Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / PROCEDURY I ZARZĄDZENIA / Procedura BHP dla pracowników
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Procedura BHP dla pracowników

                                                                                                 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 6/2019/2020

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju przychodzących do pracy

 

  1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły/ Przedszkola w Łomnicy Zdroju  1. Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły/Przedszkola w Łomnicy Zdroju  świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.  1. Odpowiedzialność

1)      Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrekcja szkoły/przedszkola.

2)      Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez  wywieszenie jej w widocznym miejscu – na głównym korytarzu w budynku szkoły

3)      Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

 

  1. Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki

1)      Dyrektor szkoły/przedszkola wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.

2)      Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.

3)      Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez Dyrekcję szkoły/przedszkola.

4)      Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu w każdy piątek na kolejny tydzień pracy) i podany do wiadomości pracowników. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

5)      Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren placówki.

6)      Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od siebie.

7)      Na teren szkoły/przedszkola nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki (dotyczy również nauczycieli świadczących pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora), a zwłaszcza osoby z objawami choroby.

8)      W pomieszczeniu. socjalnym/gospodarczym) może przebywać maksymalnie jedna osoba.

 

  1. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy

1)      W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki.

2)      Łazienki szkoły/przedszkola wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).

3)      Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.

4)      Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza na śmieci.

5)      Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.

6)      Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych.

 

  1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

1)      Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętów – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

2)      Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły/przedszkola.

3)      Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w składziku środków chemicznych

4)      Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

 

  1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby

1)      Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.

2)      W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.

3)      Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.

4)      Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły/przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.

 

  1. Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

1)      Załącznik 1 – instrukcja mycia rąk;

2)      Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.

 

Dyrektor szkoły

Bożena Maślanka

(podpis dyrektora)

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK