Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / PROCEDURY I ZARZĄDZENIA / PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

                                                                                       Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 6/2019/2020

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w Publicznym Przedszkolu / Publicznej  Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z kuchni przedszkolnej / w szkolnej stołówce

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników kuchni i personelu obsługi przedszkola/szkoły podczas wydawania posiłków

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy kuchni, pracownicy obsługi przedszkola/szkoły

Pracownicy kuchni

1.         Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi/uczniami ani personelem mającym kontakt z dziećmi/uczniami.

2.         Przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola/szkoły pracownicy kuchni dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.

3.         Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne (fartuchy z długim rękawem).

4.         Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:

a)    używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),

b)   myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,

c)    posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,

d)   przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym,

e)   przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i sanepidu.

5.         Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.

6.         Wydawane posiłki są poporcjowane.

7.         Pracownicy kuchni wydają posiłki przez okienko wydawania .

8.          Wyznaczony personel obsługi (woźne oddziałowe sprawują bezpośredniej opieki nad dziećmi/uczniami).

9.         Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń, w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce w temperaturze min. 60oC z dodatkiem detergentu.

10.     Powierzchnie blatów, poręczy, oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla dzieci/uczniów.

11.     Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1)         obiad dzielony – I danie, II danie,

2)         podwieczorek.

12.     Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach:

1)         11.15-11.40 – obiad dla I gr.

12.00-12.20 – obiad dla II gr. dzieci przedszkolne

2)         14.50-15.10 – podwieczorek . 

Pracownicy obsługi – woźne oddziałowe

1.         Pracownicy obsługi (woźne oddziałowe) ponoszą odpowiedzialność za czystość i bezpieczeństwo przygotowania sal (pomieszczeń), w których dzieci/uczniowie spożywają posiłki.

2.         Przed wejściem do strefy bloku żywieniowego – miejsca odbioru posiłków, pracownicy obsługi zobowiązani są do założenia białego fartucha ochronnego oraz rękawic jednorazowych ochronnych, a także maseczek ochronnych jednorazowych.

3.         Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)    myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłki, oraz wózki kelnerskie, na których będą przewozić posiłki dla dzieci/uczniów przed każdym posiłkiem,

b)    myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłek,

c)     czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, przed każdym podaniem posiłku.

4.         Pracownicy obsługi, woźna, sprzątaczki zobowiązane są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

5.         Przed odbiorem posiłków pracownicy obsługi:

a)    dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji,

b)    zakładają ubrania ochronne (białe fartuchy z długimi rękawami).

6.         Przy odbiorze posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)    przemieścić się do stołówki, w której dzieci/uczniowie spożywają posiłki,

b)    rozłożyć posiłki dla dzieci/uczniów na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.

7.         Po opuszczeniu pomieszczenia przez dzieci/uczniów, woźna,/sprzątaczka wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.

8.         Pracownicy obsługi talerze i zanoszą do okienka zwrotu naczyń  z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).

9.         Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą dzieci/uczniowie, po każdym posiłku.

10.     Nauczyciele poszczególnych grup/klas sprawują opiekę nad dziećmi/uczniami również podczas posiłków (śniadań, obiadu i podwieczorku) spożywanych przez dzieci/uczniów.

11.     Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować dzieci/uczniów do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.

12.     Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez dzieci/uczniów.

13.     W czasie spożywania posiłków w sali przedszkolnej / stołówce mogą przebywać tylko dzieci/uczniowie i obsługa przedszkola/szkoły przydzielona do określonego oddziału.

Sposób prezentacji procedury

1.         Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

2.         Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.         Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.

4.         Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem 25.05 2020 r.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK