Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / PROCEDURY I ZARZĄDZENIA / OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Czwartek - 28 maja 2020 Augustyna, Ingi, Jaromira     
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju  w okresie pandemii COVID-19

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że:

 

                                                                                          

1.      Mój syn/córka……………………………………………………………………/imię i nazwisko,klasa/

nie miał/a/  kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia

 dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata

smaku czy węchu i inne nietypowe.

 

2. Jestem świadom/a/ pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły

Podstawowej w Łomnicy Zdroju  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

3. Zostałam/em/ poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i

naszych rodzin tj.:

 

a) mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,

 

b) w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie)

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,

 

c) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodzic

lub personelu Szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na

terenie Szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,

 

d) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika Szkoły, osoba ta

zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym

w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun

dziecka oraz stosowne służby, organy.

 

4. Zapoznałem/łam  się  z  treścią  „Procedur  bezpieczeństwa  na  terenie Szkoły Podstawowej

w Łomnicy Zdroju  w okresie pandemii COVID – 19” i zobowiązuję się do ich przestrzegania

przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka /bez kataru, kaszlu,

podwyższonej temperatury i innych objawów chorobowych/oraz natychmiastowego odebrania go ze

szkoły w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w niej.

5. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka,

dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu

wszelkich objawów chorobowych.

6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

7. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił/a/

 skarg, zażaleń, pretensji do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju oraz organu

prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej

sytuacji w kraju.

 

WYRAŻAM ZGODĘ na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez wyznaczonego przez

dyrektora nauczyciela lub innego pracownika przy wejściu do szkoły oraz w razie zaobserwowania

u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

         


Data i podpis Rodziców,………………………………        


                                                                                                                         

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK