Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Wymagania edukacyjne / Plastyka
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
plastyka 4-6

 

Wymagania edukacyjne przedmiotu plastyka wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania

dla klas 4-6 w Szkole Podstawowej

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie bez znaczenia są też dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł.

 

Stopnie szkolne

 

Stopień dopuszczający

Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu „plastyka” stanowi podstawę do wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywać (samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Stopień dostateczny

Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy wystawić mu ocenę dostateczną. Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Stopień dobry

Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz jego aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać zadania teoretyczne, odpowiednio posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

Stopień bardzo dobry

Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych, otrzymuje stopień bardzo dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią  (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań) oraz uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

Stopień celujący

Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.) oraz posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. Ponadto powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, osiągać sukcesy w konkursach plastycznych, wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią.

Wymagania edukacyjne

 

Wymagania konieczne

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą.

Z pomocą nauczyciela uczeń:

×           wymienia placówki działające na rzecz kultury,

×           tłumaczy zasady zachowania się w muzeum,

×           wskazuje zabytki znajdujące się w regionie,

×           podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

×           wyjaśnia, kogo możemy nazywać twórcą ludowym,

×           opisuje tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

×           nazywa elementy dzieła plastycznego (kreska, kropka, plama walorowa, barwa, światłocień, technika, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa),

×           wskazuje podstawowe środki wyrazu plastycznego znajdujące się w najbliższym otoczeniu i je opisuje,

×           wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów plastycznych,

×           wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki (np. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, sztuka ludowa oraz współczesne formy: fotografika, film, instalacja, happening),

×           rozróżnia dzieła należące do poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne itd.),

×           tłumaczy, czym zajmują się rysownik, malarz, grafik, rzeźbiarz i architekt,

×           wskazuje różnice między rysunkiem a malarstwem,

×           uzyskuje barwy pochodne, wykorzystując barwy podstawowe,

×           wymienia podstawowe elementy warsztatu fotograficznego,

×           nazywa niektóre gatunki filmowe,

×           wskazuje środki masowego przekazu,

×           wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu w swoich działaniach,

×           podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych,

×           wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

×           stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji.

 

Wymagania podstawowe

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dostateczną.

Uczeń:

×           określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,

×           wskazuje miejsca w swoim regionie, w których można obejrzeć dzieła plastyczne,

×           wymienia najsłynniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajdujące się w regionie,

×           podaje przykłady dziedzin sztuki uprawianych przez twórców ludowych oraz wykorzystywanych przez tych artystów technik plastycznych,

×           wyjaśnia znaczenie wybranych tradycji i symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

×           opisuje elementy dzieła plastycznego,

×           tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych,

×           wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki,

×           omawia poznane techniki malarskie, nazywając wykorzystywane w nich narzędzia i podłoża,

×           wyjaśnia najważniejsze podziały barw,

×           wskazuje elementy i układy tworzące daną kompozycję,

×           przygotowuje ilustrację z zastosowaniem danego rodzaju kompozycji,

×           rozpoznaje rodzaj kompozycji wykorzystanej w wybranych dziełach przedstawionych na reprodukcjach,

×           wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranej perspektywy,

×           podaje najważniejsze cechy wybranych perspektyw malarskich,

×           tłumaczy, czym różni się technika druku wypukłego od techniki druku wklęsłego,

×           wymienia poszczególne rodzaje rzeźby,

×           dokonuje podziału architektury ze względu na jej funkcje,

×           wskazuje wytwory wzornictwa przemysłowego w najbliższym otoczeniu,

×           projektuje przedmioty codziennego użytku,

×           wyjaśnia, czym różni się fotografia artystyczna od fotografii użytkowej,

×           określa różnice między dziełami kina artystycznego a filmami komercyjnymi,

×           podaje funkcje wybranych środków masowego przekazu (telewizja, internet),

×           rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza, grafika, fotografika i filmowca,

×           omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w poszczególnych technikach plastycznych,

×           przedstawia obiekty na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego,

×           stosuje w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża,

×           dostrzega wpływ faktury użytego podłoża na efekt końcowy działań plastycznych,

×           prowadzi zeszyt przedmiotowy,

×           uczestniczy w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zachęcie ze strony nauczyciela,

×           stosuje się do zasad organizacji pracy,

×           przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

×           aktywnie pracuje w grupie,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

×           przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych.

 

Wymagania rozszerzające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dobrą.

Uczeń:

×           określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu,

×           podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych,

×           wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki znajdujące się w regionie,

×           analizuje i interpretuje wybrane dzieła sztuki, stosując wiedzę zdobytą podczas lekcji,

×           wskazuje najbliższy skansen,

×           wyjaśnia, czym są pieta i świątek, oraz określa ich cechy na podstawie fotografii,

×           omawia wybrane tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą,

×           charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki,

×           opisuje wybrane środki wyrazu plastycznego i przyporządkowuje je do określonej grupy elementów tworzących dzieło,

×           wymienia cechy poszczególnych rodzajów kompozycji,

×           określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury zastosowane w dziele zaprezentowanym na oglądanej reprodukcji,

×           rozpoznaje, jakimi narzędziami posłużył się twórca dzieła poznawanego w postaci reprodukcji,

×           wyjaśnia, jak stosować sztalugi, matrycę i dłuto,

×           tłumaczy znaczenie poznanych terminów plastycznych, uzupełniając swoje definicje przykładami dzieł sztuki,

×           omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka,

×           rozróżnia rodzaje malarstwa ze względu na przedstawianą tematykę (portret, pejzaż, martwa natura, malarstwo historyczne, rodzajowe itd.),

×           charakteryzuje prace graficzne, zwracając szczególną uwagę na materiał użyty do wykonania matrycy,

×           wskazuje różnice pomiędzy rzeźbą tradycyjną a kompozycją przestrzenną,

×           dokonuje porównania wzornictwa przemysłowego z rzemiosłem artystycznym,

×           wymienia podobieństwa miedzy techniką malarską a techniką fotograficzną,

×           nazywa środki wyrazu artystycznego wykorzystywane w filmie (perspektywa, światło, kolor) oraz określa ich wpływ na atmosferę dzieła,

×           korzysta świadomie i krytycznie z przekazów medialnych, selekcjonując informacje i wybierając właściwe treści,

×           stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych,

×           używa waloru w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,

×           wyjaśnia, w jaki sposób ukazać światłocień na rysunku,

×           dobiera narzędzia i podłoża w zależności od charakteru i tematu wykonywanej pracy plastycznej,

×           posługuje się właściwie przyborami i narzędziami plastycznymi,

×           tłumaczy, do jakiego rodzaju farb należą tempera i plakatówka,

×           porównuje środki wyrazu plastycznego zastosowane w dwóch wybranych dziełach malarskich zaprezentowanych na reprodukcjach,

×           wykorzystuje dany rodzaj kompozycji oraz wybraną technikę plastyczną podczas tworzenia ilustracji,

×           omawia wybrany obraz pod kątem zastosowanego rodzaju kompozycji,

×           tłumaczy, na czym polega perspektywa przedstawiona na obrazie,

×           dobiera rodzaj perspektywy do tematu wykonywanej pracy, wykorzystując w praktyce wiedzę teoretyczną,

×           realizuje proste projekty w dziedzinie sztuki użytkowej,

×           wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym,

×           określa rolę środków wyrazu, które zastosował w pracy plastycznej,

×           prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy,

×           zachowuje koncentrację podczas lekcji,

×           uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów,

×           organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

×           efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy,

×           przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

Wymagania dopełniające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę bardzo dobrą.

Uczeń:

×           dyskutuje na temat roli sztuki w życiu człowieka,

×           wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych (malarzy, rzeźbiarzy, architektów),

×           zdobywa z różnych źródeł (internet, lokalna prasa, dostępne książki) informacje na temat artystów tworzących w regionie,

×           wymienia placówki kultury znajdujące się w rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują,

×           omawia rolę muzeów w procesie edukacji społeczeństwa,

×           wykazuje sie rozległą wiedzą na temat polskich zabytków,

×           rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury,

×           określa funkcje wybranych dzieł oraz wskazuje cechy wyróżniające je spośród innych tekstów kultury z danej epoki,

×           posługuje się w swoich wypowiedziach podstawowymi terminami z poszczególnych dziedzin sztuki,

×           bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic między poszczególnymi dziedzinami sztuki,

×           porównuje wybrane dzieła plastyczne pod kątem użytych w nich środków wyrazu plastycznego,

×           omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem ich formy i użytego materiału,

×           opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim regionie,

×           wylicza różnice między malarstwem realistycznym od malarstwem abstrakcyjnym,

×           określa cechy rzeźb należących do różnych rodzajów na podstawie wybranych przykładów,

×           opowiada o wybranej zabytkowej budowli i charakteryzuje jej funkcje,

×           analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i rzemiosła artystycznego pod kątem ich funkcjonalności i estetyki,

×           omawia elementy dzieła plastycznego (kompozycja, światłocień, perspektywa, barwa) widoczne na wybranych fotografiach,

×           określa gatunek filmu na podstawie zaprezentowanego fragmentu,

×           korzysta z przekazów medialnych oraz wykorzystuje zawarte w nich informacje w swojej działalności twórczej,

×           przestrzega praw autorskich,

×           potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości,

×           operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną,

×           wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem,

×           wybiera technikę odpowiednią dla najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych,

×           tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża,

×           realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, stosując m.in. narzędzia i wytwory multimedialne,

×           posługuje się biegle poszczególnymi środkami wyrazu plastycznego,

×           stosuje plamy walorowe w celu ukazania w rysunku światłocienia na przedmiotach,

×           dokonuje ekspresji uczuć i nastrojów w pracy plastycznej za pomocą odpowiednio dobranych środków plastycznych,

×           wykorzystuje umiejętnie różne rodzaje perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie,

×           analizuje własną pracę pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,

×           bierze udział w konkursach plastycznych przeprowadzanych na terenie szkoły lub poza nią,

×           prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie,

×           jest aktywny podczas lekcji, z zaangażowaniem dyskutuje o prezentowanych obiektach,

×           organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia,

×           efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą,

×           utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu,

×           przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

Wymagania wykraczające

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę celującą.

Uczeń:

×           wykazuje szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi,

×           uzasadnia swoje upodobania estetyczne,

×           ciekawie opowiada o zabytkach swojego regionu,

×           gromadzi dodatkowe wiadomości związane z plastyką,

×           kolekcjonuje reprodukcje dzieł plastycznych i książki o sztuce,

×           wykazuje znajomość literatury przedmiotu wykraczającą poza materiał omawiany na lekcjach,

×           wymienia nazwiska wybitnych artystów działających w jego miejscowości lub regionie,

×           posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści wymienione w programie nauczania,

×           bierze czynny udział w zajęciach plastycznych,

×           analizuje prezentowane obiekty pod kątem ich treści, formy i emocjonalnego oddziaływania,

×           wykonuje prace dodatkowe będące uzupełnieniem treści poznanych na lekcji (opracowuje referaty traktujące o zagadnieniach poruszanych w literaturze przedmiotu, wykonuje pomoce dydaktyczne itp.),

×           wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w pozalekcyjnych działaniach plastycznych (np. należy do szkolnego koła zainteresowań),

×           aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły (gazetki szkolne, dekoracje okolicznościowe) i regionu,

×           zdobywa nagrody na konkursach plastycznych,

×           wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy (nowatorska forma, wzbogacona materiałem ilustracyjnym i teoretycznym),

×           przygotowuje się systematycznie do zajęć,,

×           przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK