您ywaniu zada, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudno軼i;

5)      poziom bardzo niski – umiej皻no軼i ucznia ni窺ze od wymaga ustalonych
w podstawie programowej dla danej klasy, ucze wymaga uzupe軟ienia wiadomo軼i i umiej皻no軼i co najmniej do poziomu niskiego.

 

7.      O kryteriach (wymaganiach) stosowanych przy okre郵aniu poszczególnych kompetencji uczniowie i ich rodzice s informowani na pocz徠ku danego roku szkolnego.

 

8.      W ocenianiu uczniów wykorzystuje si karty pracy, sprawdziany, testy, które systematycznie informuj o post瘼ach ucznia w nabywaniu wiadomo軼i i umiej皻no軼i.

 

9.      Cz瘰totliwo嗆 sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowuj帷 ich liczb do mo磧iwo軼i psychofizycznych uczniów uwzgl璠niaj帷 zasad okre郵on w § 58 ust. 1 pkt 12.

 

10.     Za prac pisemn, odpowied ustn, sprawdzian – ucze otrzymuje ocen opisow
w formie zdania lub odpowiedni ilo嗆 punktów ustalonych wed逝g wymaga na poziomy:

Poziom wymaga

Punktacja

Przedzia造 procentowe

Poziom wysoki

5 punktów (5p)

90% - 100%

Poziom 鈔edni

4 punkty    (4p)

71% - 89%

Poziom zadowalaj帷y

3 punkty    (3p)

46% - 70%

Poziom niski

2 punkty    (2p)

36% - 45%

Poziom bardzo niski

1 punkt      (1p)

0 – 35%

 

11.  Po I etapie edukacyjnym przeprowadza si zintegrowany sprawdzian osi庵ni耩 edukacyjnych ucznia.

 

§ 50

1.      W ocenianiu bie膨cym w II etapie edukacyjnym:

1)       stosowane s nast瘼uj帷e formy sprawdzania wiedzy i umiej皻no軼i uczniów:

a)      sprawdziany,

b)      kartkówki,

c)      odpowiedzi ustne,

d)      zadanie domowe,

e)      prace w grupach,

f)       prace i sprawdziany praktyczne wynikaj帷e ze specyfiki przedmiotu;

2)      formy pracy ucznia, podlegaj帷e ocenie na danych zaj璚iach edukacyjnych, okre郵a nauczyciel na pocz徠ku roku szkolnego;

3)      nale篡 stosowa ró積e formy sprawdzania osi庵ni耩 uczniów wed逝g zasad okre郵onych w dokumentach PWO;

4)      ustala si nast瘼uj帷 minimaln ilo嗆 ocen w okresie w ramach zaj耩 edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 

Liczba godzin tygodniowo

Minimalna ilo嗆 ocen w okresie

1

3

2

4

3

5

4

6

5 i wi璚ej

7

 

5)      oceny za poszczególne formy aktywno軼i ucznia s notowane w dzienniku lekcyjnym w sposób jasny i czytelny:

a)     za sprawdziany  kolorem czerwonym,

b)     za kartkówki kolorem zielonym,

c)      pozosta貫 oceny kolorem niebieskim lub czarnym;

6)      sprawdziany:

a)      diagnozuj帷e i badaj帷e kompetencje uczniów obejmuj tre軼i ogólnoprzedmiotowe lub mi璠zyprzedmiotowe,

b)      zwyk貫 maj na celu sprawdzenie stopnia opanowania wiadomo軼i i umiej皻no軼i z zakresu jednego dzia逝 programowego (wi璚ej ni 3 lekcje),

c)      czas trwania sprawdzianu: 1 do 2 godzin lekcyjnych,

d)      jest to jedyna forma sprawdzania wiadomo軼i i umiej皻no軼i z danych zaj耩 edukacyjnych w danym dniu,

e)      zwyk貫 s zapowiadane co najmniej 1 tydzie przed terminem przeprowadzenia,

f)       termin sprawdzianu jest ustalony z uczniami i jednocze郾ie wpisywany oówkiem do dziennika lekcyjnego,

g)      w przypadku, gdy sprawdzian nie mo瞠 si odby w ustalonym terminie, np. z powodu nieobecno軼i nauczyciela, wycieczki klasowej itp., nauczyciel ustala z uczniami nowy termin sprawdzianu, w tej sytuacji nie obowi您uje zasada okre郵ona lit. e,

h)      na pocz徠ku sprawdzianu uczniowie maj prawo zna punktacj poszczególnych zada oraz sposób oceniania sprawdzianu zgodnie z progami procentowymi:

 

 

 

 

 

 

 

OCENY

% maksymalnej liczby punktów

dla uczniów bez dostosowa

dla uczniów

z dostosowaniami

Niedostateczna

0 – 33%

0 – 25%

Dopuszczaj帷a

34 – 49%

26 – 45%

Dostateczna

50 – 74%

46 – 65%

Dobra

75 – 85%

66 – 85%

Bardzo dobra

86 – 95%

86 – 95%

Celuj帷a

96 – 100%

96 – 100%

 

i)       nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w § 43 ust. 4 mo瞠 indywidualnie dobra progi procentowe dostosowuj帷 wymagania do poziomu ucznia, pami皻aj帷 by przy ocenianiu wzi望 pod uwag wk豉d pracy ucznia do jego mo磧iwo軼i,

j)       uczniowie w jednym dniu mog pisa tylko jeden sprawdzian,

k)      w wyj徠kowych sytuacjach, za zgod uczniów mo積a przeprowadzi 2 sprawdziany w jednym dniu,

l)       w jednym tygodniu mog by przeprowadzone nie wi璚ej, ni 3 sprawdziany,

m)   ograniczenie, o którym mowa w lit. j oraz l nie obowi您uje w przypadku sprawdzianów prze這穎nych z innego tygodnia,

n)      wyniki sprawdzianu s przedstawione i analizowane z uczniami do 2 tygodni od jego napisania,

o)      termin, o którym mowa w lit. n, jest przed逝穎ny w przypadku nieobecno軼i nauczyciela lub oddzia逝 z powodów usprawiedliwionych,

p)      ucze ma prawo do uzyskania wyja郾ie w zakresie b喚dów pope軟ionych podczas sprawdzianu oraz uzasadnienia oceny. Wyja郾ienia te s przekazywane uczniowi w formie ustnej,

q)      podczas usprawiedliwionej nieobecno軼i ucznia d逝窺zej ni 3 dni w czasie sprawdzianu trwaj帷ego co najmniej 1 godzin lekcyjn nauczyciel wyznacza termin jednego do dwóch tygodni na zaliczenie materia逝 z zakresu, jaki obowi您ywa pozosta造ch uczniów podczas pisania sprawdzianu,

r)       ucze nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, jest zobowi您any do napisania sprawdzianu na kolejnej lekcji z danych zaj耩 edukacyjnych,

s)      sprawdziany s udost瘼niane uczniom i rodzicom,

t)       sprawdziany s przechowywane  przez nauczyciela do ko鎍a danego roku szkolnego,

u)      ilo嗆 prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zale積a od specyfiki zaj耩 edukacyjnych, ustala j i podaje ka盥y nauczyciel w PWO;

7)      kartkówki:

a)      s form odpowiedzi pisemnej sprawdzaj帷e bie膨ce przygotowanie si ucznia do zaj耩 z kilku ostatnich lekcji, w zale積o軼i od specyfiki zaj耩 edukacyjnych,

b)      czas trwania kartkówki nie mo瞠 by d逝窺zy ni 15 minut,

c)      kartkówka nie musi by wcze郾iej zapowiedziana,

d)      wyniki kartkówki s przedstawiane i analizowane z uczniami w ci庵u tygodnia od jej napisania;

8)      odpowied ustna jest form sprawdzenia bie膨cych wiadomo軼i i umiej皻no軼i uczniów i s逝篡 utrwaleniu materia逝 opracowywanego na ostatnich kilku lekcjach;

9)      zadanie domowe:

a)      ma na celu utrwalenie i/lub poszerzenie wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia oraz wdra瘸nie go do samokszta販enia, obowi您kowo軼i i systematyczno軼i,

b)      ucze ma obowi您ek wykonania i przedstawienia zadania domowego
w terminie i formie uzgodnionym z nauczycielem zaj耩 edukacyjnych,

c)      ucze ma obowi您ek zg這szenia braku zadania domowego oraz braku innych materiaów potrzebnych do lekcji. Braki te odnotowywane s przez nauczyciela danych zaj耩 edukacyjnych w formie „-„ (minus). Trzy wpisane „-„ (minusy) zobowi您uj nauczyciela do wpisania w zeszycie uwag, o którym mowa § 44 ust. 6  uwagi uczniowi o nie wywi您ywaniu si z obowi您ków ucznia,

d)      nauczyciel ma obowi您ek skontrolowa i omówi wykonanie zadania domowego z uczniami,

e)      ka盥y ucze powinien mie skontrolowan i ocenion prac domow przynajmniej raz w okresie;

10)    praca w grupie:

a)      ocen za prac w grupie mo瞠 otrzyma ca造 zespó lub indywidualny ucze,

b)      ocenie mog podlega takie umiej皻no軼i, jak:

-        planowanie i organizacja pracy grupowej,

-        efektywne wspó責zia豉nie,

-        wywi您ywanie si z powierzonych ról,

-        rozwi您ywanie problemów w sposób twórczy,

-        inne umiej皻no軼i, ustalone na wst瘼ie pracy przez nauczyciela i uczniów,

c)      efekty pracy grupy powinny by omówione z uczniami,

d)      zalecana jest samoocena uczniów;

11)    ocena prowadzenia zeszytu dokonywana jest przynajmniej raz w okresie;

12)    zasady oceniania prac i sprawdzianów praktycznych okre郵a nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych oraz informuje o nich uczniów i rodziców na pocz徠ku roku szkolnego;

13)    ucze ma prawo do zg這szenia nieprzygotowania do lekcji oznaczonego w dzienniku lekcyjnym jako „np.”;

14)    tryb i sposób post瘼owania w przypadku, o którym mowa w pkt 13, okre郵a nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych i zapoznaje z nimi uczniów i ich rodziców na pocz徠ku roku szkolnego przyjmuj帷 zasad, 瞠:

a)      w przypadku zaj耩 edukacyjnych, których liczba godzin w tygodniu okre郵ona w szkolnym planie nauczania wynosi do 2 ucze mo瞠 zg這si nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w okresie,

b)      w przypadku zaj耩 edukacyjnych, których liczba godzin w tygodniu okre郵ona w szkolnym planie nauczania wynosi 3 lub wi璚ej ucze mo瞠 zg這si nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w okresie;

15)    po d逝giej chorobie, trwaj帷ej min. 2 tygodnie, ucze ma prawo do ustalenia z nauczycielami dogodnego mu terminu pierwszych odpowiedzi i sprawdzianów z poszczególnych zaj耩 edukacyjnych, z tematów omawianych na lekcjach, podczas których by nieobecny, o ile istnieje konieczno嗆 ich zaliczenia;

16)    w uzasadnionym przypadku, np. d逝窺za, trwaj帷a minimum 2 tygodnie  nieobecno嗆, szczególne zainteresowania, specyficzne trudno軼i w uczeniu si itp., ucze ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i/lub umiej皻no軼i;

17)    nauczyciel uzasadnia ustalon ocen w formie ustnej zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, o których mowa w ust. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel mo瞠 uzasadni ocen w formie pisemnej recenzji.

 

2.      Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i/lub umiej皻no軼i okre郵onych w PWO, ocenia si w stopniach wed逝g nast瘼uj帷ej skali:

1)      stopie celuj帷y (cel) – 6;

2)      stopie bardzo dobry (bdb) – 5:

3)      stopie dobry (db) – 4;

4)      stopie dostateczny (dst) – 3;

5)      stopie dopuszczaj帷y (dop) – 2;

6)      stopie niedostateczny (ndst) – 1.

 

3.      Dopuszcza si stosowanie „+” (plus) i „-” (minus) przed ocen, z wyj徠kiem ocen: +6 oraz -1 oraz ocen 鈔ódrocznych i rocznych.

 

4.      W dzienniku lekcyjnym stosuje si zapis cyfrowy oceny z wyj徠kiem ocen 鈔ódrocznych i rocznych.

 

5.      Przyjmuje si nast瘼uj帷e kryteria oceniania z zaj耩 edukacyjnych:

1)      ocen niedostateczn otrzymuje ucze, który nie spe軟ia wymaga koniecznych na ocen dopuszczaj帷, nie opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych w podstawie programowej w sposób pozwalaj帷y na kontynuowanie nauki w klasie programowo wy窺zej, nie jest w stanie rozwi您a lub wykona zada o elementarnym stopniu trudno軼i;

2)      ocen dopuszczaj帷  otrzymuje ucze, którego braki nie przekre郵aj mo磧iwo軼i opanowania podstawowej wiedzy z danych zaj耩 edukacyjnych w ci庵u dalszej nauki, rozwi您uje lub wykonuje typowe zadania  teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudno軼i;

3)      ocen dostateczn otrzymuje ucze, który opanowa wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵one programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym oraz rozwi您uje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 鈔ednim stopniu trudno軼i;

4)      ocen dobr otrzymuje ucze, który nie opanowa w pe軟i wiadomo軼i i umiej皻no軼i okre郵onych programem nauczania w danej klasie, ale opanowa je na poziomie umo磧iwiaj帷ym mu samodzielne rozwi您ywanie lub wykonywanie typowych zada teoretycznych lub praktycznych;

5)      ocen bardzo dobr otrzymuje ucze, który opanowa pe軟y zakres wiedzy i umiej皻no軼i okre郵ony programem nauczania zaj耩 edukacyjnych w danej klasie, sprawnie pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami, rozwi您uje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne uj皻e programem nauczania, potrafi zastosowa posiadan wiedz do rozwi您ywania zada i problemów w nowych sytuacjach;

6)      ocen celuj帷 otrzymuje ucze, który samodzielnie i twórczo rozwija w豉sne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwi您ania problemów lub zada oraz biegle pos逝guje si zdobytymi wiadomo軼iami i umiej皻no軼iami w zakresie programów nauczania danej klasy.

 

§ 51

Zasady oceniania z religii/etyki oraz wychowania do 篡cia w rodzinie reguluj odr瑿ne przepisy.

 

§ 52

1.      Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców.

 

2.      Ucze zostaje poinformowany o ocenie w momencie jej uzyskania b康 w dniu omawiania wyników sprawdzianów, prac domowych, pracy w grupie itp. Ucze otrzymuje do wgl康u sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.

 

3.      Rodzice s informowani o post瘼ach w nauce i bie膨cych ocenach swoich dzieci:

1)      poprzez wpisy w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach 獞icze;

2)      poprzez uwagi i oceny wpisywane na kartach pracy, sprawdzianach i innych wytworach ucznia;

3)      podczas zebra rodziców z wychowawcami i nauczycielami, zwanych dalej wywiadówkami;

4)      podczas rozmów indywidualnych z wychowawc lub nauczycielami zaj耩 edukacyjnych;

5)      za po鈔ednictwem ucznia.

 

4.      Termin i temat konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt 4, zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

5.      Po sprawdzeniu i dokonaniu oceny rodzice otrzymuj do wgl康u sprawdzian swojego dziecka. Podpisany przez rodzica sprawdzian ucze zwraca go nauczycielowi na nast瘼nych zaj璚iach.

 

6.      Nauczyciel uzasadnia ustalon ocen ustnie:

1)      w chwili wystawiania tej oceny;

2)      podczas omawiania sprawdzianów lub innych prac ucznia;

3)      podczas indywidualnej rozmowy z rodzicem lub uczniem w terminie uzgodnionym przez zainteresowane strony.

 

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel mo瞠 uzasadni ocen w formie pisemnej recenzji.

 

8.      Wychowawca zobowi您any jest, na miesi帷 przed zako鎍zeniem 鈔ódrocznych i rocznych zaj耩 edukacyjnych, poinformowa rodziców ucznia o przewidywanych niedostatecznych ocenach z zaj耩 edukacyjnych i/lub nagannej ocenie zachowania:

1)      w formie pisemnej zawiadomieniem o tre軼i zgodnej z przyj皻ym wzorem, które rodzic potwierdza podpisem lub

2)      w formie ustnej, podczas rozmowy indywidualnej, której tre嗆 odnotowana zostaje w dzienniku lekcyjnym i potwierdzona podpisami zainteresowanych stron;

3)      w przypadku, gdy rodzic nie stawi si na rozmow, o której mowa w pkt 2:

a)      wychowawca przekazuje do sekretariatu  zawiadomienie o tre軼i zgodnej z przyj皻ym wzorem,

b)      zawiadomienie, o którym mowa w lit. a, sekretariat wysy豉 listem poleconym na adres rodziców ucznia,

c)      wychowawca odnotowuje fakt przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lit. a, w dzienniku lekcyjnym.

 

9.    Na tydzie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych zobowi您any jest poinformowa ucznia o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i  odnotowa to w dzienniku lekcyjnym poprzez wpisanie oówkiem ocen cyframi w zwyczajowo ustalonej rubryce, a wychowawca – o ocenie zachowania.

 

10.     Na tydzie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym wychowawca przygotowuje zestawienie przewidywanych ocen w formie pisemnej i  jako „Propozycje ocen” przekazuje rodzicom poprzez ucznia. Potwierdzone podpisem rodzica zestawienia wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji do ko鎍a danego roku szkolnego.

 

11.     Rodzice s informowani o uzyskanych przez dziecko 鈔ódrocznych ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej podczas wywiadówki 鈔ódrocznej, która odbywa si w ostatnim tygodniu pierwszego okresu danego roku szkolnego. W przypadku, gdy ferie zimowe wypadaj w drugiej po這wie stycznia lub w ostatnim tygodniu stycznia i pierwszym tygodniu lutego wywiadówka odbywa si w pierwszym tygodniu po feriach zimowych:

1)      w I etapie edukacyjnym – karta z ocen opisow z zaj耩 edukacyjnych i zachowania potwierdzona podpisem wychowawcy;

2)      w II  etapie edukacyjnym – karta z wykazem 鈔ódrocznych ocen z zaj耩 edukacyjnych i zachowania potwierdzona podpisem wychowawcy.

 

12.     Na zako鎍zenie zaj耩 edukacyjnych w danym roku szkolnym ucze otrzymuje 鈍iadectwo szkolne, a ucze klasy VIII – 鈍iadectwo uko鎍zenia szko造.

 

13.     Rodzice uczniów klasy VIII szczególnie wyró積iaj帷ych si w nauce i w zachowaniu otrzymuj list pochwalny lub list gratulacyjny, gdy w drugim etapie edukacyjnym ucze otrzymywa 鈍iadectwo z wyró積ieniem.

 

14.     Na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor ustala termin i miejsce wgl康u w dokumentacj zawieraj帷 ocenianie tego ucznia. Dokumentacji nie mo積a kserowa, fotografowa lub w inny sposób kopiowa, a tak瞠 wynosi poza teren Szko造.

 

§ 53

1.      Ucze mo瞠 nie by klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zaj耩 edukacyjnych, je瞠li brak jest podstaw do ustalenia 鈔ódrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno軼i ucznia na tych zaj璚iach przekraczaj帷ej po這w czasu przeznaczonego na te zaj璚ia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

2.      Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno軼i mo瞠 zdawa egzamin klasyfikacyjny.

 

3.      Ucze nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno軼i mo瞠 zdawa egzamin klasyfikacyjny za zgod Rady Pedagogicznej.

 

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ucze, który:

1)      realizuje, na podstawie odr瑿nych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)      spe軟ia obowi您ek szkolny poza Szko陰;

3)      przechodzi ze szko造 publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko造 publicznej innego typu;

4)      przechodzi do odpowiedniej klasy ze szko造 niepublicznej nieposiadaj帷ej uprawnie szko造 publicznej.

 

5.      Egzaminu klasyfikacyjnego nie zdaje ucze wymieniony w ust. 4 pkt 2 posiadaj帷y orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na niepe軟osprawno嗆 intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pó幡iej ni w dniu poprzedzaj帷ym dzie zako鎍zenia rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami.

 

7.      Ucze, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

 

8.      Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwatorów –  rodzice ucznia.

 

9.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej.

 

10.     Cz窷 pisemna egzaminu klasyfikacyjnego trwa 60 minut, a cz窷 ustna 20 minut.

 

11.     Egzamin klasyfikacyjny plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada praktycznych.

 

12.     Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie przeprowadza si egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)      obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz

2)      dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

 

13.     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 przeprowadza komisja powo豉na przez Dyrektora, w której sk豉d wchodz:

1)      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne – jako przewodnicz帷y komisji;

2)      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

 

14.     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4 przeprowadza komisja powo豉na przez Dyrektora, w której sk豉d wchodz:

1)      Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodnicz帷y komisji;

2)      nauczyciel albo nauczyciele zaj耩 edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin.

 

15.     W przypadku, gdy  nie jest mo磧iwe powo豉nie nauczyciela danego j瞛yka obcego nowo篡tnego w sk豉d komisji przeprowadzaj帷ej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, dla ucznia, który kontynuuje we w豉snym zakresie nauk j瞛yka obcego nowo篡tnego jako przedmiotu obowi您kowego lub ucz瘰zcza do oddzia逝 w innej szkole na zaj璚ia z j瞛yka obcego nowo篡tnego, Dyrektor powo逝je w sk豉d komisji nauczyciela danego j瞛yka obcego nowo篡tnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

 

16.     Przewodnicz帷y komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4 oraz jego rodzicami liczb zaj耩 edukacyjnych, z których ucze mo瞠 przyst徙i do egzaminów klasyfikacyjnych w ci庵u jednego dnia.

 

17.     Z egzaminu klasyfikacyjnego sporz康za si protokó, zawieraj帷y w szczególno軼i:

1)      nazw zaj耩 edukacyjnych, z których by przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodz帷ych w sk豉d komisji przeprowadzaj帷ej egzamin;

3)      termin egzaminu;

4)      imi i nazwisko ucznia;

5)      zadania egzaminacyjne;

6)      ustalon ocen klasyfikacyjn.

 

18.     Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokó stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

 

19.     Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrze瞠niem § 54 ust. 1 oraz § 56 ust. 1.

 

20.     Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego jest udost瘼niana do wgl康u uczniowi i jego rodzicom na terenie Szko造 w obecno軼i Dyrektora. Na udost瘼nionej dokumentacji wpisuje si dat i adnotacj o zapoznaniu si z udost瘼nion dokumentacj.

 

§ 54

1.      Pocz患szy od klasy IV, ucze, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma negatywn ocen klasyfikacyjn z jednych albo dwóch obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych mo瞠 przyst徙i do egzaminu poprawkowego z tych zaj耩.

 

2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zako鎍zenia rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.      Ucze, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie pó幡iej ni do ko鎍a wrze郾ia.

 

4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza si w formie pisemnej trwaj帷ej 60 minut i ustnej trwaj帷ej 20 minut.

 

5.      Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada praktycznych.

 

6.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo豉na przez Dyrektora, w której sk豉d wchodz:

1)      Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodnicz帷y komisji;

2)      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

 

7.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powo逝je w sk豉d komisji innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

 

8.         Z egzaminu poprawkowego sporz康za si protokó, zawieraj帷y w szczególno軼i:

1)      nazw zaj耩 edukacyjnych, z których by przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska osób wchodz帷ych w sk豉d komisji;

3)      termin egzaminu;

4)      imi i nazwisko ucznia;

5)      zadania egzaminacyjne;

6)      ustalon ocen klasyfikacyjn.

 

7)      Do protoko逝 do陰cza si odpowiednio pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokó stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

 

8)      Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrze瞠niem § 56 ust. 1.

 

9)      Ucze, który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy窺zej i powtarza klas.

 

10)    Rada Pedagogiczna, uwzgl璠niaj帷 mo磧iwo軼i edukacyjne ucznia, mo瞠 jeden raz w ci庵u danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wy窺zej, ucznia, który nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, pod warunkiem, 瞠 te zaj璚ia s realizowane w klasie programowo wy窺zej.

 

11)    Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu poprawkowego jest udost瘼niana do wgl康u uczniowi i jego rodzicom na terenie Szko造 w obecno軼i Dyrektora. Na udost瘼nionej dokumentacji wpisuje si dat i adnotacj o zapoznaniu si z udost瘼nion dokumentacj.

 

§ 55

1.      Ka盥y ucze ma prawo ubiega si o podwy窺zenie o jeden stopie przewidywanej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi您kowych i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych, z wyj徠kiem oceny, o której mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, je郵i:

1)      w ci庵u ca貫go roku szkolnego nie ma nieobecno軼i nieusprawiedliwionych;

2)      na danych zaj璚iach edukacyjnych w ci庵u ca貫go roku szkolnego posiada frekwencj nie ni窺z, ni 90%, z wyj徠kiem d逝gotrwa貫j, trwaj帷ej jednorazowo co najmniej 7 dni choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim;

3)      w II okresie nauki na danych zaj璚iach edukacyjnych przyst徙i w terminie do wszystkich zapowiedzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych, a w przypadku wychowania fizycznego – do sprawdzianów praktycznych, przewidzianych przez nauczyciela, i uzyska z nich oceny pozytywne. Jako spe軟ienie tego warunku uznaje si usprawiedliwiona na podstawie zwolnienia lekarskiego nieobecno嗆 ucznia podczas sprawdzianu z powodu choroby;

4)      w przypadku plastyki, zaj耩 artystycznych, techniki i informatyki wykona  w terminie wszystkie prace zaplanowane przez nauczyciela;

5)      鈔ednia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiej皻no軼i w ca造m roku jest wy窺za o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny;

6)      ucze posiada wymagane na danych zaj璚iach edukacyjnych systematycznie prowadzone wytwory swojej pracy, np. zeszyty przedmiotowe, 獞iczenia;

7)      przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest co najmniej dobra.

 

2.      Ucze, o którym mowa w ust. 1 lub jego rodzice sk豉daj pisemny wniosek do nauczyciela danych zaj耩 edukacyjnych w nieprzekraczaj帷ym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj耩 edukacyjnych.

 

3.      Wniosek musi okre郵a ocen, o któr ucze si ubiega.

 

4.      Nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2 w ci庵u 2 dni roboczych od dnia z這瞠nia.

 

5.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych wyznacza termin sprawdzianu i informuje ucznia i jego rodziców.

 

6.      Sprawdzian odbywa si w terminie do 3 dni roboczych od rozpatrzenia wniosku, nie pó幡iej jednak jak na 2 dni przed terminem klasyfikacji rocznej, i obejmuje cz窷 pisemn i ustn, a w przypadku muzyki, plastyki/zaj耩 artystycznych, techniki, informatyki równie zadania praktyczne. Sprawdzian z wychowania fizycznego ma przede wszystkim form 獞icze praktycznych. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych.

 

7.      Stopie trudno軼i zada na sprawdzianie odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocen, o któr ucze si ubiega i obejmuje tre軼i realizowane w ca造m roku szkolnym.

 

8.      Proponowana roczna ocena klasyfikacyjna z danych zaj耩 edukacyjnych zostaje podwy窺zona o jeden stopie, je瞠li ucze ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6 uzyska min. 85% punktów mo磧iwych do uzyskania. W takiej sytuacji ucze nie ma mo磧iwo軼i ponownego wnioskowania o podwy窺zenie oceny z danych zaj耩 edukacyjnych.

 

9.      Roczna ocena klasyfikacyjna nie mo瞠 by ni窺za od oceny wcze郾iej zaproponowanej przez nauczyciela.

 

10.     Je瞠li ucze nie przyst徙i do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania si o podwy窺zenie oceny. Usprawiedliwieniem jest wy陰cznie zwolnienie lekarskie lub wyj徠kowa sytuacja losowa.

 

11.     W przypadku usprawiedliwionej nieobecno軼i ucznia na sprawdzianie nauczyciel wyznacza nowy termin sprawdzianu, z zastrze瞠niem ust. 6.

 

12.     W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nauczyciel danych zaj耩 edukacyjnych o powy窺zym pisemnie informuje ucznia i jego rodziców w terminie 2 dni roboczych od rozpatrzenia wniosku. Odpowied zawiera uzasadnienie.

 

13.     Ka盥y ucze ma prawo ubiega si o podwy窺zenie o jeden stopie przewidywanej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z wyj徠kiem oceny, o której mowa w § 44 ust. 5 pkt 1, je郵i:

1)      w danym roku szkolnym:

a)      nie ma nieobecno軼i nieusprawiedliwionych,

b)      frekwencja ucznia nie jest ni窺za, ni 90%, z wyj徠kiem d逝gotrwa貫j, trwaj帷ej jednorazowo co najmniej 7 dni choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim,

c)      w zeszycie uwag, o którym mowa w § 44 ust. 6 w II okresie nauki brak jest negatywnych uwag dotycz帷ych lekcewa膨cego traktowania przez ucznia obowi您ków szkolnych,

d)      nie dopu軼i si jakichkolwiek czynów karalnych (kradzie瞠, bójki, palenie papierosów, stosowanie 鈔odków psychoaktywnych, , szanta, wy逝dzenia, zastraszanie, dewastacja mienia i inne),

e)      nie otrzyma nagany wychowawcy lub Dyrektora;

2)      spe軟ia wymagania na ocen, o któr si ubiega.

 

14.     Podstaw podwy窺zenia uczniowi o jeden stopie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania mog by, mi璠zy innymi nowe okoliczno軼i lub informacje o pozytywnych zachowaniach ucznia poza Szko陰, osi庵ni璚iach w pracy spo貫cznej na rzecz 鈔odowiska, osi庵ni璚iach w konkursach czy zawodach sportowych.

 

15.     Ucze, o którym mowa w ust. 13 lub jego rodzice sk豉daj pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do wychowawcy w nieprzekraczaj帷ym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek musi okre郵a równie ocen, o któr ucze si ubiega.

 

16.     Wychowawca rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 15 w ci庵u 2 dni roboczych od dnia z這瞠nia.

 

17.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wychowawca wyznacza termin rozmowy i informuje ucznia i jego rodziców.

 

18.     W rozmowie, o której mowa w ust. 17 bierze udzia zainteresowany ucze, jego rodzice, wychowawca i pedagog szkolny.

 

19.     Rozmowa odbywa si w terminie do 3 dni roboczych od rozpatrzenia wniosku, nie pó幡iej jednak jak na 2 dni przed terminem klasyfikacji rocznej.

 

20.     W przypadku uznania, w wyniku rozmowy zasadno軼i wniosku proponowana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaje podwy窺zona o jeden stopie. W takiej sytuacji ucze nie ma mo磧iwo軼i ponownego wnioskowania o podwy窺zenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo瞠 by ni窺za od oceny wcze郾iej zaproponowanej przez wychowawc.

 

21.     Je瞠li ucze nie przyst徙i do rozmowy, o której mowa w ust. 17 z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania si o podwy窺zenie oceny. Usprawiedliwieniem jest wy陰cznie zwolnienie lekarskie lub wyj徠kowa sytuacja losowa.

 

22.     W przypadku usprawiedliwionej nieobecno軼i ucznia na rozmowie wychowawca wyznacza nowy termin rozmowy, z zastrze瞠niem ust. 19.

 

23.     W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku wychowawca o powy窺zym pisemnie informuje ucznia i jego rodziców w terminie 2 dni roboczych od rozpatrzenia wniosku. Odpowied zawiera uzasadnienie.

 

§ 56

1.      Ucze lub jego rodzice mog zg這si zastrze瞠nia do Dyrektora, je瞠li uznaj, 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz帷ymi trybu ustalania tej oceny.

 

2.      Zastrze瞠nia, o których mowa w ust. 1 zg豉sza si od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych, nie pó幡iej jednak ni w terminie 2 dni roboczych od dnia zako鎍zenia rocznych zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych, w formie pisemnego wniosku do Dyrektora, zawieraj帷ego szczegó這we uzasadnienie.

 

3.      W przypadku stwierdzenia, 瞠 roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych zosta豉 ustalona niezgodnie z przepisami dotycz帷ymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powo逝je komisj, która przeprowadza sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia oraz ustala roczn ocen klasyfikacyjn  z danych zaj耩 edukacyjnych.

 

4.      Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia, o którym mowa w ust. 3 przeprowadza si w formie pisemnej trwaj帷ej 60 minut i ustnej trwaj帷ej 20 minut.

 

5.      Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form zada praktycznych.

 

6.      Sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia przeprowadza si nie pó幡iej ni w terminie 5 dni od dnia zg這szenia zastrze瞠, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami.

 

7.      Ucze, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst徙i do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 w wyznaczonym terminie, mo瞠 przyst徙i do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

8.      W sk豉d komisji, o której mowa w ust. 3 wchodz:

1)      Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodnicz帷y komisji;

2)      nauczyciel prowadz帷y dane zaj璚ia edukacyjne;

3)      nauczyciel prowadz帷y takie same lub pokrewne zaj璚ia edukacyjne.

 

9.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, mo瞠 by zwolniony z udzia逝 w pracy komisji na w豉sn pro軸 lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim  przypadku, Dyrektor powo逝je w sk豉d komisji innego nauczyciela prowadz帷ego takie same zaj璚ia edukacyjne, z tym 瞠 powo豉nie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast瘼uje w porozumieniu z dyrektorem tej szko造.

 

10.     Ze sprawdzian wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia sporz康za si protokó, zawieraj帷y w szczególno軼i:

1)      nazw zaj耩 edukacyjnych, z których by przeprowadzany sprawdzian;

2)      imiona i nazwiska osób wchodz帷ych w sk豉d komisji;

3)      termin sprawdzianu;

4)      imi i nazwisko ucznia;

5)      zadania sprawdzaj帷e;

6)      ustalon ocen klasyfikacyjn.

 

11.     Do protoko逝, o którym mowa w ust. 10 do陰cza si pisemne prace ucznia, zwi瞛陰 informacj o ustnych odpowiedziach ucznia i zwi瞛陰 informacj o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokó stanowi za陰cznik do arkusza ocen ucznia.

 

12.     Ustalona przez komisj, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zaj耩 edukacyjnych nie mo瞠 by ni窺za od ustalonej wcze郾iej oceny. Ustalona przez komisj ocena jest ostateczna, z wyj徠kiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych, która mo瞠 by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrze瞠niem § 54 ust. 1.

 

13.     Przepisy ust. 1-12 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj耩 edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 瞠 termin do zg這szenia zastrze瞠 wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.

 

14.     Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja sprawdzianu wiadomo軼i i umiej皻no軼i ucznia jest udost瘼niana do wgl康u uczniowi i jego rodzicom na terenie Szko造 w obecno軼i Dyrektora. Na udost瘼nionej dokumentacji wpisuje si dat i adnotacj o zapoznaniu si z udost瘼nion dokumentacj.

 

§ 57

1.      Ucze kasy I-III otrzymuje w ka盥ym roku szkolnym promocj do klasy programowo wy窺zej.

 

2.      W wyj徠kowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osi庵ni耩 ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia,  Rada Pedagogiczna mo瞠 postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddzia逝 po zasi璕ni璚iu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasi璕ni璚iu opinii wychowawcy oddzia逝.

 

3.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzia逝 albo na wniosek wychowawcy oddzia逝 i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna mo瞠 postanowi o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wy窺zej równie w ci庵u roku szkolnego, je瞠li poziom osi庵ni耩 i rozwoju ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tre軼i nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

4.      Pocz患szy od klasy IV, ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej, je瞠li ze wszystkich obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych, otrzyma roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrze瞠niem § 54 ust. 12.

 

5.      O promowaniu do klasy programowo wy窺zej ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na niepe軟osprawno嗆 intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzgl璠niaj帷 ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w ustawie.

 

6.      Ucze, który posiada orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego i ma opó幡ienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowi您kowych  zaj耩 edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tre軼i nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, mo瞠 by promowany do klasy programowo wy窺zej równie w ci庵u roku szkolnego.

 

7.      Ucze, który nie otrzyma promocji do klasy programowo wy窺zej powtarza klas.

 

8.      Pocz患szy od klasy IV, ucze, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr roczn ocen klasyfikacyjn zachowania, otrzymuje promocj do klasy programowo wy窺zej z wyró積ieniem.

 

9.      Uczniowi, który ucz瘰zcza na dodatkowe zaj璚ia edukacyjne, religi lub etyk, do 鈔edniej ocen, o której mowa w ust. 8, wlicza si tak瞠 roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj耩.

 

10.     W klasie VIII przeprowadzany jest egzamin dla uczniów ko鎍z帷ych szko喚 podstawow.

 

11.     Egzamin, o którym mowa w ust. 10:

1)      przeprowadza si w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

2)      ma charakter powszechny i obowi您kowy;

3)      za jego organizacj i przebieg odpowiada przewodnicz帷y szkolnego zespo逝 egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor;

4)      informacj o wynikach ucze otrzymuje za po鈔ednictwem Szko造;

5)      wynik nie wp造wa na uko鎍zenie szko造 i nie odnotowuje si go na 鈍iadectwie uko鎍zenia szko造.

 

12.     Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow, je瞠li:

1)      w wyniku klasyfikacji ko鎍owej otrzyma ze wszystkich obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych pozytywne ko鎍owe oceny klasyfikacyjne;

2)      przyst徙i do egzaminu ósmoklasisty.

 

13.     O uko鎍zeniu szko造 podstawowej przez ucznia posiadaj帷ego orzeczenie o potrzebie kszta販enia specjalnego wydane ze wzgl璠u na niepe軟osprawno嗆 intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzgl璠niaj帷 ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w ustawie.

 

14.     Ucze ko鎍zy szko喚 podstawow z wyró積ieniem, je瞠li w wyniku klasyfikacji ko鎍owej uzyska z obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych 鈔edni ko鎍owych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ko鎍ow ocen klasyfikacyjn zachowania.

 

15.     Uczniowi, który ucz瘰zcza na dodatkowe zaj璚ia edukacyjne, religi lub etyk, do 鈔edniej ocen, o której mowa w ust. 8, wlicza si tak瞠 ko鎍owe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj耩.

 

16.     Ucze, który nie spe軟i warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatni klas szko造 podstawowej i przyst瘼uje w roku szkolnym, w którym powtarza t klas, do egzaminu ósmoklasisty.


 

Rozdzia 7
Uczniowie Szko造

§ 58

1.      Ucze ma prawo do:

1)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniaj帷ych bezpiecze雟two, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b康 psychicznej;

2)      w豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia zgodnie z zasadami higieny pracy umys這wej;

3)      zapoznania si z programem nauczania, jego tre軼i, celami i stawia­nymi wymaga­niami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania;

4)      篡czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wy­cho­wawczym;

5)      rozwijania zainteresowa, zdolno軼i i talentów;

6)      znajomo軼i celu i tre軼i lekcji oraz jasnego i zrozumia貫go jej przebiegu;

7)      jawnej, przeprowadzonej na bie膨co oceny swojej wiedzy i umiej皻no軼i;

8)      uzasadnienia przez nauczyciela otrzymanej oceny bie膨cej i klasyfikacyjnej;

9)      uzasadnienia przez wychowawc otrzymanej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

10)    nauki wed逝g indywidualnych programów nauczania, je郵i spe軟ia odpowiednie warunki;

11)    reprezentowania Szko造 w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych oraz zawodach sportowych;

12)    równomiernego roz這瞠nia prac kontrolnych, w tym do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie sprawdzianów. W ci庵u jednego dnia mo瞠 odby si tylko jeden sprawdzian, a w ci庵u tygodnia nie wi璚ej, ni trzy;

13)    zwrócenia si do nauczyciela w czasie zaj耩 edukacyjnych, po ich zako鎍zeniu lub podczas konsultacji z pro軸 o wyja郾ienie trudnych problemów zwi您anych z zaj璚iami lub zadanym zadaniem domowym;

14)    pomocy ze strony nauczycieli w opanowaniu materia逝 obj皻ego zakresem nauczania w formie konsultacji; nie mo瞠 to by jednak forma p豉tnych korepetycji;

15)    ró積ych form aktywno軼i prowadzonych na terenie Szko造 i poza ni:

a)      kó zainteresowa,

b)      wolontariatu,

c)      zespoów artystycznych i sportowych,

d)      konkursów,

e)      wycieczek  i innych, z zastrze瞠niem § 64 ust 3;

16)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w klasie VII i VIII równie z poradnictwa zawodowego;

17)    korzystania z opieki piel璕niarskiej;

18)    kulturalnego wyra瘸nia swojej opinii;

19)    swobody wypowiedzi i informacji;

20)    ochrony godno軼i przez przyj皻e w Szkole regu造;

21)    wp造wania na 篡cie Szko造 poprzez dzia豉lno嗆 samorz康ow;

22)    swobody my郵i oraz przekona 鈍iatopogl康owych i religijnych – je郵i nie narusza tym dobra innych osób;

23)    prawo do nauki religii;

24)    ochrony dóbr osobistych oraz ochrony i nieujawniania osobom trzecim jego danych osobowych;

25)    rozmowy z Dyrektorem po wcze郾iejszym ustaleniu terminu;

26)    ochrony sfery 篡cia prywatnego (rodzinnego i osobistego) przed ciekawo軼i i ingerencj nauczycieli, wychowawców i kolegów;

27)    bezp豉tnego dost瘼u do podr璚zników, materiaów edukacyjnych lub materiaów 獞iczeniowych, przeznaczonych do obowi您kowych zaj耩 edukacyjnych.

 

2.      W przypadku, gdy ucze uwa瘸, i jego prawa zosta造 naruszone, mo瞠 on lub jego rodzice z這篡 pisemne za瘸lenie w terminie 14 dni od dnia powzi璚ia informacji bezpo鈔ednio do Dyrektora albo za po鈔ednictwem wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

 

3.      Dyrektor w ci庵u 7 dni od jego z這瞠nia rozpatruje za瘸lenie i pisemnie informuje ucznia o wyniku.

 

4.      W przypadku zasadno軼i z這穎nego za瘸lenia Dyrektor wydaje decyzj o podj璚iu stosownych dzia豉 przywracaj帷ych mo磧iwo嗆 korzystania z okre郵onych uprawnie.

 

5.      Je瞠li naruszenie praw ucznia spowodowa這 niekorzystne nast瘼stwa dla ucznia podejmuje czynno軼i likwiduj帷e ich skutki.

 

§ 59

1.      Ucze ma obowi您ek przestrzegania postanowie zawartych w Statucie.

 

2.      Do obowi您ków ucznia w zakresie w豉軼iwego zachowania podczas zaj耩 edukacyjnych nale篡:

1)      systematycznie i punktualnie przychodzi na zaj璚ia;

2)      stosowa formy grzeczno軼iowe;

3)      systematycznie przygotowywa si do zaj耩;

4)      systematycznie i aktywnie uczestniczy w zaj璚iach;

5)      uzupe軟i braki wynikaj帷e z nieobecno軼i na zaj璚iach edukacyjnych;

6)      przestrzega ustalonych zasad i porz康ku lekcji;

7)      reagowa na polecenia nauczyciela i je wykonywa;

8)      codziennie nosi do Szko造 Zeszyt, o którym mowa w § 29 ust.4 Statutu;

9)      dba o pi瘯no mowy ojczystej oraz kultur s這wa;

10)    przestrzega regulaminów sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i szkolnych pracowni;

11)    przebywa w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i pracowniach szkolnych oraz korzysta ze sprz皻u sportowego i pomocy naukowych tylko w obecno軼i nauczyciela.

 

3.      Do obowi您ków ucznia w zakresie usprawiedliwiania nieobecno軼i  na zaj璚iach edukacyjnych nale篡:

1)      na pierwsze po nieobecno軼i zaj璚ia z wychowawc przynie嗆 pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecno軼i na zaj璚iach edukacyjnych, nie pó幡iej jednak jak do tygodnia po powrocie do Szko造, z tym 瞠:

a)      w przypadku nieobecno軼i trwaj帷ej nie wi璚ej jak 3 dni nauki usprawiedliwienie mo瞠 by wpisane w Zeszyt, o którym mowa w § 29 ust. 4 Statutu i podpisane przez rodzica,

b)      w przypadku nieobecno軼i trwaj帷ej d逝瞠j, ni 3 dni szkolne usprawiedliwienie powinno by wystawione przez lekarza;

2)      w przypadku udzia逝 w zawodach sportowych, konkursach czy innych imprezach zadba o pisemne potwierdzenie organizatora (opiekuna) imprezy udzia逝 w tej imprezie i niezw這cznie przekaza wychowawcy.

 

4.      Do obowi您ków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania si na terenie Szko造 nale篡 przestrzeganie zapisów § 61 Statutu.

 

5.      Do obowi您ków ucznia w zakresie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urz康ze elektronicznych na terenie Szko造 nale篡 przestrzeganie zasad okre郵onych w § 60 Statutu.

 

6.      Do obowi您ków ucznia w zakresie w豉軼iwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szko造 oraz pozosta造ch uczniów nale篡:

1)      stosowa na co dzie formy grzeczno軼iowe;

2)      swoj postaw okazywa szacunek;

3)      podporz康kowywa si zaleceniom i zarz康zeniom Dyrektora;

4)      reagowa na polecenia nauczyciela i innych pracowników Szko造 oraz je wykonywa;

5)      nie u篡wa wulgaryzmów.

 

7.      Ponadto ucze zobowi您any jest:

1)      dba o mienie Szko造 oraz przeciwdzia豉 wszystkim przejawom nieodpowiedzialno軼i, marnotrawstwa i niszczenia mienia;

2)      dba o wspólne dobro, 豉d i porz康ek w Szkole;

3)      dba o bezpiecze雟two i zdrowie w豉sne oraz innych osób;

4)      nie opuszcza terenu Szko造 podczas przerw i zaj耩 bez zgody nauczyciela;

5)      szanowa symbole Szko造 i kontynuowa szkolne tradycje;

6)      przestrzega na terenie Szko造, wycieczkach, wyjazdach  i imprezach organizowanych poza Szko陰 zakazu:

a)      wnoszenia, posiadania i palenia wyrobów tytoniowych oraz ich elektronicznych zamienników, tzw. e-papierosów,

b)      wnoszenia, posiadania, u篡wania lub rozprowadzania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,

c)      wnoszenia, posiadania oraz spo篡wania alkoholu;

7)       bezwzgl璠nie przestrzega zakazu podejmowania jakichkolwiek czynno軼i o charakterze seksualnym, posiadania i rozpowszechniania przedmiotów o charakterze erotycznym oraz materiaów pornograficznych;

8)      dba o czysto嗆 i schludny wygl康 oraz nosi ubiór szkolny lub galowy stosownie do okoliczno軼i;

 

§ 60

1.      W Szkole obowi您uje ca趾owity zakaz przynoszenia i u篡wania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urz康ze elektronicznych, z zastrze瞠niem ust. 7.

 

2.      Przez okre郵enie „inne urz康zenie elektroniczne” rozumie si: dyktafon, magnetofon, aparat fotograficzny, kamera, przeno郾y odtwarzacz i inne.

 

3.      W przypadku zagini璚ia lub uszkodzenia telefonu komórkowego lub innego urz康zenia elektronicznego, które ucze posiada w Szkole – Szko豉 nie ponosi odpowiedzialno軼i.

 

4.      Je郵i nauczyciel stwierdzi, 瞠 ucze posiada przy sobie telefon komórkowy lub inne urz康zenie elektroniczne nauczyciel:

1)      zabiera sprz皻 do „depozytu” znajduj帷ego si w sekretariacie Szko造;

2)      wy陰cza sprz皻 przy w豉軼icielu, a z telefonu komórkowego oddaje uczniowi kart SIM;

3)      wypisuje pokwitowanie w 2 egzemplarzach – jedno przekazuje uczniowi, (wzór w sekretariacie Szko造), w którym powinny by zawarte nast瘼uj帷e dane: nazwisko i imi ucznia, data i godz. zabrania sprz皻u z opisem charakterystycznych cech (nazwa, typ, model itp.), nazwisko, imi  nauczyciela oraz podpis nauczyciela, drugi egzemplarza pozostaje z zdeponowanym sprz皻em;

4)      informuje o powy窺zym wychowawc, który przekazuje informacj rodzicom (w przypadku nieobecno軼i wychowawcy sam informuje o powy窺zym rodziców ucznia;

 

5.      Ucze na podstawie pokwitowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 mo瞠 odebra telefon lub inne urz康zenie elektroniczne po zako鎍zeniu zaj耩 edukacyjnych w danym dniu, je瞠li tak zosta這 ustalone z nauczycielem lub Dyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic jest zobowi您any osobi軼ie odebra zdeponowany sprz皻.

 

6.      W przypadku odmowy przez ucznia oddania telefonu lub urz康zenia nagrywaj帷ego nauczyciel dokonuje wpisu w Zeszycie, o którym mowa w § 29 ust. 4 Statutu, przekazuje informacj wychowawcy ucznia. Sytuacja ta jest podstaw do zastosowania procedury opisanej w § 63.

 

7.      W wyj徠kowych sytuacjach, na podstawie pisemnej pro軸y rodzica oraz zgody wychowawcy ucze mo瞠 posiada przy sobie wy陰czony telefon komórkowy, z którego mo瞠 korzysta po zako鎍zonych zaj璚iach edukacyjnych. Zgoda wychowawcy odnotowana jest w Zeszycie, o którym mowa w § 29 ust. 4 Statutu.

 

8.      Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urz康ze elektronicznych podczas wyjazdów na wycieczki, zawody sportowe czy inne wyjazdy poza teren Szko造 s ka盥orazowo ustalane przez kierownika wycieczki lub opiekuna wyjazdu.

 

9.      W Szkole dopuszcza si mo磧iwo嗆 nagrywania d德i瘯u i/lub obrazu podczas imprez i uroczysto軼i ogólnoszkolnych oraz zawodów sportowych.

 

 

 

§ 61

1.      Wygl康 zewn皻rzny i ubiór uczniów ma by zgodny z ogólnie przyj皻ymi zasadami estetyki i higieny osobistej, nie wzbudzaj帷y negatywnych emocji i bez ekstrawaganckich dodatków.

 

2.      W szczególno軼i podczas codziennego pobytu w Szkole uczniowie powinni by ubrani:

1)      ch這pcy:

a)      koszula lub koszulka z krótkim lub d逝gim r瘯awem bez wulgarnych czy wzbudzaj帷ych negatywne emocje napisów i rysunków,

b)      d逝gie spodnie, krótkie (do kolan) s dopuszczalne, gdy temperatura powietrza na zewn徠rz przekracza 20oC,

c)      sweter lub bluz pozbawion nieodpowiednich napisów lub rysunków;

2)      dziewcz皻a:

a)      d逝gie spodnie, spódnica lub sukienka,

b)      bluza, koszula lub koszulka z d逝gim lub krótkim r瘯awem zakrywaj帷ym ramiona bez wulgarnych wzbudzaj帷ych negatywne emocje napisów i rysunków,

c)      w okresie, gdy temperatura powietrza na zewn徠rz przekracza 20oC dopuszcza si ucz瘰zczanie na zaj璚ia w krótszych (do kolan) spodniach,

d)      nie mog eksponowa go造ch ramion, brzucha, g喚bokich dekoltów.

 

3.      Uczniowie nie mog nosi emblematów klubów sportowych (np. szalików), gad瞠tów i symboli reklamuj帷ych subkultury, papierosy, alkohol czy inne 鈔odki psychoaktywne oraz ekstrawaganckich ozdób.

 

4.      W ci庵u ca貫go roku szkolnego uczniowie zmieniaj po ka盥ym wej軼iu do Szko造 obuwie.

 

5.      Obuwie oraz odzie wierzchnia przechowywane s w szatni szkolnej.

 

6.      Na zaj璚iach w sali gimnastycznej obowi您uje obuwie sportowe i strój sportowy ustalony przez nauczyciela prowadz帷ego te zaj璚ia.

 

7.      W Szkole nie jest dozwolone:

1)      posiadanie ekstrawaganckich fryzur, równie zwi您anych z subkulturami, w這sów farbowanych, dredów, irokezów itp.;

2)      posiadanie tatua篡, piercingu i bi簑terii (dopuszcza si noszenie skromnej bi簑terii (np. jedna para kolczyków, 豉鎍uszek z zawieszk, skromna zawieszka na rzemyku);

3)      noszenie bi簑terii mog帷ej stanowi zagro瞠nie dla zdrowia uczennicy lub innych uczniów, szczególnie wisz帷ych kolczyków, ostrych bransolet itp.;

4)      stosowanie makija簑;

5)      posiadanie d逝gich i/lub malowanych paznokci (dopuszcza si posiadanie pomalowanych paznokci kolorem, który nie zmieni ich naturalnej barwy);

6)      stosowanie nakrycia g這wy.

 

8.      Uczesanie ucznia ma by estetyczne. Nie dopuszcza si ogolonej g這wy (z wyj徠kiem wskaza lekarskich).

9.      Strój galowy dziewcz徠 to bia豉 bluzka i granatowa lub czarna spódnica lub spodnie.

 

10.     Strój galowy ch這pców to bia豉 koszula, granatowe lub czarne spodnie (nie dresowe).

 

11.     Ucze ma obowi您ek noszenia stroju galowego w czasie uroczysto軼i szkolnych wynikaj帷ych z ceremonia逝 szkolnego, egzaminach, konkursach i spotkaniach, w których reprezentuj Szko喚.

 

12.     Szko豉 nie ponosi odpowiedzialno軼i za:

1)      bi簑teri przynoszon przez uczniów, jej zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie cia豉 wynikaj帷e z noszenia tej bi簑terii;

2)      spory wynik貫 mi璠zy uczniami z powodu handlu lub wymiany przedmiotami mi璠zy uczniami – spory te rozstrzygaj zainteresowani rodzice.

 

13.     W innych, spornych kwestiach dotycz帷ych stroju decyduje wychowawca.

 

§ 62

1.      Ucze mo瞠 by nagrodzony za:

1)      za rzeteln nauk i wzorowe zachowania;

2)      prac na rzecz Szko造;

3)      wzorow postaw;

4)      znacz帷e osi庵ni璚ia np. sportowe;

5)      dzielno嗆 i odwag;

6)      100%  frekwencj.

 

2.      Nagrodami s:

1)      pochwa豉 wychowawcy;

2)      pochwa豉 opiekuna organizacji uczniowskich;

3)      pochwa豉 Dyrektora wobec ca貫j spo貫czno軼i szkolnej;

4)      dyplom;

5)      nagroda rzeczowa;

6)      wniosek o nagrod Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, z zastrze瞠niem ust. 9;

7)      inne.

 

3.      Dyrektor przyznaje nagrody z w豉snej inicjatywy, na wniosek wychowawcy, Samorz康u Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

 

4.      Nagrody finansowane s przez fundatorów, z bud瞠tu Szko造 oraz przez Rad Rodziców w miar posiadanych 鈔odków finansowych.

 

5.      Pochwa喚 wychowawcy ucze otrzymuje za osi庵ni璚ia w konkursach szkolnych lub za dzia豉lno嗆 spo貫czn. Pochwa喚 ucze otrzymuje na forum oddzia逝 od wychowawcy, który informuje o tym fakcie Dyrektora.

 

6.      Pochwa喚 Dyrektora w czasie roku szkolnego ucze otrzymuje podczas apelu za osi庵ni璚ia w konkursach pozaszkolnych lub za aktywn dzia豉lno嗆 spo貫czn.

 

7.      Podzi瘯owanie w formie dyplomu wr璚za uczniowi Dyrektor podczas akademii z okazji zako鎍zenia roku szkolnego.

 

8.      Dyplomy i nagrody rzeczowe przyznawane s za osi庵ni璚ia w szkolnych konkursach
i zawodach, za wybitne wyniki w nauce b康 za szczególn aktywno嗆 w dzia豉lno軼i na rzecz Szko造 lub 鈔odowiska.

 

9.      Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przyznawana jest uczniom wg zasad okre郵onych w regulaminie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

 

10.     O przyznanej uczniowi nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia.

 

11.     Nagrodzony ucze lub jego rodzice mog wnie嗆 zastrze瞠nia do przyznanej nagrody. Zastrze瞠nia wnosi si na pi鄉ie lub ustnie do protoko逝 przyj璚ia zastrze瞠.

 

12.     Zastrze瞠nia, o których mowa w ust. 11 rozpatruje Dyrektor.

 

13.     Dyrektor w ci庵u 3 dni od ich z這瞠nia rozpatruje zastrze瞠nia i informuje ucznia o wyniku.

 

§ 63

1.    Za nieprzestrzeganie obowi您ków ucznia, o których mowa w § 59 ucze mo瞠 by ukarany.

 

2.    W Szkole ustala si nast瘼uj帷e rodzaje kar:

1)      upomnienie wychowawcy;

2)      nagana wychowawcy;

3)      upomnienie Dyrektora;

4)      nagana Dyrektora;

5)      przeniesienie ucznia do innego oddzia逝 (je郵i taki istnieje);

 

3.    Kara wymieniona w ust. 2 pkt 4 wi捫e si z zakazem udzia逝 w imprezach (w tym sportowych) i wycieczkach szkolnych na okres trzech miesi璚y liczonym od dnia ukarania.

 

4.    Fakt ukarania ucznia wychowawca odnotowuje w „Zeszycie uwag”, o którym mowa w § 44 ust. 6  Zgromadzone uwagi s podstaw do wymierzenia kar przez wychowawc b康 wnioskowanie o na這瞠nie kar pozostaj帷ych w gestii Dyrektora.

 

5.    Wychowawca ma obowi您ek poinformowa rodziców ucznia o zastosowaniu wobec ucznia kary. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

6.    O pope軟ieniu przez ucznia czynów karalnych i/lub dotycz帷e chuliga雟kiego zachowania ucznia Dyrektor powiadamia rodziców ucznia oraz policj lub s康.

 

7.    Przy wymierzaniu kary przestrzega si gradacji ich stosowania, z zastrze瞠niem ust. 8.

 

8.    W ni瞠j wymienionych przypadkach wobec ucznia mog by stosowane kary bez zachowania zasady gradacji kar:

1)      niszczenie mienia szkolnego;

2)      umy郵ne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia;

3)      wnoszenie na teren Szko造 alkoholu lub innych 鈔odków psychoaktywnych;

4)      obecno嗆 w Szkole pod wp造wem alkoholu lub innych 鈔odków odurzaj帷ych;

5)      palenie na terenie Szko造 papierosów, picie alkoholu czy za篡wanie narkotyków albo 鈔odków im podobnych;

6)      kradzie, sprzeda, posiadanie narkotyków albo 鈔odków im podobnych;

7)      demoralizowanie innych uczniów poprzez namawianie do negatywnych zachowa;

8)      lekcewa膨ce i obra幢iwe zachowanie (wyra穎ne w s這wach i gestach);

9)      wszelkiego rodzaju przemoc, równie z wykorzystaniem Internetu i/lub 鈔odków przekazu.

 

9.    Ucze ukarany lub jego rodzice mog si odwo豉 do Dyrektora. Odwo豉nie sk豉da si na pi鄉ie w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców.

 

§ 64

1.      W przypadkach:

1)      wyczerpania dzia豉 wychowawczych i dyscyplinuj帷ych ze stosowaniem kar w陰cznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;

2)      pobicia ucznia lub zn璚ania psychicznego nad uczniami;

Dyrektor mo瞠 wyst徙i do Ma這polskiego Kuratora O鈍iaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szko造.

 

2.      Przed wyst徙ieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szko造 Dyrektor mo瞠 zasi璕n望 opinii Rady Pedagogicznej.


 

Rozdzia 8
Przyjmowanie dzieci i uczniów do Szko造

§ 65

1.      Zasady przyjmowania dzieci do oddzia逝 przedszkolnego okre郵one s w Rozdziale 9 niniejszego Statutu.

 

2.      Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskaza, jako miejsce realizacji obowi您kowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddzia przedszkolny w szkole innej ni szko豉 podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szko造 bez przeprowadzania post瘼owania rekrutacyjnego.

 

3.      Do klasy I Szko造 przyjmowane s dzieci podlegaj帷e obowi您kowi szkolnemu:

1)      na podstawie zg這szenia rodziców – dzieci zamieszka貫 w obwodzie Szko造;

2)      na wniosek rodziców – dzieci zamieszka貫 poza obwodem Szko造, je瞠li pozwalaj na to warunki organizacyjne. Decyzj w tej sprawie podejmuje Dyrektor, o czym zawiadamia dyrektora szko造, w obwodzie której dziecko mieszka.

 

4.      Do klasy II – VIII Szko造 przyjmowani s uczniowie podlegaj帷y obowi您kowi szkolnemu:

1)      na podstawie zg這szenia rodziców – zamieszkali w obwodzie Szko造;

2)      na wniosek rodziców – zamieszkali poza obwodem Szko造, je瞠li pozwalaj na to warunki organizacyjne. Decyzj w tej sprawie podejmuje Dyrektor, o czym zawiadamia dyrektora szko造, w obwodzie której ucze mieszka.

 

5.      W stosunku do dzieci b璠帷ych obywatelami polskimi oraz nieb璠帷ych obywatelami polskimi przybywaj帷ymi z zagranicy, przyjmowanych do oddzia逝 przedszkolnego i klasy I przepisy ust. 1 i 3 stosuje si odpowiednio.

 

6.      Ucze, b璠帷y obywatelem polskim oraz nieb璠帷y obywatelem polskim pobieraj帷y dotychczas nauk w szkole funkcjonuj帷ej w systemie o鈍iaty innego pa雟twa, przybywaj帷y z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy i przyjmowany do klasy II - VIII Szko造, uwzgl璠niaj帷 zapis ust. 4 na podstawie:

1)      鈍iadectwa, za鈍iadczenia lub innego dokumentu stwierdzaj帷ego uko鎍zenie szko造 lub kolejnego etapu edukacji za granic lub

2)      鈍iadectwa, za鈍iadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szko喚 za granic, potwierdzaj帷ego ucz瘰zczanie ucznia przybywaj帷ego z zagranicy do szko造 za granic i wskazuj帷ego klas lub etap edukacji, który ucze uko鎍zy w szkole za granic, oraz dokumentu potwierdzaj帷ego sum lat nauki szkolnej ucznia lub pisemnego o鈍iadczenia dotycz帷ego sumy lat nauki szkolnej ucznia, z這穎nego przez rodzica ucznia, je瞠li ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest mo磧iwe na podstawie 鈍iadectwa, za鈍iadczenia lub innego dokumentu;

3)      potwierdzenia miejsca zamieszkani