Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / PROCEDURY I ZARZĄDZENIA / PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

                                                                                                 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6/2019/2020

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu / Publicznej Szkole  w Łomnicy Zdroju

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola/szkoły i odbierania z przedszkola/szkoły dzieci/uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie przedszkola/szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola/szkoły oraz jego odbioru od nauczyciela

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice (prawni opiekunowie)

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/szkoły

1.         Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci/uczniów w drodze do przedszkola/szkoły i z przedszkola/szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu/szkole procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

2.         Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola/szkoły dziecko zabezpieczone w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4. rok życia) podczas drogi do i z przedszkola/szkoły.

3.         Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola/szkoły.

4.         Dziecko do przedszkola/szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.

5.         Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela.

6.         Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola/szkoły.

7.         Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola/szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.

8.         Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola/szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz.  8.00

9.         Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z grupy z wyznaczonej sali – do godz.16.00 lub zgodnie z ustalonym harmonogramem

10.     Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola/szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

11.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

12.     Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola/szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola/szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

13.     Przy odbieraniu dziecka z przedszkola/szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola/szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

14.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

15.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola/szkoły.

16.     Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola/szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.

17.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola/szkoły. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu/szkole. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.

18.     Po wejściu do przedszkola/szkoły, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu/szkole (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów.

19.     Rodzice (prawni opiekunowie) przekazują i odbierają dziecko od wyznaczonej osoby – pracownika szkoły i przekazuje dziecko nauczycielowi 

20.     Po przejęciu dziecka pracownika szkoły rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola/szkoły.

21.     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.

22.     Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola/szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

Zasady odbioru dzieci z przedszkola

1.         Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od pracownika szkoły

2.         W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.

3.         Odbiór dzieci z przedszkola/szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

4.         Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

5.         Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola/szkoły.

6.         Odbioru dziecka z przedszkola/szkoły mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola/szkoły przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).

7.         Przedszkole/szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.

8.         Dziecko z przedszkola/szkoły nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu/szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola/szkoły w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola/szkoły

1.         Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

2.         Nauczyciel  przyjmuje dziecko od wyznaczonej osoby rodziców do godz.8.00

3.         Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.

4.         Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry.

5.         Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola/szkoły.

6.         Nauczyciel przedszkola/szkoły nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów)

7.         Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.

8.         Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz.16. 00 lub z ustaloną godziną odbioru dziecka

9.         Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).

10.     Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.

11.     W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

12.     Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola/szkoły.

13.     Przedszkole/szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.

14.     Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim.

15.     Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

Sposób prezentacji procedury

1.         Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

2.         Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.         Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.

4.         Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25.05 2020 r.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK